1 KwabaseKhorinte 11:1-34

  • “Ngilingiselani” (1)

  • Ubunhloko lokugqoka ekhanda (2-16)

  • Ukuthakazelela iSidlo SeNkosi Sakusihlwa (17-34)

11  Ngilingiselani njengoba lami ngilingisela uKhristu.  Ngiyalincoma ngoba liyangikhumbula ezintweni zonke futhi lilokhu libambelele emasikweni engawadlulisela kini.  Kodwa ngifuna likwazi ukuthi inhloko yamadoda wonke nguKhristu, lenhloko yowesifazana yindoda, lokuthi inhloko kaKhristu nguNkulunkulu.  Loba yiphi indoda ethandaza loba ephrofetha igqoke okuthile ekhanda iyangisa inhloko yayo.  Kodwa owesifazana othandaza loba ophrofetha engagqokanga lutho ekhanda uyangisa inhloko yakhe ngenxa yokuthi uyabe esefanana lowesifazana ophuce ikhanda,  ngoba nxa owesifazana engagqokanga lutho ekhanda, kuyabe sekumele agele inwele. Kodwa nxa kuyangisa ukuthi owesifazana agele loba aphuce ikhanda, kufanele agqoke okuthile ekhanda.  Indoda akumelanga igqoke lutho ekhanda ngoba ingumfanekiso kaNkulunkulu lenkazimulo yakhe, kodwa owesifazana uyinkazimulo yendoda  ngoba indoda kayivelanga kowesifazana, owesifazana nguye owavela endodeni.  Phezu kwalokho indoda kayidalelwanga owesifazana, owesifazana nguye owadalelwa indoda. 10  Yikho owesifazana kumele abe lophawu lokuzehlisa ekhanda lakhe ngenxa yezingilosi. 11  ENkosini ngeke kube lowesifazana indoda ingekho, futhi ngeke kube lendoda owesifazana engekho. 12  Njengoba nje owesifazana wavela endodeni, indoda izalwa ngowesifazana; kodwa zonke izinto zivela kuNkulunkulu. 13  Yahlulelani lina: Kuqondile yini ukuthi owesifazana athandaze kuNkulunkulu engagqokanga lutho ekhanda? 14  Kanti imvelo kayilifundisi yini ukuthi kulihlazo ukuthi indoda ibe lenwele ezinde, 15  kodwa kuyinkazimulo ukuthi owesifazana abe lenwele ezinde? Yena uphiwe inwele ukuthi zivale ikhanda lakhe. 16  Lanxa engaba khona ofuna ukuphikisana lalokhu alandele omunye umkhuba, thina kasilawo omunye njalo lamabandla kaNkulunkulu kawalawo. 17  Ngilinika imilayo le ngingalincomi ngoba imihlangano eliyenzayo kayilincedi, iyalilimaza. 18  Lalelani, sengizwile ukuthi nxa lihlangene ebandleni liyabe lehlukene; futhi lokho ngiphosa ngikukholwe. 19  Kuzakuba khona sibili ukudabukana phakathi kwenu ukuze labo abaphakathi kwenu abemukelwayo bakhanye. 20  Nxa lihlangana ndawonye, akusikho ukuthi liyabe lilande ukuzokudla iSidlo SeNkosi Sakusihlwa, 21  ngoba liyathi selisidla isidlo, ngamunye aqale adle okwakhe ukudla kwakusihlwa. Yikho omunye uyabe elambile kodwa omunye edakiwe. 22  Kanti kalilazo izindlu elingadlela futhi linathele kuzo? Kumbe liyalidelela yini ibandla likaNkulunkulu, lisenza abangelalutho bayangeke? Ngingathini kini? Ngilincome? Kulokhu kangilincomi. 23  Ngakwamukela eNkosini lokho engakudlulisela kini, ukuthi ngobusuku iNkosi uJesu eyayizathengiswa ngabo yathatha isinkwa, 24  yabonga kuNkulunkulu, yasihlephuna yathi: “Lokhu kumela umzimba wami ozanikelwa ngenxa yenu. Qhubekani likwenza lokhu lingikhumbula.” 25  Bathe sebeqedile ukudla, yenza njalo langenkomitsho, yathi: “Inkomitsho le imela isivumelwano esitsha esenziwa ngegazi lami. Qhubekani likwenza lokhu loba nini nxa liyinatha, lingikhumbula.” 26  Loba nini lapho elidla khona isinkwa lesi linathe lenkomitsho le, liqhubeka limemezela ukufa kweNkosi ize ifike. 27  Ngakho loba ngubani odla isinkwa kumbe onatha inkomitsho yeNkosi yena engafanelanga, uzakuba lecala lokudelela umzimba weNkosi legazi layo. 28  Umuntu kaqale azihlolisise ukuze abone ukuthi kumfanele yini. Lapho-ke usengadla isinkwa njalo anathe lenkomitsho, 29  ngoba lowo odla futhi anathe engazange awuzwisise umzimba, udla futhi unatha isigwebo sakhe. 30  Yikho abanengi benu bebuthakathaka njalo begula futhi kulabanengana abafileyo.* 31  Kodwa nxa singazizwisisa ukuthi sinjani, kasisoze sahlulelwe. 32  Lanxa kunjalo, nxa sisahlulelwa silaywa nguJehova ukuze singalahlwa lomhlaba lo. 33  Yikho-ke bafowethu, nxa libuthana lizokudla, melelanani. 34  Nxa ekhona olambileyo, kadle emzini wakhe ukuze lingahlulelwa nxa selibuthene. Kodwa lezi ezinye indaba ezisele zilenga ngizazilungisa ngingafika khonangapho.

Amabala angaphansi

Lapha akutshiwo ukuthi bafile sibili, kodwa kutshiwo ukuthi kabasela budlelwano loNkulunkulu.