1 KwabaseKhorinte 10:1-33

  • Izixwayiso ezisembalini yako-Israyeli (1-13)

  • Izixwayiso ngokukhonza izithombe (14-22)

    • Itafula kaJehova letafula yamadimoni (21)

  • Inkululeko lokuba lendaba labanye (23-33)

    • “Konke elikwenzayo kwenzeleni inkazimulo kaNkulunkulu” (31)

10  Bafowethu, ngifuna lazi ukuthi bonke okhokho bethu babengaphansi kweyezi, lokuthi bonke badabula phakathi kolwandle  njalo bonke babhabhathizelwa kuMosi ngeyezi langolwandle.  Bonke badla ukudla okufananayo okuvela kuNkulunkulu  futhi bonke banatha okufananayo okuvela kuNkulunkulu ngoba babejayele ukunatha edwaleni elivela kuNkulunkulu elalibalandela, njalo lelodwala lalinguKhristu.  Lanxa kunjalo abanengi babo kabazange bamthokozise uNkulunkulu, yikho babulawa enkangala.  Izinto lezi zaba yisibonelo kithi ukuze singafisi izinto eziyingozi njengalabo abazifisayo.  Lingakhonzi izithombe njengalokho abanye babo abakwenzayo, njengoba nje kubhaliwe ukuthi: “Abantu bahlala phansi ukuze badle banathe. Basebesukuma ukuze bazikholisele.”  Kasingaziphathi kubi kwezemacansini* njengabanye babo abaziphatha kubi kwezemacansini,* kwacina kufe abangu-23 000 ngelanga elilodwa.  Kasingamlingi uJehova njengabanye babo abamlingayo, bacina belunywe zinyoka bafa. 10  Lingakhononi njengabanye babo abakhononayo bacina bebulewe ngumbhubhisi. 11  Izinto lezi zenzakala kubo ukuze zibe yizibonelo kithi, futhi zabhalwa ukuze zibe yisixwayiso kithi thina esesifikelwe yikuphela komumo wezinto. 12  Ngakho lowo ocabanga ukuthi umile kananzelele angawi. 13  Kakulasilingo esilehleleyo ngaphandle kwalezo ezijayelekileyo ebantwini. Lanxa kunjalo, uNkulunkulu uthembekile njalo kasoze avume ukuthi lilingwe ngalokho elingeke lenelise ukukubekezelela. Kodwa nxa selilingwa uzakwenza ukuthi kube lendlela yokuphunyuka ukuze lenelise ukuqinisela. 14  Yikho-ke bathandekayo balekelani ukukhonza izithombe. 15  Ngikhuluma njengomuntu okhuluma labantu abaqedisisayo, yahlulelani lina lokho engikukhulumayo. 16  Inkomitsho yesibusiso esiyibusisayo kayitsho ukuhlanganyela egazini likaKhristu yini? Isinkwa esisihlephunayo kasitsho ukuhlanganyela emzimbeni kaKhristu yini? 17  Lanxa thina sibanengi, singumzimba owodwa ngenxa yokuthi kulesinkwa esisodwa, futhi sonke sidla lesosinkwa esisodwa. 18  Cabangani ngama-Israyeli emvelo: Lawo adla imihlatshelo ayabe engahlanganyeli e-alithareni yini? 19  Lapha ngitshoni? Ngitsho ukuthi okuhlatshelwe isithombe kuqakathekile yini kumbe ngithi isithombe siqakathekile? 20  Hatshi, engikutshoyo yikuthi abezizweni banikela imihlatshelo yabo emadimonini hatshi kuNkulunkulu, futhi kangifuni ukuthi lina lihlanganyele lamadimoni. 21  Ngeke linathe inkomitsho kaJehova lenkomitsho yamadimoni. Ngeke lidle “etafuleni kaJehova” lasetafuleni yamadimoni. 22  ‘Sifuna ukwenza uJehova abe lobukhwele yini’? Kambe silamandla kulaye? 23  Izinto zonke zisemthethweni* kodwa kayisizo zonke ezincedayo. Izinto zonke zisemthethweni kodwa kayisizo zonke ezakhayo. 24  Umuntu ngamunye kangaqhubeki ezifunela okunceda yena, kodwa kafune okunceda omunye. 25  Dlanini loba yini ethengiswa emakethe yenyama njalo lingabuzi ngenxa yemizwangedwa yenu, 26  ngoba “umhlaba lakho konke okukuwo ngokukaJehova.” 27  Nxa ongakholwayo engalinxusa, futhi lani lifuna ukuhamba, dlanini loba yini ebekwe phambi kwenu, lingabuzi ngenxa yemizwangedwa yenu. 28  Kodwa nxa umuntu engathi kini, “Lokhu ngumhlatshelo onikeliweyo,” lingadli ngenxa yalowo olitshelileyo langenxa yomzwangedwa. 29  Kangitsho umzwangedwa wakho, kodwa owalowomuntu. Kungani kumele inkululeko yami yahlulelwe ngumzwangedwa womunye umuntu? 30  Nxa ngisidla njalo ngibonga ngakho, kungani kumele kukhulunywe kubi ngami ngenxa yalokho engikubongeleyo? 31  Ngakho nxa lisidla kumbe linatha kumbe lisenza loba yini, konke elikwenzayo kwenzeleni inkazimulo kaNkulunkulu. 32  Nanzelelani ukuthi kalikhubekisi amaJuda lamaGrikhi kanye lebandla likaNkulunkulu, 33  njengoba nje lami ngizama ukuthokozisa bonke abantu ezintweni zonke, ngingazifuneli okunceda mina kodwa okunceda abanengi ukuze basindiswe.

Amabala angaphansi

Khangela iNgcazelo Yamabala.
Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “ziyavunyelwa.”