1 KuThimothi 5:1-25

  • Indlela yokuphatha abatsha labadala (1, 2)

  • Ukusekela abafelokazi (3-16)

    • Ukunakekela amalunga emuli (8)

  • Abadala abasebenza nzima kabahlonitshwe (17-25)

    • “Natha iwayini elincane ngenxa yesisu sakho” (23)

5  Ungayikhuzi ngolaka indoda endala kodwa yincenge njengoyihlo, amajaha njengabafowenu,  abesifazana asebekhulile, njengabonyoko; abesifazana abasesebatsha, njengabodadewenu, ube msulwa kukho konke.  Ungabakhohlwa* abafelokazi abangabafelokazi sibili.*  Kodwa nxa umfelokazi elabantwana loba abazukulu, kabaqale emizini yabo ukufunda ukutshengisa ukuthi bazinikele kuNkulunkulu, babuyisele kubazali babo lakubazali babazali babo lokho okubafaneleyo ngoba lokhu kuyamukeleka kuNkulunkulu.  Owesifazana ongumfelokazi sibili futhi ongaselabani ubeke ithemba lakhe kuNkulunkulu futhi uqhubeka ethandaza encenga njalo ekhuleka ebusuku lemini.  Kodwa umfelokazi ophilela ukusuthisa izifiso zakhe ufile lanxa ephila.  Ngakho qhubeka ubapha imilayo le ukuze bangasoleki.  Nxa umuntu engabanakekeli abangabakhe, ikakhulu abangamalunga emuli yakhe, uselulahlile ukholo futhi mubi kulomuntu ongakholwayo.  Umfelokazi okufanele afakwe ehlelweni lokuncediswa ngulowo oleminyaka engu-60 kusiya phezulu futhi owayelendoda eyodwa. 10  Kumele abe esaziwa ngokwenza okuhle, abe ngulowo owakhulisa abantwana, wamukela abanye emzini wakhe, wagezisa inyawo zabangcwele, wanceda abahluphekayo njalo wazinikela kuyo yonke imisebenzi emihle. 11  Kodwa abafelokazi abasesebatsha ungabafaki ehlelweni lokuncediswa ngoba nxa izifiso zabo zemacansini sezibehlukanisa loKhristu, bayabe sebefuna ukutshada, 12  njalo bazakwahlulelwa ngoba sebelahle indlela ababetshengise ngayo ekuqaleni ukuthi balokholo.* 13  Kanti njalo basuka babe lomkhuba wokutshona bengenzi lutho, benquma lemizi. Kabatshoni bengenzi lutho nje kuphela, kodwa bayanyeya njalo bangenela indaba zabantu, bekhuluma ngezinto okungafanelanga bakhulume ngazo. 14  Yikho-ke ngifisa ukuthi abafelokazi abasesebatsha batshade, bazale abantwana futhi banakekele imizi yabo ukuze banganiki umphikisi ithuba lokuchothoza. 15  Phela abanye kudala bephambukile balandela uSathane. 16  Nxa kulowesifazana okholwayo olezihlobo ezingabafelokazi, kazincedise ukuze ibandla lingathwali nzima. Ibandla lona selingancedisa abafelokazi abangabafelokazi sibili.* 17  Abadala abakhokhela ngendlela enhle kufanele bahlonitshwe ngokuphindiweyo, ikakhulu labo abasebenza nzima befundisa futhi bekhuluma, 18  ngoba umbhalo uthi, “Inkunzi akumelanga uyifake isayeke nxa ibhula amabele,” uphinde uthi, “Isisebenzi kusifanele ukuthola iholo laso.” 19  Ungemukeli icala eletheswa indoda endala* ngaphandle nxa kulobufakazi obulethwe ngofakazi ababili loba abathathu. 20  Abalomkhuba wokwenza isono bakhuze phambi kwabantu bonke ukuze kube yisixwayiso kwabanye.* 21  Ngiyakuqonqosela phambi kukaNkulunkulu loKhristu uJesu kanye lezingilosi ezikhethiweyo ukuthi ulalele imilayo le kungela kubandlulula loba ukukhetha. 22  Ungaphangisi ukubeka izandla zakho kuloba ngubani;* njalo ungahlanganyeli ezonweni zabanye; zigcine umsulwa. 23  Ungasawanathi amanzi,* kodwa natha iwayini elincane ngenxa yesisu sakho kanye lokuthi uhlala ugula. 24  Izono zabanye zisegcekeni futhi zaziwa ngabantu njalo zihle zibase ekwahlulelweni, kodwa ezabanye zibonakala ngemva kwesikhathi. 25  Zinjalo lezenzo ezinhle, zisegcekeni futhi zaziwa ngabantu, njalo lalezo ezingaziwayo kazisoze zihlale zifihlakele.

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “Bahloniphe.”
Kumbe, “abangabafelokazi abaswelayo sibili”; okutsho ukuthi abangelamuntu ongabanakekela.
Kumbe, “sebelahle isithembiso sabo sakuqala.”
Kumbe, “abangabafelokazi abaswelayo sibili”; okutsho ukuthi abangelamuntu ongabanakekela.
Kumbe, “umdala.”
NgesiGrikhi, “ukuze bonke abanye besabe.”
Lapha kutshiwo ukuthi angaphangisi ukubeka loba yiphi indoda esikhundleni.
Kumbe, “Yekela ukunatha amanzi kuphela.”