1 KuThimothi 4:1-16

  • Isixwayiso mayelana lezimfundiso zamadimoni (1-5)

  • Okungenza ube yisikhonzi sikaKhristu esihle (6-10)

    • Ukuqeqetsha umzimba kuqathaniswa lokuzinikela kuNkulunkulu (8)

  • Qaphela ukufundisa kwakho (11-16)

4  Kodwa ilizwi eliphefumulelweyo likutsho* ngendlela ecacileyo ukuthi ezikhathini ezizayo abanye bazaphambuka ekukholweni, belalela amazwi aphefumulelweyo adukisayo* kanye lezimfundiso zamadimoni,  futhi belalela amanga akhulunywa ngabantu abazenzisayo, abalemizwangedwa etshileyo kungathi itshiswe ngomtshiso.  Balisa abantu ukutshada njalo babalaya ukuthi baxwaye ukudla izinto uNkulunkulu azidalela ukuthi abantu abalokholo futhi abalazi kuhle iqiniso bazidle bebonga.  Phela konke okwadalwa nguNkulunkulu kuhle, njalo akulalutho okufanele lwaliwe nxa lusamukelwa ngokubonga  ngoba lungcweliswa ngelizwi likaNkulunkulu langomthandazo.  Nxa unganika abafowethu iseluleko lesi, uzakuba yisikhonzi esihle sikaKhristu uJesu, esondliwe ngamazwi okholo lawemfundiso enhle obulokhu uyilandelela eduze.  Kodwa ungazilaleli izindaba ezingamanga ezingamdumisiyo uNkulunkulu, ezinjengalezo ezilandiswa yizalukazi. Wena ziqeqetshe ulenhloso yokutshengisa ukuthi uzinikele kuNkulunkulu,  ngoba ukuqeqetsha* umzimba kunceda kancane, kodwa ukuzinikela kuNkulunkulu kunceda ezintweni zonke njengoba kulesithembiso sempilo yakhathesi lesempilo ezayo.  Lawomazwi aqotho futhi kufanele amukelwe ngazo zombili. 10  Lokhu yikho okwenza sisebenze nzima singaphumuli ngoba sibeke ithemba lethu kuNkulunkulu ophilayo, onguMsindisi wayo yonke imihlobo yabantu, ikakhulu labo abathembekileyo. 11  Qhubeka ulaya njalo ufundisa izinto lezi. 12  Ungaqali ukuvumela loba ngubani ukuthi akhangelele phansi ubutsha bakho. Kodwa kwabathembekileyo woba yisibonelo ekukhulumeni, lasekuziphatheni, lasethandweni, lasekukholweni lasekubeni msulwa. 13  Qhubeka ukukhuthalele ukubalela uzulu wonke, lokweluleka* kanye lokufundisa, ngize ngifike. 14  Usiphathe kuhle isipho esikuwe owasiphiwa ngesiphrofetho ngesikhathi iqula labadala likubeka izandla. 15  Nakana* ngezinto lezi; uzinikele kuzo ukuze bonke abantu bayibone ngokucacileyo intuthuko yakho. 16  Ziqaphele zikhathi zonke wena kanye lokufundisa kwakho. Phikelela ezintweni lezi ngoba ungenza njalo uzazisindisa wena kanye lalabo abakulalelayo.

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “umoya ukutsho.”
NgesiGrikhi, “imimoya edukisayo.”
Kumbe, “ukuqinisa.”
Kumbe, “lokukhuthaza.”
Kumbe, “Cabangisisa.”