1 KuThimothi 2:1-15

  • Akuthandazelwe yonke imihlobo yabantu (1-7)

    • UNkulunkulu oyedwa lomlamuli oyedwa (5)

    • Inhlawulo efaneleyo yabantu bonke (6)

  • Okumele kwenziwe ngamadoda labesifazana (8-15)

    • Gqokani ngendlela engadlulisi amalawulo (9, 10)

2  Okokuqala, ngicela ukuthi imithandazo yokuncenga, lemithandazo yonke nje, lokuthandazela abanye kanye lokubonga, kwenzelwe yonke imihlobo yabantu,  lamakhosi labo bonke abasezikhundleni eziphezulu* ukuze siqhubeke silenhlalakahle lokuthula, sizinikele kuNkulunkulu ngokupheleleyo njalo singathathi izinto lula.  Lokhu kuhle futhi kuyemukeleka phambi koMsindisi wethu uNkulunkulu,  ngoba intando yakhe yikuthi yonke imihlobo yabantu isindiswe njalo ithole ulwazi oluqondileyo lweqiniso.  KuloNkulunkulu oyedwa lomlamuli oyedwa phakathi kukaNkulunkulu labantu, uKhristu uJesu. Nguye umuntu  owazinikelayo waba yinhlawulo efaneleyo yabantu bonke* njalo lokhu kuzafakazelwa ngesikhathi sakho esifaneleyo.  Ngabekwa ukuthi ngibe ngumtshumayeli lomphostoli ukuze ngikufakazele lokhu. Ngikhuluma iqiniso kangiqambi manga, ngabekwa ukuthi ngifundise abezizweni mayelana lokholo leqiniso.  Ngakho engikufisayo yikuthi ezindaweni zonke amadoda aqhubeke ethandaza, ephakamisa izandla eziqotho, kungela kuzonda lezimpikiswano.  Labesifazana kumele bacece ngezigqoko ezilesithunzi, ezingadlulisi amalawulo futhi ezitshengisa ukuthi bazisebenzisa kuhle izingqondo zabo,* kungabi ngezitayila zokweluka inwele, kumbe ngegolide langamaphareli loba ngezigqoko ezidula kakhulu, 10  kodwa ngendlela efanele abesifazana abathi bazinikele kuNkulunkulu, okutsho ukuthi bacece ngemisebenzi emihle. 11  Owesifazana kafunde ethule,* ezehlisa ngokupheleleyo. 12  Angimvumeli owesifazana ukuthi afundise kumbe ukuthi abe lamandla phezu kwendoda, kodwa kumele ahlale ethule.* 13  Phela u-Adamu nguye owabunjwa kuqala, kwasekubunjwa u-Eva. 14  Kanti njalo u-Adamu kaqilwanga kodwa owesifazana waqilwa ngokupheleleyo, wephula umlayo kaNkulunkulu. 15  Lanxa kunjalo, owesifazana uzalondolozwa ngokuzala abantwana, nxa kuyikuthi uqhubeka esekukholweni lasethandweni, engcwele futhi eyisebenzisa kuhle ingqondo yakhe.*

Amabala angaphansi

Kumbe, “abayiziphathamandla.”
Kumbe, “yemihlobo yonke yabantu.”
Kumbe, “bahlulela kuhle.”
Kumbe, “echumile.”
Kumbe, “echumile.”
Kumbe, “esahlulela kuhle.”