1 KuThimothi 1:1-20

  • Ukubingelela (1, 2)

  • Isixwayiso mayelana labafundisi bamanga (3-11)

  • UPhawuli wenzelwa umusa omkhulu (12-16)

  • INkosi yaphakade (17)

  • ‘Lwana impi enhle’ (18-20)

1  Mina Phawuli, umphostoli kaKhristu uJesu ngomlayo kaNkulunkulu uMsindisi wethu lokaKhristu uJesu ithemba lethu,  kuThimothi* umntwana oqotho ekukholweni: Umusa omkhulu lesihawu lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba kanye laseNkosini yethu uKhristu uJesu kakube kuwe.  Ngathi sengizakuya eMakhedoniya ngakukhuthaza ukuthi uqhubeke use-Efesu, yikho lakhathesi ngithi yenza njalo ukuze ulaye abathile ukuthi bangafundisi izimfundiso zamanga,  njalo bangalaleli izindaba ezingamanga lezindaba zosendo. Izinto ezinjalo kazincedi ngalutho, kodwa zenza abantu baphethe ngokucabangela nje, kazibancedi ngezinto ezivela kuNkulunkulu ezimayelana lokholo.  Inhloso yomlayo lo yikuthi sithande ngenhliziyo ehlanzekileyo, ngomzwangedwa omuhle langokholo olungela kuzenzisa.  Abanye sebephambukele ekukhulumeni amazwi angancediyo ngenxa yokudukiswa ezintweni lezi.  Bafuna ukuba ngabafundisi bomthetho kodwa kabazizwisisi izinto abazikhulumayo lalezo ababambelele kuzo ngenkani.  Siyakwazi ukuthi uMthetho ulungile nxa umuntu ewusebenzisa ngendlela eqondileyo.*  Phela umthetho kawenzelwanga umuntu olungileyo ­kodwa wenzelwa abeqa umthetho, labahlamukayo, labangamesabiyo uNkulunkulu, labayizoni, labangathembekanga,* labangakuhloniphiyo okungcwele, lababulala oyise, lababulala onina, lababulala abanye abantu, 10  labaziphatha kubi kwezemacansini,* lamadoda ayizitabane,* labathumba abantu, labaqamba amanga, labafunga amanga kanye labenza konke okuphikisana lemfundiso eqondileyo* 11  esekelwe ezindabeni ezinhle ezikhazimulayo zikaNkulunkulu othokozayo, lezo angiphathisa zona. 12  Ngiyambonga uKhristu uJesu iNkosi yethu owangipha amandla ngoba wangibona ngithembekile wangiphathisa inkonzo, 13  loba nje kuqala ngangingumuntu othukayo, ngihlukuluza abantu bakhe futhi ngiziphakamisa. Lanxa kunjalo ngenzelwa isihawu ngenxa yokuthi ngangisenza ngokungazi njalo ngingelakholo. 14  Kodwa umusa omkhulu weNkosi yethu wanda kakhulukazi, ngemukela lokholo kanye lothando olukuKhristu uJesu. 15  ­Nanka amazwi aqotho futhi okufanele amukelwe ngazo zombili: UKhristu uJesu weza emhlabeni ukuzosindisa izoni. Mina ngingesibi kulazo zonke. 16  Lanxa kunjalo, ngenzelwa isihawu ukuze kuthi ngami mina engiyisoni esibi kakhulu, uKhristu uJesu atshengise ukubekezela kwakhe konke, engenza ngibe yisibonelo kulabo abazakuba lokholo* kuye ukuze bathole ukuphila okungapheliyo. 17  Kayidunyiswe njalo ikhazinyuliswe kuze kube nini lanini iNkosi yaphakade, engafiyo futhi engabonakaliyo, uNkulunkulu onguye yedwa. Ameni. 18  Mntanami Thimothi, ngikuphathisa umlayo lo ovumelana leziphrofetho ezaphrofethwa mayelana lawe, ukuthi uqhubeke usilwa impi enhle ngazo, 19  uhlale ulokholo lomzwangedwa omuhle abanye abawulahlileyo, ukholo lwabo lwaselubhidlika njengomkhumbi ophahlazekileyo. 20  Abanye babo nguHimenewu ­lo-Alekizanda, njalo sengibanikele kuSathane ukuze balaywe, bafunde ukuthi bangathuki uNkulunkulu.

Amabala angaphansi

Okutsho ukuthi, “Lowo Odumisa UNkulunkulu.”
NgesiGrikhi, “esemthethweni.”
Kumbe, “labangelathando oluqotho.”
Khangela iNgcazelo Yamabala, “Ukuziphatha okubi kwezemacansini.”
Kumbe, “lamadoda aya emacansini lamanye amadoda.” NgesiGrikhi, “lamadoda alala lamadoda.”
Kumbe, “ephilisayo; encedayo.”
Kumbe, “abazabeka ukholo lwabo.”