UDanyeli: Indoda Eyayilokholo

UDanyeli ukhatshana kakhulu kwangakibo, kwenzakala izinto ezinengi ezizama ukuxegisa ukholo lwakhe kodwa yena wala ebambelele kuJehova.

UDanyeli: Indoda Eyayilokholo—Ingxenye I

UDanyeli uzathembeka kokuphela yini kuJehova njengoba esesuswe kwabangakibo njalo ledolobho lakibo selisele lingamanxiwa?

UDanyeli: Indoda Eyayilokholo—Ingxenye 2

Umbuso olamandla uyaqalisa. UDanyeli sekumele akhangelane lezitha ezintsha. Ukholo lwakhe lunyikinywa ngendlela angakaze ayibone selokhu waba nguye.