Khumbula UmkaLothi

Sekuleminyaka edlula 2 000 uJesu waxwayisa ukuthi sikhumbule umkaLothi. Bukela ubone ukuthi uBhebhe loMaNleya bafunda njani ukuthi bavikele abantwababo kulokho uJesu axwayisa ngakho.

Khumbula UmkaLothi​—Ingxenye 1

Kuyini okwenza enye imuli izithole isithanda inotho ngapha izama ukukhonza uJehova?

Khumbula UmkaLothi​—Ingxenye 2

Kuyini okungenza umKhristu acine esebona angani ukuziphatha kubi kuhle?

Khumbula UmkaLothi​—Ingxenye 3

Nxa singayisebenzisa indaba yomkaLothi ingasisiza lathi. UmkaLothi wacina efile, asifuni ukuba sesimeni esinjengesakhe.