‘Imilayo Le Kumele Ibe Senhliziyweni Yakho’

Yisiphi isifundo esiqakathekileyo ongasithola kuDutheronomi 6:6? Izimuli zenzani ukuze zibe loKukhonza Kwemuli okulohlonzi zikhathi zonke?

‘Imilayo Le Kumele Ibe Senhliziyweni Yakho’

Kuyini okuqakatheke kulakho konke okumele abazali bakwenzele abantwababo? Bukela ividiyo le ubone ubaba osebenza gadalala ezama ukusiza imuli yakhe.

UKukhonza Kwemuli: Akulula Kodwa Kuyanceda

Nxa izimuli zisiba lesikhathi sokuxoxa ngezinto eziseBhayibhilini iviki yinye ngayinye, ziyasondela kuJehova futhi zizwanane kakhulu.

Funda Okunengi

KUNGENZAKALA YINI UKUTHI IMULI YENU ITHOKOZE?

Khonzani uJehova Liyimuli

Ungakukhwabitha njani ukukhonza kwenu kwemuli?