Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

ISIFUNDO 03

Kuyini Okungenza Ulithembe IBhayibhili?

Kuyini Okungenza Ulithembe IBhayibhili?

IBhayibhili lilezithembiso kanye lamacebo amanengi. Kungenzakala ukuthi uyafuna ukwazi elikumumetheyo kodwa uyazibuza ukuthi elikutshoyo kuliqiniso yini. Kambe ukuthi ibhuku elidala kangaka lingakunceda? Liqinisile yini nxa lisithi siyenelisa ukuthokoza khathesi kuze kube nini lanini? Abantu abanengi bayakukholwa elikutshoyo. Ake sibone ukuthi kuyini okungenza lawe ulithembe iBhayibhili.

1. Okutshiwo liBhayibhili kuliqiniso yini?

IBhayibhili lisitshela ukuthi konke okukulo ‘kuqondile futhi kuliqiniso.’ (UmTshumayeli 12:10) Likhuluma ngezinto ezake zenzakala sibili langabantu abake baphila. (Bala uLukha 1:3; 3:1, 2.) Abezembali abanengi sebethole ubufakazi obuvumelana lalokho okutshiwo liBhayibhili mayelana labantu abathile, izindawo kanye lokuthi ezinye izinto zenzakala nini.

2. Kuyini okwenza sithi iBhayibhili liyanceda lanxa lilidala?

Kulezinto ezinengi ezabhalwa eBhayibhilini abantu bengakazizwisisi. Ngokwesibonelo, elikutshoyo ngezesayensi kuliqiniso njalo okunengi kwakhona kwabhalwa ngesikhathi abantu becabanga izinto ezitshiyeneyo. Kodwa ubufakazi osebutholwe ngabezesayensi lamuhla butshengisa ukuthi okwakhulunywa liBhayibhili kuqondile njalo ‘singakuthemba kuze kube nini lanini.’IHubo 111:8.

3. Kungani kumele ukholwe lokho iBhayibhili elisithembisa khona ngokuzakwenzakala ngesikhathi esizayo?

IBhayibhili lileziphrofetho a ezimayelana ‘lezinto ezingakenzakali.’ (U-Isaya 46:10) Zonke iziphrofetho elazikhuluma kusasele iminyaka eminengi ukuthi zenzakale zagcwaliseka njengoba zinjalo. Lakho konke esikubona kusenzakala lamuhla, iBhayibhili lakutsho eminyakeni eminengi eyadlulayo. Esifundweni lesi sizahlola ezinye iziphrofetho eziseBhayibhilini ezagcwalisekayo.

GEBHA UJULE

Engxenyeni le uzabona okutshiwo ngabezesayensi lalokho okukhulunywa liBhayibhili. Uzafunda langezinye iziphrofetho eziseBhayibhilini ezagcwaliseka ngendlela emangalisayo.

4. Okutshiwo ngabezesayensi kuyavumelana lalokho okuseBhayibhilini

Endulo abantu abanengi babengakwazi ukuthi umhlaba ulenga emoyeni. Bukelani IVIDIYO.

Zwana ukuthi iBhayibhili lathini eminyakeni engaba ngu-3 500 eyadlulayo. Bala uJobe 26:7 beselixoxa ngombuzo lo:

 • Yindaba kumangalisa ukuthi iBhayibhili lathi umhlaba uphanyekwe phezu kweze?

Abantu baqalisa ukuzwisisa umjikelezo wamanzi (water cycle) eminyakeni yabo-1800. Kodwa nanku okwatshiwo liBhayibhili eminyakeni engaba ngu-3 500 eyadlulayo. Bala uJobe 36:27, 28 beselixoxa ngemibuzo elandelayo:

 • Indlela umjikelezo wamanzi ochasiswe ngayo emavesini la itshengisani ngeBhayibhili?

 • Amavesi osanda kuwabala akunceda njani ukuthi ulithembe iBhayibhili?

5. Ezinye iziphrofetho eziseBhayibhilini

Bala u-Isaya 44:27–45:2 beselixoxa ngombuzo lo:

 • Kuyini okwakhulunywa liBhayibhili kusasele iminyaka engu-200 ukuthi iBhabhiloni itshabalaliswe?

Abezembali bayavuma ukuthi uKhurosi, inkosi yasePhesiya kanye lebutho lakhe batshabalalisa iBhabhiloni ngomnyaka ka-539 B.C.E. b Bafika baphambula umfula owawugombolozele idolobho lelo basebengena bengazange balwe ngoba amasango alo ayetshiywe evuliwe. Sekuyiminyaka edlula 2 500 iBhabhiloni ingamanxiwa. Nanku okwakhulunywa liBhayibhili ngendaba le.

Bala u-Isaya 13:19, 20 beselixoxa ngombuzo olandelayo:

 • Okwenzakala eBhabhiloni kutshengisani ngeBhayibhili?

Amanxiwa eBhabhiloni lasendulo, elizweni le-Iraq

6. Ezinye iziphrofetho ezigcwalisekayo lamuhla

IBhayibhili lithi siphila “ezinsukwini zokucina.” (2 KuThimothi 3:1) Zwana ukuthi lathini ngesikhathi lesi esiphila kuso.

Bala uMathewu 24:6, 7 beselixoxa ngombuzo lo:

 • Amavesi la athi yiziphi izinto ezitshengisa ukuthi sisensukwini zokucina?

Bala u-2 Thimothi 3:1-5 beselixoxa ngemibuzo elandelayo:

 • IBhayibhili lathi ensukwini zokucina kuzabe kulabantu abanjani?

 • Ngabantu abanjani abaqanjwe lapha ojayele ukubabona?

ABANYE BATHI: “IBhayibhili libhuku elilezinganekwane lezindaba ezabhalwa ngabantu abahlakaniphileyo.”

 • Yibuphi ubufakazi osubutholile obukwenza ulithembe iBhayibhili?

ISIFINQO

Okutshiwo liBhayibhili ngembali, lesayensi kanye leziphrofetho ezikulo kutshengisa ukuthi ungalithemba sibili.

Ufundeni?

 • Okutshiwo liBhayibhili kuliqiniso yini?

 • Kuyini okwenza uthi iBhayibhili liyavumelana lesayensi?

 • Uyakukholwa yini okutshiwo liBhayibhili ngalokho okuzakwenzakala ngesikhathi esizayo? Kuyini okwenza ukukholwe?

Ongakwenza

THOLA OKUNENGI

Bala isihloko lesi uzwe ukuthi kukhona yini okutshiwo ngabezesayensi okuphikisana lalokho okuseBhayibhilini.

“IBhayibhili Liyavumelana Lesayensi Yini?” (Isihloko esikuwebhusayithi yethu)

Bala isihloko lesi uzwe ukuthi iBhayibhili lithini ‘ngensuku zokucina.’

“Iziphrofetho Ezingu-6 Ezigcwalisekayo Lamuhla” (INqabayokulinda, May 1, 2011)

Bukela ividiyo le emayelana lokugcwaliseka kwesiphrofetho sombuso wamaGrikhi.

‘Ilizwi Lesiphrofetho’ Liyasiqinisa (5:22)

Bala isihloko lesi uzwe ukuthi iziphrofetho eziseBhayibhilini zayinceda njani eyinye indoda.

“Ngangingakholwa Ukuthi UNkulunkulu Ukhona” (INqabayokulinda No. 5 2017)

a Iziphrofetho yimilayezo evela kuNkulunkulu emayelana lezinto ezingakenzakali.

b U-B.C.E., umela ukuthi “Before the Common Era,” okutsho isikhathi uJesu engakabuyi emhlabeni. U-C.E., umela ukuthi “Common Era” okutsho isikhathi uJesu esebuyile emhlabeni.