Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

ISIFUNDO 01

IBhayibhili Lingakunceda Yini?

IBhayibhili Lingakunceda Yini?

Sonke siyake sizibuze imibuzo etshiyeneyo ngempilo. Ngokwesibonelo, siyazibuza ukuthi kungani kulokuhlupheka lokufa lokuthi kuzakwenzakalani ngesikhathi esizayo. Siyakhathazeka langokuthi singazinakekela njani izimuli zethu lokuthi kuyini esingakwenza ukuze zihlale zithokoza. Abantu abanengi bayavuma ukuthi iBhayibhili lilezimpendulo zemibuzo eqakathekileyo lamacebo ancedayo empilweni. Ubona angani iBhayibhili lingakunceda yini?

1. Yiphi eminye imibuzo ephendulwa liBhayibhili?

Nansi eminye imibuzo eqakathekileyo ephendulwa liBhayibhili: Savela ngaphi? Siphilelani? Kungani abantu abalungileyo behlupheka? Nxa umuntu angafa kwenzakalani kuye? Abantu abanengi bafisa ukuthi kube lokuthula, kodwa kungani kugcwele izimpi kangaka? Kuyini okuzakwenzakala emhlabeni ngesikhathi esizayo? Kuqakathekile ukuthi sidinge izimpendulo zemibuzo le leminye esingabe silayo. Okuhle yikuthi iBhayibhili selincede abantu abanengi ukuthi bathole izimpendulo eziliqiniso.

2. IBhayibhili lingasinceda yini ukuthi sithokoze?

IBhayibhili lilamacebo amahle kakhulu. Ngokwesibonelo, litshela izimuli ukuthi zingenzani ukuze zithokoze. Liphinda lisicebise ukuthi singalwisana njani lokukhathazeka lokuthi singenzani ukuze sikholise umsebenzi esiwenzayo. Ebhukwini leli sizaxoxa ngokuthi iBhayibhili lithini ngalokhu langezinye izindaba ezitshiyeneyo. Uzazibonela ngawakho ukuthi “yonke iMibhalo . . . iyasiza,” okutsho konke okuseBhayibhilini.2 KuThimothi 3:16.

Ibhuku leli kayisilo Bhayibhili kodwa lenzelwe ukukunceda ukuthi uhlole lokho okufundiswa liBhayibhili. Yikho sikukhuthaza ukuthi ubale wonke amavesi asesifundweni ngasinye ukuze ubone ukuthi angenelana njani lalokho oyabe ukufunda.

GEBHA UJULE

Engxenyeni le uzabona ukuthi iBhayibhili libancede njani abanye lokuthi ungenzani ukuze ukholise ukulibala. Uzafunda lokuthi kungani kuqakathekile ukuncediswa ngomunye umuntu ukuze ulizwisise.

3. IBhayibhili liyasitshengisa indlela okumele sihambe ngayo

IBhayibhili liyasinceda ukuthi sikhethe kuhle njalo lisitshengisa lalokho okuzakwenzakala esikhathini esizayo. Liyasikhanyisela njengesibane esikhanya bha!

Bala iHubo 119:105 beselixoxa ngemibuzo le:

 • Umlobi wehubo leli wayelibona njani iBhayibhili?

 • Wena ulibona njani iBhayibhili?

4. IBhayibhili lilezimpendulo zemibuzo esilayo

Zwana ukuthi iBhayibhili layiphendula njani imibuzo eyayisikhathaze omunye umama okwesikhathi eside. Bukelani IVIDIYO beselixoxa ngemibuzo le:

 • Yiphi imibuzo umama lo ayelayo?

 • Ukufunda iBhayibhili kwamnceda njani?

IBhayibhili lisikhuthaza ukuthi sibuze imibuzo. Bala uMathewu 7:7 beselixoxa ngombuzo olandelayo:

 • Yiphi imibuzo olayo ephendulwa liBhayibhili?

5. Ungakukholisa ukubala iBhayibhili

Abantu abanengi bayakukholisa ukubala iBhayibhili njalo kuyabanceda kakhulu. Bukelani IVIDIYO beselixoxa ngemibuzo elandelayo.

 • Abasakhulayo obabone kuvidiyo bayakuthanda yini ukubala?

 • Kuyini okwenza bathande ukubala iBhayibhili?

IBhayibhili liyasifundisa, lisiduduze njalo lenza sibe lethemba. Bala uRoma 15:4 beselixoxa ngombuzo lo:

 • Kuyini iBhayibhili elingasinceda ngakho?

6. Abanye abantu bangakuncedisa ukuthi ulizwisise iBhayibhili

Abantu abanengi sebakunanzelela ukuthi kuyanceda ukuxoxa labanye ngeBhayibhili lanxa bekuthanda ukuzibalela bebodwa. Bala imiSebenzi 8:26-31 beselixoxa ngombuzo lo:

 • Kuyini okungasinceda ukuthi silizwisise iBhayibhili?—Khangela ivesi 30 lo-31.

Indoda engumTopiya yayifuna ukuncediswa ukuzwisisa iMibhalo. Lalamuhla abantu abanengi bakubona kungcono ukuthi bancediswe ngabanye ukuzwisisa iBhayibhili

ABANYE BATHI: “Ukubala iBhayibhili akuncedi ngalutho.”

 • Wena ubona njani? Kungani usitsho njalo?

ISIFINQO

IBhayibhili lilamacebo amahle kakhulu asincedayo empilweni. Lilezimpendulo zemibuzo esingabe silayo futhi liyasiduduza lisinike lethemba.

Ufundeni?

 • Yiwaphi amacebo esiwathola eBhayibhilini?

 • Yiphi eminye imibuzo ephendulwa liBhayibhili?

 • Kuyini ongafisa ukukufunda eBhayibhilini?

Ongakwenza

THOLA OKUNENGI

Bala isihloko lesi uzwe ukuthi iBhayibhili lingasinceda njani lamuhla.

“IBhayibhili Lilokhu Liluncedo” (INqabayokulinda, No. 1 2018)

Bukela ividiyo le uzwe ukuthi iBhayibhili lamnceda njani omunye umuntu owakhula ezeyisa futhi ehlala ehlulukelwe.

Impilo Entsha Futhi Ethokozisayo (2:53)

Bala imagazini le uzwe ukuthi iBhayibhili lingazinceda njani izimuli.

“Izinto Ezingu-12 Ezenza Imuli Ithokoze” (Vukani! No. 2 2018)

Bukela ividiyo le uzwe ukuthi iBhayibhili lithi ngubani sibili obusa umhlaba.

Kungani Kumele Ulifunde IBhayibhili?—Ividiyo Ende (3:14)