Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Indlela ibhuku leli elisetshenziswa ngayo

Indlela ibhuku leli elisetshenziswa ngayo

Qalani lixoxe ngokuthi ibhuku leli lisetshenziswa njani beselibukela IVIDIYO.

INGXENYE YOKUQALA

Nxa ulungiselela isifundo ngasinye, qalisa ngengxenye yokuqala. Imibuzo (A) lamavesi (B) kuveza imicijo eqakathekileyo esendimeni. Uzananzelela ukuthi kulamanye amavesi abhalwe ukuthi “bala.”

INGXENYE YESIBILI

Amabala angaphansi kwengxenye (C) ethi Gebha Ujule achasisa okutholakala kuleyongxenye. Izihlokwana (D) zitshengisa imicijo eqakathekileyo esendimeni. Balani amavesi beselixoxa ngemibuzo njalo libukele lamavidiyo.

Ibhokisi elinje litshengisa AMAVIDIYO elingawabukela nxa lixoxa ngendima ethile. Amanye amavidiyo atshengisa okwake kwenzakala kwabanye ikanti amanye atshengisa lokho okungenzakala empilweni.

Xoxani ngemifanekiso ekhona lamabala ayichasisayo (E), langamazwi asesihlokwaneni esithi Abanye Bathi (F).

INGXENYE YESITHATHU

Isifinqo lesihlokwana esithi Ufundeni? (G) yikho okugoqa isahluko ngasinye. Bhala ukuthi isifundo siphele mhlaka bani. Ingxenye ethi Ongakwenza (H) ikutshela okunye ongakwenza usuwedwa. Esihlokwaneni esithi Thola Okunengi (I) kulezinto ongakhetha ukuzibala kumbe ukuzibukela nxa ufuna ukwazi okunengi.

Ungawathola njani amavesi eBhayibhilini lakho?

IBhayibhili lilamabhuku angu-66 futhi lihlelwe laba zingxenye ezimbili. Ingxenye yokuqala ibizwa ngokuthi yiMibhalo YesiHebheru Lesi-Aramu (kumbe iThestamenti Elidala) ikanti ingxenye yesibili ibizwa ngokuthi yiMibhalo YamaKhristu YesiGrikhi (kumbe iThestamenti Elitsha).

Amavesi asebhukwini leli abhalwe ngalindlela: Kuqala ngebizo lebhuku (A), kulandele inombolo etshengisa isahluko (B), besekucina ngevesi loba amavesi (C).

Ngokwesibonelo, nxa kubhalwe uJohane 17:3 kuyabe kusitsho ukuthi kumele uvule ibhuku likaJohane, isahluko 17, ivesi 3.