Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo


Kambe ukuthi sizake sikholise impilo kuze kube nini lanini?

Kambe ukuthi sizake sikholise impilo kuze kube nini lanini?

Ubungathi . . .

  • ye

  • hatshi

  • engxenye

LOKHO OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI

“Abalungileyo bazazuza ilifa lelizwe bahlale kulo lanini.”IHUBO 37:29.

UKWAZI LOKHU KUZAKUNCEDA NJANI?

Kuzakwenza wena lemuli yakho kanye labangane bakho lithokoze njalo lihlaliseke.UJEREMIYA 29:11.

Intokozo ozaba layo ayisoze ibe ngeyesikhatshana kodwa izahlala kuze kube nini lanini.IHUBO 22:26.

SINGAKUKHOLWA YINI OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI?

Ye, silezizatho zokukukholwa. Ebhukwini leli kulezifundo ezintathu ezizakunceda endabeni le. Nanzi izihloko zakhona: