Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

ISIFUNDO 02

IBhayibhili Lisithembisa Impilo Enhle Kakhulu

IBhayibhili Lisithembisa Impilo Enhle Kakhulu

Emhlabeni kugcwele inhlupho ezenza abantu badane, bazwe ubuhlungu njalo bakhathazeke. Uyake ube sebunzimeni obukwenza uzwe njalo yini? Kungenzakala ukuthi uyagula kumbe ufelwe ngumuntu omthandayo. Mhlawumbe uyazibuza ukuthi: ‘Impilo izahlala injalo yini?’ IBhayibhili lilempendulo ezakududuza kakhulu.

1. IBhayibhili lisitshelani okwenza sibe lethemba?

IBhayibhili liyasitshela ukuthi kungani kugcwele inhlupho emhlabeni, njalo liphinda lisitshele izindaba ezinhle. Lithi sekuseduze ukuthi inhlupho lezi ziphele du! Elikutshoyo kwenza sibe ‘lethemba’ lokuthi izinto zizakubangcono ngesikhathi esizayo. (Bala uJeremiya 29:11, 12.) Izithembiso eziseBhayibhilini zisinceda ukuthi sibekezele nxa siphakathi kwenhlupho lokuthi sibe ngabantu abathokozayo khathesi. Ziphinda zisiqinisekise ukuthi sizathokoza kuze kube nini lanini!

2. IBhayibhili lithi impilo izabe isinjani ngesikhathi esizayo?

IBhayibhili lithi ngesikhathi esizayo “ukufa ngeke kusabakhona, loba ukulila loba ukukhala loba ubuhlungu.” (Bala iSambulo 21:4.) Inhlupho ezisithwalise nzima lamuhla ezinjengokugula, ubuyanga, ukuphathwa kubi lokufa zizabe zingasekho. IBhayibhili lithembisa ukuthi abantu bazaphila kuze kube nini lanini emhlabeni oliPharadayisi.

3. Kuyini okungenza ungathandabuzi ukuthi okutshiwo liBhayibhili kuzakwenzakala?

Abantu abanengi bayafisa ukuthi izinto zibe ngcono, kodwa kabakwazi ukuthi lokhu kuzakwenzakala yini. IBhayibhili lithembisa ukuthi izinto zizabangcono. Ngakho kuqakathekile ukuthi ‘silihlolisise’ ukuze sikukholwe lokho elikutshoyo. (ImiSebenzi 17:11) Nxa ungafunda iBhayibhili uzabona ukuthi elikutshoyo ngalokho okuzakwenzakala ngesikhathi esizayo kuliqiniso.

GEBHA UJULE

Engxenyeni le uzafunda ngezinye izithembiso eziseBhayibhilini ezisitshengisa lokho okuzakwenzakala ngesikhathi esizayo. Dinga lokuthi ukwazi izithembiso lezi kubancede njani abanye.

4. IBhayibhili lisithembisa impilo engelanhlupho futhi engapheliyo

Cabanga ngezithembiso ezilandelayo ezitholakala eBhayibhilini. Yiziphi ozithandayo? Uzithandelani?

Bala amavesi asesithembisweni ngasinye beselixoxa ngemibuzo elandelayo:

 • Amavesi la akwenza ube lethemba yini? Ubona angani amavesi la angayinceda njani imuli yakho labangane bakho?

Zibone usuphila emhlabeni lapho

OKUNGELAMUNTU . . .

WONKE UMUNTU . . .

 • ozaguga, afe kumbe akhale ngenxa yobuhlungu.—U-Isaya 25:8.

 • azabona khona abantu abathandayo bevuswa baphinde baphile emhlabeni.—UJohane 5:28, 29.

 • azaphila khona esemutsha futhi eseqine saka.—UJobe 33:25.

 • ozathwala nzima ekhumbula izinto ezimbi ezake zamehlela.—U-Isaya 65:17.

 • azaphila khona ethokoza kuze kube nini lanini.—IHubo 37:29.

5. Ukukholwa izithembiso eziseBhayibhilini kuzakunceda kakhulu

Inhlupho ezigcwele emhlabeni ziyabakhathaza kakhulu abantu abanengi. Abanye baze bazame ngamandla wonke ukutshintsha izinto emhlabeni. Zwana ukuthi izithembiso eziseBhayibhilini zibancede njani abanye. Dlala IVIDIYO beselixoxa ngemibuzo elandelayo.

 • Kuyini okwakukhathaza uRafika?

 • Lanxa abantu babelokhu bephathwa kubi, iBhayibhili lamnceda njani?

Izithembiso eziseBhayibhilini ziyasinceda ukuthi singadani kakhulu lokuthi sibe lamandla okubekezela nxa siphakathi kwenhlupho. Bala iZaga 17:22 loRoma 12:12 beselixoxa ngemibuzo elandelayo:

 • Ucabanga ukuthi ukukholwa izithembiso eziseBhayibhilini kuzakunceda njani? Kungani usitsho njalo?

ABANYE BATHI: “Kunzima ukukholwa ukuthi esikuthenjiswa liBhayibhili kuzakwenzakala sibili.”

 • Ucabanga ukuthi ukuhlola lokho okukhulunywa liBhayibhili kuzakunceda yini?

ISIFINQO

Izithembiso eziseBhayibhilini zisinceda ukuthi sibekezele nxa siphakathi kwenhlupho njalo zingenza sibe lempilo engcono khathesi.

Ufundeni?

 • Ukwazi izithembiso eziseBhayibhilini kubanceda njani abantu?

 • IBhayibhili lithi impilo izabe isinjani ngesikhathi esizayo?

 • Ukukholwa izithembiso eziseBhayibhilini kungakunceda njani khathesi?

Ongakwenza

THOLA OKUNENGI

Bala isihloko lesi uzwe ukuthi ukuba lethemba kuzakunceda njani.

“Ungalithola Ngaphi Ithemba Leqiniso?” (Vukani!, April 22, 2004)

Bala ngokuthi ukuba lethemba kubancede njani abanye abantu abagulayo.

“IBhayibhili Lingakunceda Yini Nxa Ulomkhuhlane Ongelaphekiyo?” (Isihloko esikuwebhusayithi yethu)

Ngesikhathi ubukele ividiyo yengoma le, zibone ulemuli yakho likholisa ePharadayisi esilithenjiswa eBhayibhilini.

Siyeza Isikhathi (3:37)

Thola ukuthi ukufunda iBhayibhili kwamnceda njani umuntu owayelwela amalungelo abantu.

“Angisazikhathazi Ngokuzama Ukutshintsha Izinto” (INqabayokulinda, July 1, 2013)