Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo


Indlela ibhuku leli elisetshenziswa ngayo

Indlela ibhuku leli elisetshenziswa ngayo

Dinga umuntu ongakufundisa: Cela lowo okunike ibhuku leli ukuthi afunde lawe kumbe ufake isicelo sakho kuwebhusayithi yethu i-jw.org

INGXENYE YOKUQALA

(A) Bala indima ngayinye okuhlanganisa lemibuzo ebhalwe ngamabala amnyama (B) lamavesi aveza umcijo oqakathekileyo wendima leyo. Uzananzelela ukuthi kulamanye amavesi abhalwe ukuthi “bala.”

INGXENYE YESIBILI

Umutsho ongaphansi kwengxenye (C) ethi Gebha Ujule uchasisa lokho okutholakala kuleyongxenye. Izihlokwana (D)zitshengisa imicijo eqakathekileyo esendimeni. Balani amavesi lixoxe ngemibuzo elapho njalo libukele Lamavidiyo afakiweyo (E).

Xoxani ngemifanekiso ekhona lamabala achasisa leyomifanekiso. (F) Xoxani langalokho okusesihlokwaneni esithi Abanye Bathi (G).

INGXENYE YESITHATHU

Xoxani ngeSifinqo langalokho okusesihlokwaneni esithi Ufundeni (H). Bhala ilanga isifundo ngasinye esiphele ngalo. Ingxenye ethi Ongakwenza (I)ikukhuthaza ukuthi wenze okuthile okuphathelane lalokho obukufunda. Esihlokwaneni esithi (J) Thola Okunengi kulezinto ongakhetha ukuzibala kumbe ukuzibukela.

Ungawathola njani amavesi eBhayibhilini lakho?

Leli libizo lebhuku (A). Inombolo elandela lapho yisahluko (B). Ikanti inombolo loba izinombolo zokucina yivesi kumbe ngamavesi (C). Ngokwesibonelo, nxa kubhalwe uJohane 17:3 kuyabe kusitsho ukuthi kumele uvule ibhuku likaJohane, isahluko 17, ivesi 3.