Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 15

Abangane BakaNkulunkulu Benza Okulungileyo

Abangane BakaNkulunkulu Benza Okulungileyo

Nxa ulomngane omthandayo njalo omhloniphayo uyazama ukuba njengaye. IBhayibhili lithi: “UJehova ulungile, uqotho.” (IHubo 25:8) Ukuze sibe ngabangane bakhe kumele sibe ngabalungileyo njalo sibeqotho. IBhayibhili lithi: “Wobani ngabalingiseli bakaNkulunkulu, njengabantwana abathandwa kakhulu liphile impilo yothando.” (KwabaseEfesu 5:​1, 2) Nanzi ezinye indlela zokukwenza lokhu:

Woba lusizo kwabanye. “Kasenzeni okulungileyo ebantwini bonke.”​—KwabaseGalathiya 6:10.

Sebenza nzima. “Lo obekade entshontsha kangantshontshi futhi, kodwa kumele asebenze, enze ulutho olusizayo ngezandla zakhe.”​—KwabaseEfesu 4:28.

Zigcine uhlanzekile emzimbeni lekuziphatheni. “Kasizihlambululeni ezintweni zonke ezingcolisa umzimba lomoya, siphelelise ubungcwele ngokwesaba uNkulunkulu.”​—2 KwabaseKhorinte 7:1.

 Phatha abemuli yakho ngothando langenhlonipho. “Kodwa omunye lomunye wenu . . . kathande umkakhe njengoba ezithanda, lomfazi kumele ahloniphe indoda yakhe. Bantwana lalelani abazali benu.”​—KwabaseEfesu 5:33–6:1.

Tshengisa uthando kwabanye. “Kasithandaneni, ngoba uthando luvela kuNkulunkulu.”​—1 UJohane 4:7.

Lalela imithetho yelizwe. “Umuntu wonke kumele azithobe kulabo ababusayo . . . Phanini abantu bonke okungokwabo: Uma ungathelanga, thela imithelo.”​—KwabaseRoma13:​1, 7.