Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 18

Woba Ngumngane KaNkulunkulu Kuze Kube Nini Lanini!

Woba Ngumngane KaNkulunkulu Kuze Kube Nini Lanini!

Kudinga umzamo ukwenza ubungane; kudinga umzamo ukugcina ubungane. Imizamo yakho yokuba ngumngane kaNkulunkulu lokuhlala ungumngane wakhe izabusiswa. UJesu wathi kwabakholwa kuye: “Iqiniso lizalikhulula.” (UJohane 8:32) Kutshoni lokhu?

Ungajabulela inkululeko kulesisikhathi. Ungakhululeka ezimfundisweni ezingamanga ezimemethekiswa nguSathane. Ungaba lenkululeko yokuba lethemba ngokungafanani lezigidigidi zabantu ezingelathemba ngoba zingamazi uJehova. (KwabaseRoma 8:22) Abangane bakaNkulunkulu bakhululekile ‘ekwesabeni ukufa’​—KumaHebheru 2:14, 15.

Ungajabulela inkululeko emhlabeni omutsha kaNkulunkulu. Yeka inkululeko emangalisa kangakanani ongayijabulela esikhathini esizayo! Emhlabeni oyiPharadayisi kuyabe kungasela izimpi, ukugula loba ubugebengu. Kuzakuba lenkululeko ngoba kuyabe kungasela ubuyanga, indlala, ukuguga lokufa. Kuyabe kungasela ukwesaba, ukuncindezelwa lokuphathwa kubi. IBhayibhili lithi ngoNkulunkulu: “Uyavula isandla sakho usuthise izidingo zakho konke okuphilayo.”​—IHubo 145:16.

 Abangane bakaNkulunkulu bazaphila kuze kube nini lanini. Ukuphila okungapheliyo yisipho esiyigugu uNkulunkulu azasinika bonke abafuna ukuba ngabangane bakhe. (KwabaseRoma 6:​23) Cabanga ukuthi ukuphila okungapheliyo kungatsho ukuthini kuwe!

Uzaba lesikhathi sokwenza izinto ezinengi. Mhlawumbe ungathanda ukufundela ukudlala okutshaywayo loba okukhaliswayo okwezomculo. Kumbe ungathanda ukufundela ukudweba noma ukuba ngumbazi. Ungathanda ukufunda ngezinyamazana loba ngamaluba. Noma ungafisa ukuvakatsha ubone amazwe labantu abatshiyeneyo. Ukuba lokuphila okungapheliyo kuza kwenza zonke lezi izinto zenzakale!

Uzaba lesikhathi sokwenza abangane abanengi. Ukuphila okungapheliyo kuzakwenza kube lula ukwazi abanye asebengabangane bakaNkulunkulu. Uzabakwazi iziphiwo zabo lobuntu babo obuhle njalo labo bazakuba ngabangane bakho. Uzabathanda labo bazakuthanda. (1 KwabaseKhorinte 13:8) Ukuba lokuphila okungapheliyo kuzakunika isikhathi sokwakha ubungane laye wonke umuntu emhlabeni! Phezu kwakho konke, ubungane bakho loJehova buzaqhubeka bukhula njalo buqina kakhulu njengoba amakhulu eminyaka edlula. Sengathi ungaba ngumngane kaNkulunkulu kuze kube nini lanini!