Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 11

Tshiyana Lenkolo Yamanga!

Tshiyana Lenkolo Yamanga!

USathane lamadimoni akhe kabafuni ukhonze uNkulunkulu. Bafuna ukuphambula abantu kuNkulunkulu. Bazama ukukwenza njani lokhu? Enye indlela abayisebenzisayo yinkolo yamanga. (2 KwabaseKhorinte 11:​13-​15) Inkolo yamanga ngengafundisi iqiniso eliseBhayibhilini. Inkolo yamanga injengemali yobuqili engahle ifanane lemali uqobo kodwa ingelamsebenzi. Ingahle ikuhluphe.

Amanga enkolo kawasoze amthokozisa uJehova uNkulunkulu weqiniso. Lapho uJesu esemhlabeni kwakuleqembu lenkolo elalifuna ukumbulala. Babecabanga ukuthi indlela yabo yokukhonza yiyo eyayiqondile. Bathi: “UBaba esilaye kuphela nguNkulunkulu ngokwakhe.” UJesu wavuma yini? Hatshi! Wathi kibo: “Lingabakayihlo, uSathane.” (UJohane 8:​41, 44) Lamuhla abantu bacabanga ukuthi bakhulekela uNkulunkulu kodwa eqinisweni bakhonza uSathane lamadimoni!​—1 KwabaseKhorinte 10:20.

 Njengoba isihlahla esibi sithela izithelo ezimbi, inkolo yamanga ithela izithelo ezingabantu abenza izinto ezimbi. Umhlaba ugcwele inhlupho ngenxa yezinto ezimbi ezenziwa ngabantu. Kulokuziphatha okubi, ukulwa, ubusela, ukubulalana lokubanjwa iganyavu. Abanengi abenza lokhu ngabalenkolo zabo, kodwa inkolo zabo kazibakhuthazi ukwenza okuhle. Kabasoze babe ngabangane bakaNkulunkulu ngaphandle kokuthi batshiye ukwenza izinto ezimbi.​—UMathewu 7:​17, 18.

Inkolo yamanga ifundisa abantu ukuthi bakhulekele izithombe. UNkulunkulu uthi singakhulekeli izithombe. Kulengqondo lokhu. Ubungamthanda yini umuntu ongakhulumi lawe kodwa ekhuluma kuphela lomfanekiso wakho? Lowo muntu engaba yini ngumngane wakho? Hatshi angeke. UJehova ufuna abantu bakhulume laye hatshi lesithombe, into engaphiliyo.​—UEksodusi 20:​4, 5. 

Inkolo yamanga ifundisa ukuthi kuqondile ukubulala abanye ngesikhathi sempi. UJesu wathi abangane bakaNkulunkulu bazakuba lothando phakathi kwabo. Kasingeke sibulale abantu esibathandayo. (UJohane 13:​35) Ukubulala abantu ababi lakho kubi. Lapho izitha zikaJesu zizombopha, kavumelanga abafundi bakhe ukuthi bamlwele.​—UMathewu 26:​51, 52.

Inkolo yamanga ifundisa ukuthi abantu ababi bazahlupheka esihogweni somlilo. Kodwa iBhayibhili lifundisa ukuthi isono siholela ekufeni. (KwabaseRoma 6:​23) UJehova unguNkulunkulu wothando. UNkulunkulu olothando engabajezisa yini abantu kuze kube nini lanini? Ngeke! Epharadayisi kuzabe kulenkolo eyodwa efunwa nguJehova. (ISambulo 15:4) Zonke izinkolo ezakhelwe emangeni kaSathane ziyabe zingasekho.