Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 7

Isixwayiso Ngokwenzakala Kudala

Isixwayiso Ngokwenzakala Kudala

UJehova ngeke avumele abantu ababi bonakalise iPharadayisi. Abangane bakhe yibo abazahlala khona. Kuzakwenzakalani ngabantu ababi? Ukuze uthole impendulo, cabanga ngendaba kaNowa. UNowa waphila kudaladala. Wayeyindoda elungileyo eyayizama ngamandla ukwenza intando kaJehova. Kodwa abanye abantu emhlabeni babesenza izinto ezimbi. Ngakho uJehova watshela uNowa ukuthi wayezathumela uzamcolo wamanzi ukuzobhubhisa abantu ababi. Watshela uNowa ukuthi akhe umkhumbi ukuze yena lemuli yakhe bengafi nxa uzamcolo efika.​—UGenesisi 6:​9-18.

UNowa lemuli yakhe bakha umkhumbi. UNowa waxwayisa abantu ukuthi uzamcolo uyeza kodwa kabamlalelanga. Baqhubeka besenza izinto ezimbi. Ngemva kokuba umkhumbi usuphelile uNowa wangena emkhunjini lemuli yakhe, wasengenisa lenyamazana phakathi. UJehova wasesenza ukuthi izulu elikhulu line. Izulu lana emhlabeni okwezinsuku ezingamatshumi amane lobusuku obungamatshumi amane. Amanzi asibekela umhlaba.​—UGenesisi 7:​7-12

 Abantu ababi bafa kodwa uNowa lemuli yakhe basinda. UJehova wasindisa uNowa lababelaye emkhunjini, basala emhlabeni owawungasela bubi. (UGenesisi 7:​22, 23) IBhayibhili lithi uJehova uzaphinda futhi ukubhubhisa abantu ababi ngesikhathi esizayo. Abalungileyo ngeke babhujiswe. Bazaphila emhlabeni oyiPharadayisi kuze kube nini lanini.​—2 UPhetro 2:​5, 6, 9.

Lamuhla abantu abanengi benza izinto ezimbi. Umhlaba ugcwele inkathazo. UJehova uthuma oFakazi bakhe kanenginengi ukuthi baxwayise abantu. Kodwa abanengi kabalaleli amazwi kaJehova. Kabafuni ukuntshintsha indlela abaphila ngayo. Kabafuni ukulalela lokho uNkulunkulu akutshoyo mayelana ngokuhle lokubi. Kuyini okuzenzakala ebantwini abanjalo? Bazantshintsha yini? Abanengi kabasoze bantshintshe. Esikhathini esizayo abantu ababi bazabhujiswa njalo kabasayi kubakhona futhi.​—IHubo 92:7.

Umhlaba kawusoze ubhujiswe; uzantshintshwa ubeyiPharadayisi. Labo abathola ubungane loNkulunkulu bazaphila kuze kube nini lanini emhlabeni oyiPharadayisi.​—IHubo 37:29.