Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 10

Indlela Ongayithola Ngayo Inkolo Yeqiniso

Indlela Ongayithola Ngayo Inkolo Yeqiniso

Nxa ufuna ukuba ngumngane kaNkulunkulu kumele ulandele inkolo eyamukelwa nguye. UJesu wathi “abakhonzi beqiniso” bazakhonza uNkulunkulu ‘ngeqiniso.’ (UJohane 4:​23, 24) Kulendlela eyodwa eqondileyo yokukhonza uNkulunkulu. (Kwabase-Efesu 4:​4-6) Inkolo yeqiniso iholela ekuphileni okungapheliyo kodwa inkolo yamanga iholela ekubhujisweni.​—UMathewu 7:​13, 14.

Inkolo yeqiniso ungayibona ngokukhangelisisa abantu abayilandelayo. Njengoba uJehova elungile, abamlandelayo kumele labo babe ngabalungileyo. Njengoba isihlahla esihle sithela izithelo ezinhle, inkolo yeqiniso ithela izithelo ezingabantu abahle.​—UMathewu 7:​15-20.

Abangane bakaJehova balenhlonipho enkulu ngeBhayibhili. Bayakwazi ukuthi iBhayibhili livela kuNkulunkulu. Bayalivumela ukuthi liqondise ukuphila kwabo, libancedise baxazulule inhlupho zabo njalo libasize bafunde ngoNkulunkulu. (2 KuThimothi 3:​16) Bazama ukuphila ngalokho abakufundisayo.

 Abangane bakaJehova babonisana uthando. UJesu watshengisa uthando ebantwini ngokubafundisa ngoNkulunkulu langokwelapha abagulayo. Labo abalandela inkolo yeqiniso batshengisa uthando kwabanye. NjengoJesu, kabakhangeleli phansi labo abangabayanga loba abomhlobo otshiyeneyo. UJesu wathi abantu bazabazi abafundi bakhe ngokubona uthando abalubonisa komunye lomunye.​—UJohane 13:35.

Abangane bakaNkulunkulu badumisa ibizo lakhe elithi Jehova. Nxa umuntu engafuni ukusebenzisa ibizo lakho, uyabe engumngane oseduze lawe yini? Hatshi! Nxa silomngane siyalisebenzisa ibizo lakhe njalo sikhulume okuhle ngaye kwabanye. Ngakho labo abafisa ukuba ngabangane bakaNkulunkulu kumele basebenzise ibizo lakhe njalo batshele abanye ngaye. UJehova ufuna senze njalo.​—UMathewu 6:9; KwabaseRoma 10:​13, 14.

NjengoJesu, abangane bakaNkulunkulu bafundisa abanye ngoMbuso kaNkulunkulu. UMbuso kaNkulunkulu unguhulumende wasezulwini ozakwenza umhlaba ube yiPharadayisi. Abangane bakaNkulunkulu batshela abanye ngezindaba zoMbuso kaNkulunkulu.​—UMathewu 24:14.

OFakazi bakaJehova bazama ukuba ngabangane bakaNkulunkulu. Bayalihlonipha iBhayibhili njalo balothando phakathi kwabo. Bayalisebenzisa ibizo likaNkulunkulu njalo bayalidumisa. Bafundisa abanye ngoMbuso kaNkulunkulu. OFakazi bakaJehova balandela inkolo yeqiniso emhlabeni lamuhla.