Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 4

Indlela Ongafunda Ngayo NgoNkulunkulu

Indlela Ongafunda Ngayo NgoNkulunkulu

Ungafunda ngoNkulunkulu ngokubala iBhayibhili. Kudala, uNkulunkulu wakhetha abanye abantu ukuthi babhale imicabango yakhe. Abakubhalayo kubizwa kuthiwa liBhayibhili. Namuhla sifunda ngoNkulunkulu ngokubala iBhayibhili. IBhayibhili liphethe umlayezo kaJehova yikho libizwa kuthiwa yiLizwi likaNkulunkulu. Kumele sikukholwe okukhulunywa liBhayibhili ngoba uNkulunkulu kaqambi manga. “UNkulunkulu angeke aqambe amanga.” (KumaHebheru 6:​18) Ilizwi likaNkulunkulu liphethe iqiniso.​—UJohane 17:17.

IBhayibhili ngesinye sezipho eziqakathekileyo uNkulunkulu asinika zona. Linjengencwadi evela kubaba olothando isiya ebantwaneni bakhe. Lisitshela ukuthi uNkulunkulu uthembisa ukuntshintsha umhlaba ube yindawo enhle esingahlala kuyo ebizwa kuthiwa yipharadayisi. Lisitshela ngalokho akwenza kudala, akwenzayo kulesi sikhathi kanye lazakwenzela abantwana bakhe abathembekileyo esikhathini esizayo. Lisitshengisa indlela esingaxazulula ngayo inhlupho zethu kanye lendlela yokuthola intokozo.​—2 KuThimothi 3:​16, 17.

 Ofakazi bakaJehova bangabangane bakaNkulunkulu njalo bazakuncedisa ukuthi uzwisise okufundiswa liBhayibhili. Batshele nje ukuthi ufuna ukufunda iBhayibhili. Ababhadalisi. (UMathewu 10:8) Ngaphezu kwalokhu, ungangena imihlangano yobuKristu eyenzelwa ezindaweni ezibizwa kuthiwa ngamaHholo oMbuso. Ukuhamba emihlanganweni yobuKristu kuzakwenza ukuthi ulwazi lwakho ngoNkulunkulu lukhule ngokuphangisa.

Ungafunda ngoNkulunkulu ngokubuka indalo yakhe. Ngokwesibonelo iBhayibhili lithi: “UNkulunkulu wadala amazulu lomhlaba.” (UGenesisi 1:1) Lapho uJehova edala “amazulu,” wenza lelanga. Lokhu kusifundisani ngoNkulunkulu? Kusifundisa ukuthi uNkulunkulu ulamandla amakhulu. Nguye yedwa owayengenza into etshengisa amandla amakhulu njengelanga. Kusifundisa njalo lokuthi uJehova ulokuhlakanipha ngoba kwakudinga ukuhlakanipha ukwenza ilanga, elikhipha ukutshisa lokukhanya kodwa amandla alo engapheli.

Indalo kaNkulunkulu isitshengisa ukuthi uyasithanda. Cabanga ngezithelo ezitshiyeneyo ezikhona emhlabeni. UJehova wayengasinika umhlobo owodwa wesithelo kumbe vele engasiniki zona. Kulalokho uJehova wasinika izithelo ezingafananiyo ngokubunjwa, umbala kanye lokunambitheka kwazo. Lokhu kusitshengisa ukuthi uJehova nguNkulunkulu olothando, ophanayo, ocabangelayo njalo olomusa.​—IHubo 104:24.