Ungaba Ngumngane KaNkulunkulu!

Ibhukwana leli lizakusiza ubone ukuthi ungaba ngumngane kaNkulunkulu ngayiphi indlela.

ISIFUNDO 1

UNkulunkulu Uyakumema Ukuthi Ube Ngumngane Wakhe

Abantu emhlabeni jikelele baba ngabangane bakaNkulunkulu. Lawe ungaba ngumngane wakhe.

ISIFUNDO 2

UNkulunkulu Ngumngane Ongcono Kulabo Bonke

Ukuba ngumngane kaNkulunkulu kuzakwenza ukholise ukuphila futhi uhlaliseke.

ISIFUNDO 3

Kumele Ufunde NgoNkulunkulu

Ukufunda ngoNkulunkulu kuzakunceda ukuthi wazi akuthandayo lakuzondayo.

ISIFUNDO 4

Indlela Ongafunda Ngayo NgoNkulunkulu

Siyenelisa ukufunda izinto uNkulunkulu azenza kudala, azenzayo khathesi lazazenza esikhathini esizayo.

ISIFUNDO 5

Abangane BakaNkulunkulu Bazahlala EPharadayisi

IPharadayisi kalisoze lifanane lomhlaba lo esiphila kuwo. Lizabe linjani?

ISIFUNDO 6

IPharadayisi Liseduze!

Kuyini okwenza sibe leqiniso?

ISIFUNDO 7

Isixwayiso Ngokwenzakala Kudala

Indaba kaNowa isifundisani?

ISIFUNDO 8

Izitha ZikaNkulunkulu Zingobani?

Kumele uzazi izitha lezi futhi uzixwaye

ISIFUNDO 9

Bangobani Abangane BakaNkulunkulu?

Futhi kuyini abafuna ukukutshela abantu ngoJehova?

ISIFUNDO 10

Indlela Ongayithola Ngayo Inkolo Yeqiniso

Zikhona indlela ongabona ngazo inkolo yeqiniso.

ISIFUNDO 11

Tshiyana Lenkolo Yamanga!

Ungayibona njani inkolo yamanga? Kungani ingalunganga?

ISIFUNDO 12

Kuyini Okwenzakalayo Nxa Singafa?

IBhayibhili liyicacada kuhle indaba leyi.

ISIFUNDO 13

Amasalamusi Lobuthakathi Kubi

Kungani uNkulunkulu ekuzonda?

ISIFUNDO 14

Abangane BakaNkulunkulu Babalekela Izinto Ezimbi

Yiziphi ezinye izinto ezizondwa nguNkulunkulu?

ISIFUNDO 15

Abangane BakaNkulunkulu Benza Okulungileyo

Kuyini okunye okulungileyo okumele sikwenze ukuze sibe ngabangane bakaNkulunkulu?

ISIFUNDO 16

Tshengisa Uthando Lwakho NgoNkulunkulu

Ukuze ulondoloze ubungane lomuntu kumele ukhulume laye, umlalele futhi utshele abanye ngezinto ezinhle azenzayo. Kuyafanana lokuba ngumngane kaNkulunkulu.

ISIFUNDO 17

Ukuze Ulondoloze Ubungane Kumele Lawe Ube Ngumngane

Uzamthanda kakhulu uJehova nxa ungaqhubeka ngaye.

ISIFUNDO 18

Woba Ngumngane KaNkulunkulu Kuze Kube Nini Lanini!

UNkulunkulu uzanika abangane bakhe ukuphila okungapheliyo.