Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 1

“UMbuso Wakho Kawuze”

“UMbuso Wakho Kawuze”

OKUMUNYETHWE YISAHLUKO LESI

Ukuhlolisisa lokho okwafundiswa nguJesu ngoMbuso kaNkulunkulu

1, 2. Abaphostoli bakaJesu abathathu bezwa uJehova esithini, basebesenzani?

NXA uJehova uNkulunkulu ubengakhuluma lawe ekutshela ukuthi wenze okuthile, ubungenzani? Ubungeke usukumele phezulu yini kungelani lokuthi ubefuna wenzeni? Akuthandabuzwa ukuthi ubuzakwenza njalo.

2 Lokhu yikho okwenzakala kubaphostoli bakaJesu abathathu uPhethro, uJakhobe loJohane sekwedlule iPhasika lika-32 C.E. (Bala uMathewu 17:1-5.) Ngesikhathi beloJesu “entabeni ende” babona umbono owawutshengisa uJesu eseyiNkosi ekhazimulayo ezulwini. Abantu abababona embonweni lo babengathi bayaphila sibili, uPhethro waze wazama ukukhuluma labo. Wathi esakhuluma, iyezi elikhazimulayo labasibekela. Yena lalabo ayelabo bazizwela ngezabo uJehova ekhuluma. Balutshwana kakhulu abantu asebake basithola isibusiso lesi. UJehova wabaqinisekisa ukuthi uJesu uyiNdodana yakhe, wasesithi: “Yilaleleni!” Abaphostoli benza khona kanye ababekutshelwe nguNkulunkulu. Bamlalela uJesu, bakhuthaza labanye ukuthi benze njalo.​—ImiSeb. 3:19-23; 4:18-20.

UJesu wakhuluma ngoMbuso kaNkulunkulu ukwedlula loba yikuphi okunye

3. Kungani uJehova efuna silalele iNdodana yakhe, futhi yiphi indaba okumele siyihlolisise?

3 Amazwi athi “Yilaleleni!” abhalwa eBhayibhilini ukuze asifundise. (Rom. 15:4) Kungani sisitsho njalo? Kungenxa yokuthi uJesu ungumkhulumeli kaJehova njalo ngasosonke isikhathi wayefundisa izinto uYise ayefuna sizazi. (Joh. 1:1, 14) Kuhle ukuthi sihlolisise uMbuso kaNkulunkulu njengoba uJesu wakhuluma ngawo ukwedlula loba yikuphi okunye. UMbuso lo unguhulumende kaMesiya osezulwini, obunjwa nguJesu Khristu labasekeli bakhe abangu-144 000. (Isam. 5:9, 10; 14:1-3; 20:6) Kodwa ake siqale sifunde ngokuthi kungani uJesu wafundisa okunengi kangaka ngoMbuso kaNkulunkulu.

“. . . Ngokugcwala Kwenhliziyo”

4. UJesu watshengisa njani ukuthi uMbuso uwuthanda ngenhliziyo yonke?

4 UJesu uyawuthanda ngenhliziyo yonke uMbuso. Okwenza sitsho njalo yikuthi esikukhulumayo kutshengisa lokho esikuqakathekisa kakhulu ezinhliziyweni zethu. UJesu wathi: “Umlomo ukhuluma ngokugcwala kwenhliziyo.” (Mat. 12:34, The Holy Bible in Ndebele) Wayekhuluma ngoMbuso loba nini lapho ayefundisa khona. Kukhulunywa ngoMbuso izikhathi  ezedlula 100 emaVangelini womane, kwezinengi zakhona kunguJesu owayekhuluma ngawo. Isiqokoqela sentshumayelo yakhe kwakunguMbuso, yikho wathi: “Ngimele ukutshumayela ivangeli loMbuso kaNkulunkulu lakweminye imizi, ngoba ngithunyelwe lokho.” (Luk. 4:43, The Holy Bible in Ndebele) UJesu waqhubeka etshela abafundi bakhe ngoMbuso lalapho esevusiwe. (ImiSeb. 1:3) Okwakusenza ukuthi ahlale ekhuluma ngawo yikuthi wayewuthanda ngenhliziyo yakhe yonke.

5-7. (a) Sikwazi njani ukuthi uJehova uyawuthanda kakhulu uMbuso? Nika umzekeliso. (b) Singatshengisa njani ukuthi uMbuso siwuthanda ngenhliziyo yonke?

5 UJehova laye uyawuthanda kakhulu uMbuso lo. Sikwazi njani lokhu? Khumbula ukuthi uJehova nguye owathuma iNdodana yakhe eyiyo yodwa ukuthi ize lapha emhlabeni, yikho-ke konke eyayikufundisa kwakuvela kuye. (Joh. 7:16; 12:49, 50) Konke okulotshwe emaVangelini mayelana lenkonzo kaJesu kanye lempilo yakhe kwavela kuJehova. Ake ucabange ukuthi lokhu kutshoni.

Sonke kumele sizibuze ukuthi, ‘UMbuso kaNkulunkulu ngiwuthanda ngenhliziyo yami yonke yini?’

6 Ake sithi ulohambo, futhi ulempahla ezinengi kodwa isikhwama sakho sincane. Ubungenzani? Ubungakhetha eziqakathekileyo ezizakwenela esikhwameni sakho kuphela. Ngamanye amazwi, amaVangeli afanana lesikhwama esilezinto eziphathelane loJesu. UJehova kazange aphefumulele abalobi bamaVangeli ukuthi babhale ngakho konke uJesu akukhulumayo lakwenzayo ngesikhathi elapha emhlabeni. (Joh. 20:30; 21:25) Kodwa umoya kaJehova wabaqondisa ukuthi babhale ngezinto ezisinceda ukuthi sizwisise inhloso yenkonzo kaJesu kanye lalokho uJehova akuqakathekisa kakhulu. (2 Tim. 3:16, 17; 2 Phet. 1:21) Njengoba amaVangeli emumethe okunengi uJesu asifundisa khona ngoMbuso kaNkulunkulu, singaphetha ngokuthi uJehova uyawuthanda kakhulu uMbuso. Kuyasithokozisa ukwazi ukuthi uJehova ufuna siwuzwisise uMbuso wakhe!

7 Sonke kumele sizibuze ukuthi, ‘UMbuso kaNkulunkulu ngiwuthanda ngenhliziyo yami yonke yini?’ Nxa siwuthanda sizazimisela ukulalela lokho uJesu ayekufundisa ngoMbuso, okugoqela ukuthi uqakatheke kangakanani, uzakuza njani kanye lokuthi uzakuza nini.

“UMbuso Wakho Kawuze”​—Njani?

8. UJesu wakutshengisa njani ngamazwi amalutshwana ukuthi uMbuso uqakathekile?

8 Cabanga ngomthandazo oyisibonelo. UJesu wasebenzisa amazwi amalutshwana kodwa alohlonzi futhi azwisiseka lula, ukuze atshengise ukuthi uMbuso uqakathekile lokuthi kuyini ozakufeza. Umthandazo lo ulezicelo eziyisikhombisa. Ezokuqala ezintathu ziphathelane lenhloso kaJehova, egoqela ukuthi ibizo lakhe lingcweliswe, uMbuso wakhe uze kanye lokuthi intando yakhe yenziwe emhlabeni njengasezulwini. (Bala uMathewu 6:9, 10.) Izicelo lezi ezintathu ziyangenelana. UJehova uzasebenzisa uMbuso kaMesiya ukuthi angcwelise ibizo lakhe lokuthi enze intando yakhe.

9, 10. (a) UMbuso kaNkulunkulu uzakuza njani? (b) Yisiphi isithembiso esiseBhayibhilini olindele ngabomvu ukusibona sigcwaliseka?

9 UMbuso kaNkulunkulu uzakuza njani? Nxa sikhuleka sisithi,  “UMbuso wakho kawuze,” siyabe sicela ukuthi uMbuso uthathe intambo. Nxa usufikile, uzasebenzisa amandla awo ukuthi ubuse umhlaba wonke. Uzasusa ububi bonke obusemhlabeni labo bonke ohulumende babantu, ubusuletha umhlaba omutsha ozabe ulokulunga. (Dan. 2:44; 2 Phet. 3:13) Ngemva kwalokho, uMbuso kaNkulunkulu uzakwenza umhlaba wonke ube lipharadayisi. (Luk. 23:43) Labo abasenkumbulweni kaNkulunkulu bazavuswa baphinde babone izihlobo zabo labangane. (Joh. 5:28, 29) Abantu abalalelayo bazabe bengasela sono futhi bazaphila kuze kube nini lanini. (Isam. 21:3-5) Ngalesosikhathi, intando kaJehova uNkulunkulu izabe isisenziwa emhlabeni njengasezulwini! Ukulindele ngabomvu yini ukubona izithembiso lezi eziseBhayibhilini zigcwaliseka? Khumbula ukuthi sonke isikhathi nxa uthandazela ukuthi uMbuso kaNkulunkulu uze, uyabe uthandazela ukuthi izithembiso zonke lezi eziligugu zigcwaliseke.

10 Kuyacaca ukuthi uMbuso kaNkulunkulu ‘kawukezi’ ukuzogcwalisa umthandazo oyisibonelo. Imibuso yabantu yiyo elokhu isazibambile njalo umhlaba omutsha olokulunga kawukabikhona. Lanxa kunjalo kulezindaba ezinhle. UMbuso kaNkulunkulu sewaqalisa ukubusa ezulwini futhi lokhu sizaxoxa ngakho esahlukweni esilandelayo. Okwakhathesi ake sihlole okwatshiwo nguJesu mayelana lokuthi uMbuso wawuzaqalisa nini ukubusa lokuthi wawuzakuza nini emhlabeni.

UMbuso KaNkulunkulu Wawuzaqalisa Nini Ukubusa?

11. UJesu wathini ngokusungulwa koMbuso kaNkulunkulu?

11 UJesu watshengisa ukuthi uMbuso wawungasoze usungulwe ngekhulu lokuqala C.E., lanxa abanye abafundi bakhe babekhangelele ukuthi usungulwe ngalesosikhathi. (ImiSeb. 1:⁠6) Cabanga ngalokho akutshoyo emizekelisweni yakhe emibili etshiyeneyo okungenzeka ukuthi omunye wakhona wawulandisa ngo-31 C.E., omunye ngo-33 C.E.

12. Umzekeliso wengqoloyi lokhula utshengisa njani ukuthi uMbuso kawuzange uqalise ukubusa ngekhulu lokuqala C.E.?

12 Umzekeliso wengqoloyi lokhula. (Bala uMathewu 13:24-30.) Kungenzeka ukuthi kwakusekuqaliseni kuka-31 C.E. lapho uJesu elandisa umzekeliso lo futhi ewuchasisela abafundi bakhe. (Mat. 13:36-43) Incazelo yomzekeliso lo ngeyokuthi ngemva kokufa kwabaphostoli, uDeveli wayezahlanyela ukhula (amaKhristu amanga) phakathi kwengqoloyi (“amadodana ombuso,” kumbe amaKhristu agcotshiweyo). Ingqoloyi lokhula kwakuzayekelwa kukhule ndawonye ngesikhathi sokukhula, esasizaqhubeka kuze kufike isikhathi sokuvuna, okutsho “ukuphela komumo wezinto,” (NW). Ukhula lwaluzakhitshwa isikhathi sokuvuna sesiqalisile, besekulandela ukuqoqwa kwengqoloyi. Yikho-ke, umzekeliso lo utshengisa ukuthi uMbuso wawungasoze uqalise ukubusa ngekhulu lokuqala C.E., kodwa wawuzaqalisa ngemva kwesikhathi sokukhula. Yikho kanye okwenzakalayo, isikhathi sokukhula saphela futhi isikhathi sokuvuna saqalisa ngo-1914.

13. Yiwuphi umzekeliso owalandiswa nguJesu ukuze atshengise ukuthi wayengasoze abe yiNkosi enguMesiya efika nje ezulwini?

 13 Umzekeliso wamamina. (Bala uLukha 19:11-13.) UJesu walandisa umzekeliso lo ngesikhathi esiya eJerusalema okokucina ngo-33 C.E. Abanye ababemlalele babecabanga ukuthi wayezahle asungule uMbuso wakhe efika nje eJerusalema. Ukuze aqondise umbono wabo futhi atshengise ukuthi kwakusesekhatshana ukuthi uMbuso uqalise ukubusa, uJesu waziqathanisa ‘lendoda ethile yasesikhosini’ eyabhekisa amabombo isiya “elizweni elikude isiyagcotshwa ubukhosi.” * KuJesu, ‘ilizwe lelo elikude’ kwakusezulwini, lapho ayezagcotshwa khona nguYise ukuze abe yiNkosi. Kodwa uJesu wayesazi ukuthi wayengasoze abe yiNkosi enguMesiya efika nje ezulwini. Wayezafika ahlale esandleni sokunene sikaNkulunkulu alindele isikhathi esibekiweyo. Ubufakazi buyatshengisa ukuthi walinda okwamakhulu eminyaka.​—Hubo. 110:1, 2; Mat. 22:43, 44; Heb. 10:12, 13.

UMbuso KaNkulunkulu Uzakuza Nini?

14. (a) UJesu wawuphendula njani umbuzo owabuzwa ngabaphostoli bakhe abane? (b) Ukugcwaliseka kwesiphrofetho sikaJesu kusitshelani ngoMbuso kanye lokuba khona kwakhe?

14 Kwathi sekusele izinsukwana nje ukuthi uJesu abulawe, abaphostoli bakhe abane bambuza bathi: “Luzakuba yini uphawu lokuba khona kwakho lolokuphela komumo wezinto?” (Mat. 24:3, NW; Mak. 13:4) UJesu wabaphendula ngokubalandisela isiphrofetho esilezehlakalo ezinengi esitholakala kuMathewu isahluko 24 lo-25. UJesu waqamba izehlakalo ezitshiyeneyo ezazizakwenzakala emhlabeni wonke, ezazizakuba luphawu olutshengisa ukuthi isikhathi esibizwa ngokuthi ‘ngesokuba  khona kwakhe’ sasesifikile. Ukuba khona kwakhe kwakuzaqalisa kanyekanye lokusungulwa koMbuso futhi kuphele lapho uMbuso usubusa umhlaba wonke ngokupheleleyo. Silobufakazi obunengi obutshengisa ukuthi isiphrofetho sikaJesu besilokhu sigcwaliseka kusukela ngo-1914. * Ngakho ukuba khona kukaJesu lokusungulwa koMbuso kwenzakala ngo-1914.

15, 16. Amazwi athi “lesisizukulwane” atsho obani?

15 Kodwa uMbuso kaNkulunkulu uzakuza nini? UJesu kazange aluqambe usuku lokuza kwawo. (Mat. 24:36) Kodwa watsho okuthile okumele kusenze sibe leqiniso lokuthi sekuseduze kakhulu. UJesu watshengisa ukuthi uMbuso wawuzakuza ngemva kokuba “lesisizukulwane” sesibone ukugcwaliseka kwezehlakalo azilandisayo. (Bala uMathewu 24:32-34.) Amazwi athi “lesisizukulwane” atsho obani? Kasiwahlolisiseni amazwi kaJesu.

16 “Lesisizukulwane.” UJesu wayekhuluma ngabantu abangakhonziyo yini? Hatshi. Ake sikhangele ukuthi ngobani ababemlalele. Elandisa isiphrofetho lesi, uJesu wayekhuluma labaphostoli bakhe abalutshwana ‘ababeze kuye ngasese.’ (Mat. 24:3) Kwasekuseduze ukuthi abaphostoli bagcotshwe ngomoya ongcwele. Nanzelela lokuthi uJesu wayevele ekhuluma ngani. Engakakhulumi ‘ngalesisizukulwane,’ uJesu wathi: “Manje-ke fundani lesisifundo emkhiwaneni. Amahlumela awo angaqalisa ukutebha lamahlamvu awo ahlume, selihle lisazi ukuthi ihlobo selisondele. Kanjalo-ke lapho selizibona zonke lezi izinto, lizakwazi ukuthi sekusondele, khonapho emnyango.” Ngabalandeli bakaJesu abagcotshiweyo kuphela, hatshi abantu abangakhonziyo, ababezabona izinto lezi zigcwaliseka, bazwisise lokuthi uJesu ‘usesondele, khonapho emnyango.’ Ngakho-ke, lapho uJesu ekhuluma ‘ngalesisizukulwane,’ wayesitsho abalandeli bakhe abagcotshiweyo.

17. Litshoni ibala elithi ‘isizukulwane,’ futhi umutsho othi “zonke lezi izinto” utshoni?

17 “Kasiyikudlula zingakenzakali zonke lezi izinto.” Azagcwaliseka njani amazwi la? Ukuze siphendule umbuzo lo, kumele sazi ukuthi ibala elithi ‘isizukulwane’ litshoni, lokuthi umutsho othi “zonke lezi izinto” utshoni. Ibala elithi ‘isizukulwane’ landise ukutsho abantu abaleminyaka etshiyatshiyeneyo abaphila ngesikhathi esifananayo. Isizukulwane kasiside kakhulu njalo siyaphela. (Eks. 1:6) Umutsho othi “zonke lezi izinto” utsho zonke izehlakalo okwakuphrofethiwe ukuthi zizakwenzakala ngesikhathi sokuba khona kukaJesu, okwaqalisa ngo-1914 futhi okuzaphela ‘ekuhluphekeni okukhulu.’​—Mat. 24:21.

18, 19. Atshoni amazwi kaJesu athi “lesisizukulwane,” futhi singaphetha ngokuthini?

18 Pho-ke kumele siwazwisise njani amazwi kaJesu athi “lesisizukulwane”? Isizukulwane lesi sibunjwa ngamaqembu amabili abagcotshiweyo aphila ngesikhathi esifananayo. Iqembu lokuqala ngelalabo ababona isiphrofetho siqalisa ukugcwaliseka ngo-1914, futhi elesibili ngelalabo abagcotshwa ngesikhathi abeqembu lokuqala besaphila. Kulabanye  abaseqenjini lesibili abazabona ukuqalisa kokuhlupheka okukhulu okuzayo. Amaqembu la womabili ayisizukulwane esisodwa ngenxa yokuthi ake aphila ngasikhathi sinye okwesikhathi esithile engamaKhristu agcotshiweyo. *

19 Singaphetha ngokuthini? Siyakwazi ukuthi uphawu lokuba khona kukaJesu emandleni oMbuso lukhanya bha emhlabeni wonke. Kanti njalo siyabona ukuthi abagcotshiweyo abaseleyo abayingxenye ‘yalesisizukulwane’ sebeluphele. Lanxa kunjalo, abanye babo bazabe belokhu besaphila lapho ukuhlupheka okukhulu kuqalisa. Lokhu kwenza siphethe ngokuthi sekuseduze kakhulu ukuthi uMbuso kaNkulunkulu uzobusa umhlaba! Kuzasithokozisa kakhulu ukubona ukugcwaliseka komthandazo kaJesu asifundisa wona othi: “UMbuso wakho kawuze”!

20. Yiphi indaba eqakathekileyo esizayifunda ebhukwini leli, futhi isahluko esilandelayo sizakhuluma ngani?

20 Kasihlaleni siwakhumbula amazwi akhulunywa nguJehova esezulwini, athi: “Yilaleleni!” esitsho ukuthi silalele iNdodana yakhe. Sizimisele ukulalela lesisiqondiso sikaNkulunkulu njengoba singamaKhristu eqiniso. Silesifiso esikhulu sokwazi konke uJesu akutshoyo lakufundisayo ngoMbuso kaNkulunkulu. Ibhuku leli lizasincedisa ukuhlola indaba eqakathekileyo ephathelane lokuthi kuyini osekwenziwe nguMbuso kanye lokuthi uzakwenzani esikhathini esizayo. Esahlukweni esilandelayo, sizahlola izinto ezithokozisayo ezenzakala ngesikhathi kusungulwa uMbuso kaNkulunkulu ezulwini.

^ indima 13 Kungenzakala ukuthi umzekeliso kaJesu wawukhumbuza ababemlalele ngendodana kaHerodi Omkhulu okuthiwa ngu-Archelaus. Engakafi, uHerodi wakhetha indodana yakhe le ukuthi ibe yindlalifa eyayizabusa iJudiya kanye lezinye izindawo. Kodwa ingakaqalisi ukubusa, kwakumele ihambe umango omude isiya eRoma ukuze iyephiwa imvumo ngu-Augustus Caesar.

^ indima 18 Loba ngubani owagcotshwa ngemva kokufa kwabo bonke ababegcotshiwe ababeseqenjini lokuqala, kayisiyo ngxenye ‘yalesisizukulwane.’ Ababeseqenjini lokuqala yilabo ababona ‘ukuqalisa kobuhlungu bokuhelelwa’ ngo-1914.​—Mat. 24:8.