Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 6

Abantu Abatshumayelayo​—Izikhonzi Zizinikela Ngokuzithandela

Abantu Abatshumayelayo​—Izikhonzi Zizinikela Ngokuzithandela

OKUMUNYETHWE YISAHLUKO LESI

INkosi iqoqa ibutho labantu abatshumayelayo

1, 2. Yiwuphi umsebenzi omkhulu uJesu aphrofetha ngawo, njalo yiwuphi umbuzo oba khona?

ABAKHOKHELI BEZOMBUSAZWE bajayele ukwenza izithembiso abangasoze bazigcwalise. Lalabo abalezifiso zokugcwalisa izithembiso zabo kungabehlula ngezinye izikhathi. Kodwa kuyasithokozisa ukuthi iNkosi enguMesiya, uJesu Khristu, iyazigcina izithembiso zayo zonke.

2 Lapho uJesu esiba yiNkosi ngo-1914 wayesekulungele ukuthi agcwalise isiphrofetho okwasekwedlule iminyaka engu-1 900 esikhulumile. Sekusele insukwana ukuthi uJesu afe, waphrofetha wathi: “Lelivangeli loMbuso lizatshunyayelwa kuwo wonke umhlaba.” (Mat. 24:​14) Ukugcwaliseka kwamazwi la kwakuzakuba yingxenye yesibonakaliso sokuthi usewaphiwe amandla oMbuso. Kodwa nanku umbuzo oqakathekileyo: INkosi yayizaliqoqa njani ibutho labantu ababezatshumayela ngokuzithandela ezinsukwini zokucina lapho abantu ababezabe bezithanda, bengelathando njalo bengafuni kukhonza? (Mat. 24:​12; 2 Tim. 3:​1-⁠5) Impendulo siyayidinga, ngenxa yokuthi wonke amaKhristu eqiniso kumele atshumayele.

3. UJesu wayeqiniseka ngani, njalo wakufunda kubani?

3 Ake sibuyele emazwini kaJesu ayisiphrofetho. Amazwi akhe athi “lizatshunyayelwa” atshengisa ukuthi wayengaqageli. UJesu wayeqiniseka ukuthi babezakuba khona ababezamsekela ngokuzithandela ngezinsuku zokucina. Kuyini okwakumenza aqiniseke kangako? Wakufunda kuYise. (Joh. 12:​45; 14:⁠9) Engakabuyi emhlabeni, uJesu wazibonela ngawakhe ukuthi uJehova wayezethemba izikhonzi zakhe ukuthi zizazinikela ngokuzithandela. Ake sibone ukuthi uJehova watshengisa njani ukuthi uyazethemba.

“Amabutho Akho Azazinikela” Ngokuzithandela

4. Yiwuphi umsebenzi uJehova acela ama-Israyeli ukuthi awusekele, njalo enzani esetsheliwe?

4 Uyakukhumbula okwenzakalayo lapho uJehova elaya uMosi ukuthi akhe ithabanikeli, loba ithente, elalizakuba yindawo yokukhonzela yesizwe sako-Israyeli? UJehova wasebenzisa uMosi ukuthi acele abantu bonke ukuba basekele umsebenzi lo. UMosi wabatshela wathi: ‘Akuthi wonke ozimiseleyo alethe kuJehova umnikelo.’ Benzani sebetsheliwe? Abantu “baqhubeka  beletha iminikelo yabo ukusa kwamalanga wonke.” Baletha okunengi kakhulu okokuthi bacina ‘bevinjelwa ukuletha okunye futhi’! (Eks. 35:⁠5; 36:​3, 6) Ama-Israyeli kawamdanisanga uJehova owayewathembile ukuthi ayezanikela ngokuzithandela.

5, 6. NgokweHubo 110:​1-⁠3, uJehova loJesu babekhangeleleni kubakhulekeli beqiniso ezinsukwini zokucina?

5 UJehova wayekhangelele ukuthi izikhonzi zakhe zizinikele ngokuzithandela yini lasezinsukwini zokucina? Ye! Ngoba kusasele iminyaka edlula 1 000 ukuthi uJesu azalwe emhlabeni, uJehova waphefumulela uDavida ukuthi abhale ngesikhathi lapho uMesiya ayezaqalisa khona ukubusa. (Bala iHubo 110:​1-3.) UJesu wayezakuba lezitha ezazizamphikisa esanda kuba yiNkosi. Lanxa kunjalo wayezakuba lebutho labantu elalizamsekela. Lalingasoze libanjwe ngentamo ukuthi likhonze iNkosi. Ngitsho lomncane wabo wayezazinikela ngokuzithandela, baze babumbe ixuku elikhulu okokuthi lingafaniswa lamazolo okungelamuntu ongawabala, agubuzela umhlabathi nxa ilanga liphuma ekuseni. *

Abasekela uMbuso ngokuzithandela banengi njengamazolo (Khangela indima 5)

6 UJesu wayekwazi ukuthi isiphrofetho esikuHubo 110 sasimayelana laye. (Mat. 22:​42-​45) Ngakho-ke wayengelasizatho sokuthandabuza ukuthi wayezakuba labasekeli abathembekileyo, ababezazinikela ukuthi batshumayele izindaba ezinhle emhlabeni wonke ngokuzithandela. Umlando usitshelani ngendaba le? INkosi yenelisile yini ukuqoqa ibutho labantu abatshumayela ngokuzithandela ezinsukwini zokucina?

“Kuyisibusiso Kanye Lomlandu Wami Ukumemezela Lelivangeli”

7. UJesu iNkosi eyayisanda kubekwa yenzani ukuze incedise abalandeli bayo ukuthi balungele umsebenzi okwakumele wenziwe?

7 UJesu, iNkosi eyayisanda kubekwa, waqalisa ukuncedisa abalandeli bakhe ukuthi balungele umsebenzi omkhulu okwakumele wenziwe. Njengoba sibonile eSahlukweni 2, wenza umsebenzi wokuhlola kanye lokuhlambulula kusukela ngo-1914 kusiya ekuqaliseni kuka-1919. (Mal. 3:​1-⁠4) Ngo-1919  wabeka inceku ethembekileyo ukuthi ikhokhele abalandeli bakhe. (Mat. 24:​45) Kusukela ikakhulu ngomnyaka lo, inceku le yaqalisa ukufundisa abantu iqiniso eliseMibhalweni ngezinkulumo ezazikhulunywa emihlanganweni langamabhuku, kugcizelelwa ukuthi kungumlandu womKhristu ngamunye ukutshumayela.

8-10. Imihlangano yabafaka njani abantu idlabuzane lokutshumayela? Nika isibonelo. (Khangela lebhokisi elithi, “ Imihlangano Yokuqala Eyafaka Abantu Idlabuzane Lokutshumayela.”)

8 Izinkulumo ezazikhulunywa emihlanganweni. ABafundi beBhayibhili bafika bathi gwaqa eCedar Point, e-Ohio, e-U.S.A. ngoSeptember 1 kusiya ku-​8, 1919, belindele ngabomvu ukuthola isiqondiso emhlanganweni omkhulu wokuqala owaba khona ngemva kweMpi Yokuqala Yomhlaba. Enkulumeni ayikhuluma ngelanga lesibili lomhlangano, uMfowethu uRutherford kazange abakhekheleze ababesenkundleni, wabatshela wathi: ‘Umsebenzi womKhristu emhlabeni ngowokumemezela izindaba zombuso weNkosi.’

9 Umcijo omkhulu emhlanganweni lo wakhulunywa nguMfowethu uRutherford ngelanga lesihlanu lomhlangano enkulumeni eyayilesihloko esithi “Inkulumo Yabasebenza Ndawonye,” eyabhalwa esihlokweni se-The Watch Tower esasisithi “Ukubika ngoMbuso.” Wathi: “Kulindelekile ukuthi umKhristu ngezinye izikhathi azibuze ukuthi, Kungani ngilapha emhlabeni? Impendulo yakhe kumele ithi, iNkosi ingibeke ukuthi ngibe ngummeli wayo ngenxa yokuthi ilomusa, ukuze ngimemezele ivangeli lokubuyisana emhlabeni, njalo kuyisibusiso kanye lomlandu wami ukumemezela lelivangeli.”

10 Enkulumeni le eqakathekileyo, uMfowethu uRutherford wabika ukuthi kwasekuzadindwa imagazini entsha, i-The Golden Age (esibizwa ngokuthi yi-Awake!) eyayizasiza abantu ukuthi babone ukuthi uMbuso yiwo wodwa ozalungisa izinto. Wasebuza ukuthi babebangaki ababefuna ukuncedisa ekuhambiseni imagazini le. Umbiko ophathelane lomhlangano lo wathi: “Indlela abantu abavumela phezulu ngayo yayikhuthaza kakhulu. Bonke ababelapho abangu-6 000 basukuma kanyekanye.” * Kuyacaca ukuthi iNkosi yabathola sibili abasekeli ababezimisele ukutshumayela ngoMbuso wayo ngokuzithandela.

11, 12. I-The Watch Tower ka-1920 yathi umsebenzi uJesu ayephrofethe ngawo wawuzakwenziwa nini?

11 Amabhuku adindiweyo. I-The Watch Tower yakucacisa kancane kancane ukuthi umsebenzi wokutshumayela izindaba ezinhle zoMbuso uJesu ayephrofethe ngawo wawuqakatheke kangakanani. Khangela okunye okwabhalwa ekuqaliseni kwabo-1920.

12 Yiziphi izindaba ezazizamenyezelwa ukuze kugcwaliseke uMathewu 24:14? Wawuzakwenziwa nini umsebenzi lo? Isihloko esithi “Ivangeli loMbuso,” esasiku-The Watch Tower kaJuly 1, 1920, sachaza ukuthi liyini ivangeli leli, sathi: “Izindaba ezinhle ziphathelane lokuphela komumo lo wezinto omdala kanye lokumiswa koMbuso kaMesiya.” Sachaza lokuthi lalizatshunyayelwa nini sisithi: “Izindaba lezi kufanele zitshunyayelwe kusukela ngesikhathi sempi enkulu yomhlaba [IMpi Yomhlaba Yokuqala]  kuze kube yisikhathi ‘sokuhlupheka okukhulu.’ ” Yikho-ke isihloko lesi sathi: “Khathesi sekuyisikhathi sokumemezela izindaba lezi ezinhle ezinkolweni zonke ezizibiza ngokuthi ngezamaKhristu.”

13. I-The Watch Tower ka-1921 yawakhuthaza njani amaKhristu agcotshiweyo ukuthi azinikele ngokuzithandela?

13 Abantu bakaNkulunkulu babezabanjwa ngamandla yini ukuthi benze umsebenzi uJesu ayephrofethe ngawo? Hatshi. Isihloko se-The Watch Tower kaMarch 15, 1921, esasisithi “Woba Lesibindi,” sakhuthaza amaKhristu agcotshiweyo ukuthi atshengise ukuthi azinikele ngokuzithandela. Munye ngamunye wabo wakhuthazwa ukuthi azibuze ukuthi: “Kayisiso sibusiso sami esikhulu kanye lomlandu wami yini ukwenza umsebenzi lo?” Isihloko saqhubeka sathi: “Kasithandabuzi ukuthi nxa usukubona [kuyisibusiso ukwenza umsebenzi lo] uzakuba njengoJeremiya, owezwa ilizwi leNkosi elalisenhliziyweni yakhe ‘linjengomlilo ovalelwe emathanjeni [akhe],’ limkhuthaza ukuthi angaligodli kodwa aqhubeke ekhuluma.” (Jer. 20:⁠9) Isikhuthazo lesi esilomusa satshengisa ukuthi uJehova loJesu bayabethemba bonke abasekela uMbuso ngokwethembeka.

14, 15. I-The Watch Tower ka-1922 yakhuthaza amaKhristu agcotshiweyo ukuthi atshumayele njani?

14 AmaKhristu eqiniso kumele azifikise njani izindaba zoMbuso kwabanye? Isihloko esasisifitshane kodwa silamandla ku-The Watch Tower ka-August 15, 1922 esasisithi “Inkonzo Iqakathekile,” sakhuthaza amaKhristu agcotshiweyo ukuthi “akhuthalele ukuhambisa amabhuku alezindaba ezinhle ebantwini lokuthi akhulume labo eseminyango yabo, enika ubufakazi bokuthi uMbuso wezulu usufikile.”

15 Kuyakhanya-ke ukuthi kusukela ngo-1919, uKhristu ubesebenzisa inceku yakhe ethembekileyo lehlakaniphileyo ukuthi igcizelele kanenginengi ukuthi kuyisibusiso kanye lomlandu womKhristu ngamunye ukumemezela izindaba zoMbuso lapha emhlabeni. Kodwa, aBafundi beBhayibhili bokuqala benzani ngemva kokukhuthazwa ukuthi bakhuthale emsebenzini wokumemezela uMbuso?

‘Abathembekileyo Bazasebenza Ngokuzithandela’

16. Abanye ababekhethwe ukuthi babe ngabadala benzani besizwa ukuthi wonke umuntu kumele atshumayele?

16 Ngabo-1920 kusiya kubo-1930, kwakulabanye ababesala ukuthi wonke amaKhristu agcotshiweyo kumele atshumayele. I-The Watch Tower kaNovember 1, 1927, yachaza lokho okwakusenzakala, yathi: ‘Kulabanye lamuhla esontweni [ebandleni] abangabadala, abalokhu besala ukukhuthaza abazalwane babo ukuthi batshumayele, njalo bona ngokwabo kabafuni ukutshumayela. Bayeyisa umcijo wokuthi kumele kutshunyayelwe indlu ngendlu kuhanjiswa izindaba ezinhle ngoNkulunkulu, ngeNkosi yakhe kanye langoMbuso wakhe ebantwini.’ Isihloko lesi kasizange sikhekheleze, sathi: “Sesifikile isikhathi sokuthi abathembekileyo babaphawule abanjalo njalo babaxwaye, futhi sekuyisikhathi sokubatshela ukuthi kasisoze siphinde siphathise amadoda anjengabo umsebenzi wokuba ngabadala.” *

17, 18. Abazalwane abanengi benzani lapho bethola isiqondiso esasivela kunceku ethembekileyo, njalo izigidi zabantu zenzeni eminyakeni engu-100 edlulileyo?

17 Okuthokozisayo yikuthi abazalwane abanengi basukumela  phezulu lapho bethola isiqondiso lesi abasiphiwa yinceku ethembekileyo. Bakubona kuyisibusiso ukutshumayela izindaba zoMbuso. I-The Watch Tower kaMarch 15, 1926, yakhuluma ngakho yathi: ‘Abathembekileyo bazasebenza ngokuzithandela ukuze batshele abantu ngezindaba lezi.’ Yikho-ke benza lokho kanye okusesiphrofethweni esikuHubo 110:⁠3 njalo batshengisa ukuthi basekela iNkosi enguMesiya ngokuzithandela.

18 Izigidi zabantu bezizinikela ukuthi zenze umsebenzi wokumemezela ngoMbuso ngokuzithandela eminyakeni engu-100 edlulileyo. Ezahlukweni ezimbalwa ezilandelayo, sizaxoxa ngokuthi bezitshumayela njani, okugoqela izindlela kanye lezinto ebezizisebenzisa, kanye lokuthi kuyini ezikufezileyo. Kodwa sizaqala sihlole ukuthi kungani izigidi zabantu zitshumayela ngoMbuso ngokuzithandela, kungelani lokuthi ziphila elizweni eligcwele abantu abangelandaba labanye. Njengoba sihlola lokhu, kuhle ukuthi sizibuze ukuthi, ‘Kungani ngitshumayela izindaba ezinhle kwabanye?’

Qhubekani ‘Lifuna Kuqala UMbuso’

19. Kungani silalela umlayo kaJesu wokuthi siqhubeke ‘sifuna kuqala uMbuso’?

19 UJesu walaya abalandeli bakhe ukuthi baqhubeke ‘befuna kuqala uMbuso.’ (Mat. 6:​33) Kungani silalela umlayo lo? Kungenxa yokuthi siyakunanzelela ukuthi uMbuso uqakathekile, lokuthi yiwo osetshenziswa nguNkulunkulu ukuze agcwalise injongo yakhe. Njengoba sibonile esahlukweni esidlulileyo, umoya ongcwele ubulokhu uveza iqiniso elimangalisayo ngoMbuso kancane kancane. Nxa iqiniso eliligugu eliphathelane loMbuso lingangena ezinhliziyweni zethu, siba ledlabuzane lokufuna uMbuso kuqala.

Njengendoda ethokoza kakhulu isithole igugu elifihliweyo, amaKhristu ayathokoza ukuthi asethole iqiniso ngoMbuso (Khangela indima 20)

20. Umzekeliso kaJesu wegugu elifihliweyo utshengisa njani ukuthi abalandeli bakhe babezalalela umlayo wokuthi baqhubeke befuna kuqala uMbuso?

20 UJesu wayekwazi ukuthi abalandeli bakhe babezawulalela umlayo wokuqhubeka befuna kuqala uMbuso. Cabanga ngomzekeliso wakhe wegugu elifihliweyo. (Bala uMathewu 13:​44.) Ngelinye ilanga indoda ethile yathi izisebenzela esivandeni njengansukuzonke, yathola igugu elifihliweyo yahle yananzelela ukuthi ngelentengo ephezulu. Yenzani ngemva kwalokho? “Ngoba iphakathi kokuthokoza yahamba yayathengisa konke eyayilakho yayathenga leso sivande.” Sifundani kulokhu? Nxa sesithole iqiniso ngoMbuso sakubona ukuthi liligugu kangakanani, sizakujabulela ukwenza loba yini efunekayo ukuze sigcine uMbuso usendaweni yawo yokuqala ekuphileni kwethu. *

21, 22. Abasekeli boMbuso abathembekileyo batshengisa njani ukuthi bafuna kuqala uMbuso? Nika isibonelo.

21 Abasekeli boMbuso abathembekileyo kabatsho ngomlomo kuphela ukuthi bafuna kuqala uMbuso, kodwa batshengisa langezenzo. Banikela ngesikhathi sabo, ngeziphiwo zabo kanye langezinto abalazo ukuze benze umsebenzi wokutshumayela ngoMbuso. Abanengi sebedele izinto ezinengi ekuphileni kwabo ukuze babe senkonzweni yesikhathi esigcweleyo. Bonke laba abatshumayela ngokuzithandela bazibonele ngawabo ukuthi uJehova uyababusisa labo abafaka uMbuso kuqala. Cabanga ngesibonelo sakudala.

 22 U-Avery lomkakhe uLovenia Bristow babengama-colporteurs (amaphayona) kwenye indawo ese-United States sekuzaphela iminyaka yabo-1920. Ngemva kweminyaka ethile, uLovenia wathi: “Mina lo-Avery siyikholise kakhulu iminyaka eminengi esiyiqede sisemsebenzini wokuphayona kusukela ngalesosikhathi. Kulezikhathi ezinengi lapho esasingakwazi khona ukuthi imali yamafutha emota kumbe eyokudla sizayithatha ngaphi. Kodwa uJehova wayehlala esinika esikudingayo ngezindlela ezitshiyeneyo. Saqhubekela phambili ngomsebenzi wethu. Kasizange siziswele loba nini izinto esasizidinga.” ULovenia uthi ngelinye ilanga bephayona ePensacola, eFlorida, imali yamafutha emota leyokudla yayisiphela. Bathi befika ngekhaya bathola kulezikhwama ezinkulu ezimbili zigcwele ukudla, kulephepha elalibhalwe ukuthi, “Kuvela kubazalwane benu abalithandayo beKhampani yePensacola.” * Nxa uLovenia ekhumbula ngeminyaka ayiqeda esenkonzweni yesikhathi esigcweleyo, uthi: “UJehova kasilahli loba sekutheni. Kasidanisi nxa sithembela kuye.”

23. Uzizwa njani ngeqiniso loMbuso osulitholile, njalo uzimisele ukwenzani?

23 Kakusoze kwenzakale ukuthi sonke sitshumayele okwamahora alinganayo. Izimo zethu zitshiyene. Kodwa sonke singaba lesibusiso sokutshumayela izindaba ezinhle ngenhliziyo yonke. (Kol. 3:​23) Ngenxa yokuthi siyakuqakathekisa kakhulu ukuba leqiniso loMbuso eliligugu, siyazinikela njalo sizimisele ukwenza loba yini ukuze sikhonze ngokusemandleni ethu. Uzimisele ukwenza njalo yini?

24. Yiwuphi omunye umsebenzi omkhulu osufezwe nguMbuso ezinsukwini zokucina?

24 Eminyakeni engu-100 edlulileyo, iNkosi ibisigcwalisa sibili isiphrofetho esikuMathewu 24:​14. Kodwa kayizange ibambe abantu ngamandla. Abalandeli bayo bazinikele ngokuzithandela ukuthi batshumayele ngoba sebezehlukanise lomhlaba olabantu abangelandaba labanye. Ukutshumayela kwabo izindaba ezinhle emhlabeni wonke kuyingxenye yophawu lokuba khona kukaJesu emandleni oMbuso, njalo kungomunye umsebenzi omkhulu kakhulu osufezwe nguMbuso ezinsukwini zokucina.

^ indima 5 EBhayibhilini, amazolo afaniswa lenala kumbe ubunengi.​—Gen. 27:​28; Mik. 5:7.

^ indima 10 Iphetshana elalilesihloko esithi To Whom the Work Is Entrusted lathi: ‘Umsebenzi we-The Golden Age ngowokukhankasela izindaba zoMbuso endlini ngendlu. Ngemva kokwethula izindaba lezi, imagazini eyodwa ye-The Golden Age kumele itshiywe endlini ngayinye, kungelani lokuthi ukhona yini obhalise ukuqhubeka ethola amamagazini la.’ Okweminyaka eminengi abafowethu babekhuthazwa ukuthi bacele abantu ukuthi babhalise ukuthola i-The Golden Age kanye le-The Watch Tower inyanga ngayinye. Kusukela ngoFebruary 1, 1940, abantu bakaJehova bakhuthazwa ukuthi bahambise amamagazini la ebantwini njalo babike inani abalihambisileyo.

^ indima 16 Ngalesosikhathi, abadala babevotelwa libandla. Yikho-ke ibandla lalingakwala ukuvotela loba yiwaphi amadoda ayephikisana lomsebenzi wokutshumayela. ESahlukweni 12 sizabona ukuthi abadala baqalisa njani ukukhethwa kusetshenziswa iMibhalo.

^ indima 20 UJesu waveza umcijo ofananayo emzekelisweni wakhe womthengi owahamba wayadinga iphareli elalilentengo ephezulu. Wathi eselitholile, wathengisa konke ayelakho walithenga. (Mat. 13:45, 46) Imizekeliso le emibili isifundisa lokuthi iqiniso loMbuso singalifunda ngezindlela ezitshiyeneyo. Abanye bayahlangana lalo nje, kodwa abanye baqala balidinge. Kungelani lokuthi silithole njani, sizimisele ukwenza konke okusemandleni ethu ukuthi sifake uMbuso kuqala ekuphileni kwethu.

^ indima 22 Amabandla ayesabizwa ngokuthi ngamakhampani.