Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 19

Umsebenzi Wokwakha Odumisa UJehova

Umsebenzi Wokwakha Odumisa UJehova

OKUMUNYETHWE YISAHLUKO LESI

Ukwakhiwa okwenziwa emhlabeni wonke kuthuthukisa imisebenzi yoMbuso

1, 2. (a) Kuyini izinceku zikaJehova esezilesikhathi eside zikujabulela? (b) UJehova uqakathekisani?

SEKULESIKHATHI eside izinceku zikaJehova ezithembekileyo zijabulela ukwakha izakhiwo ezidumisa ibizo lakhe. Ngokwesibonelo, ama-Israyeli ancedisa ukwakha ithabanikeli ngenkuthalo njalo anikela ngezinto zokwakha ngesihle.​—Eks. 35:​30-​35; 36:​1, 4-7.

2 UJehova kaboni angathi izinto zokwakha yizo ezimdumisa kakhulu njalo kayisizo aziqakathekisa kakhulu. (Mat. 23:​16, 17) Akuqakathekisa kakhulu njalo okudumisa ibizo lakhe yindlela izinceku zakhe ezimkhonza ngayo, okugoqela ukuphana kwazo lokukhuthala kwazo. (Eks. 35:​21; Mak. 12:​41-​44; 1 Tim. 6:​17-​19) Umcijo lo uqakathekile ngenxa yokuthi izakhiwo ziyabakhona ziphinde zibhidlike. Ngokwesibonelo ithabanikeli kanye lethempeli akusekho lamuhla. Izakhiwo lezi kade zanyamalala, kodwa uJehova kakayikhohlwa indlela izinceku zakhe ezithembekileyo ezanikela ngayo ngesihle, lezasebenza nzima ngayo ekwakhiweni kwazo.​—Bala u-1 Khorinte 15:​58; KumaHebheru 6:10.

3. Sizahlolani esahlukweni lesi?

3 Abantu bakaJehova lamuhla labo basebenze nzima ukuze bakhe izindawo zokukhonzela. Kanti njalo umsebenzi abawenzileyo bekhokhelwa yiNkosi uJesu Khristu uyababazeka kakhulu! Kusegcekeni ukuthi uJehova uyibusisile imizamo yethu. (Hubo. 127:1) Esahlukweni lesi sizahlola eminye imisebenzi yokwakha kanye lokuthi ilidumise njani ibizo likaJehova. Sizakuzwa lokuthi abanye abancedisayo emsebenzini lo bathini.

Ukwakha AmaWolu OMbuso

4. (a) Kungani kumele sengezelele izindawo zethu zokukhonzela? (b) Kungani amawofisi egatsha amanengi abanjaniswa? (Khangela ibhokisi elithi “ Ukwakhiwa Kwamawofisi Egatsha​—Ukuhambelana Lezidingo.”)

4 Njengoba sabona eSahlukweni 16, uJehova ufuna sihlangane ndawonye ukuze simkhonze. (Heb. 10:​25) Imihlangano yethu iyasiqinisa ukholo iphinde ikhwezele lentshiseko esilayo emsebenzini wokutshumayela. UJehova wenza ukuthi umsebenzi lo uphangise njengoba izinsuku zokucina ziqhubeka. Ngenxa yalokho izinkulungwane zabantu ziyaqubuka zisiya enhlanganisweni yakhe umnyaka ngamunye. (Isaya. 60:​22)  Ukwanda kwezizalwane zoMbuso kwenza ukuthi kube lesidingo esikhulu sezakhiwo lemitshina yokudinda amabhuku ethu. Kanti njalo kumele sengezelele izindawo zokukhonzela.

5. Kungani ibizo elithi iWolu loMbuso lifanele? (Khangela lebhokisi elithi “ ISonto Yokukhanya Okutsha.”)

5 Ngezinsuku zalamuhla zembali yabantu bakaJehova, aBafundi beBhayibhili baqalisa ukubona ukuthi kwakumele babe lezindawo zabo zokukhonzela. Kukhanya angathi ngo-1890 bakha isakhiwo sokukhonzela sokuqala eWest Virginia, e-U.S.A. Ngabo-1930, abantu bakaJehova basebelungise njalo bakha amawolu amanengi, kodwa amawolu la ayengakabi lebizo eliwehlukanisa lamanye. Ngo-1935, uMfowethu uRutherford wavakatshela eHawaii, lapho okwakusakhiwa khona iwolu eceleni kwewofisi yegatsha. UMfowethu uRutherford wathi ebuzwa ukuthi iwolu le iphiwe ibizo elithini, waphendula wathi: “Ukuthi kambe singathi ‘liWolu loMbuso,’ ngoba phela yikho esikwenzayo, ukutshumayela izindaba ezinhle zoMbuso?” (Mat. 24:​14) Ibizo leli elalifanele kangaka alizange liphelele khonapho, izakhiwo ezinengi  zokukhonzela ezazisetshenziswa ngamabandla aboFakazi bakaJehova emhlabeni wonke lazo zaqalisa ukubizwa njalo.

6, 7. Kube lempumela bani ukwakhiwa kwamaWolu oMbuso ngesikhatshana?

6 Ngeminyaka yabo-1970, kwakulokhu kusiba lesidingo esikhulu samaWolu oMbuso. Ngenxa yalokho abafowethu e-United States babuya lendlela ephumelelayo yokwakha amawolu amahle laqinileyo, ngezinsukwana nje. Ngo-1983 kwasekwakhiwe amaWolu oMbuso la angaba ngu-200 e-United States laseCanada. Abafowethu babumba amakhomithi ezabelo abona ngezokwakha ukuze baphumelele ukwenza umsebenzi lo. IQula Elibusayo labona ukuthi indlela le yayisebenza kakhulu yikho ngo-1986 laqalisa ukuwasebenzisa amakhomithi la. Ngo-1987 kwasekulamaKhomithi Ezabelo Abona Ngezokwakha (RBCs) angu-60 e-United States. * Ngo-1992 amakhomithi la ayesekhona e-Argentina, e-Australia, eFrance, eGermany, eJapan, eMexico, eSouth Africa laseSpain. Kumele sibasekele abafowethu laba abakhutheleyo abakha amaWolu oMbuso kanye lamaWolu eMihlangano ngoba umsebenzi abawenzayo uyingxenye yenkonzo engcwele.

7 AmaWolu oMbuso la akhiwa ngesikhatshana anika ubufakazi obuhle ezindaweni akhelwa kuzo. Ngokwesibonelo, iphephandaba leSpain laba lesihloko esikhulu esithi “Ukholo Lususa Izintaba.” Iphephandaba leli lahlafuna udaba lokwakhiwa kweWolu loMbuso edolobheni leMartos, labuza lathi: “Kwenzakala njani ukuthi emhlabeni lo ogcwele amagovu kube lamavolontiya asuka ezabelweni ezinengi [zeSpain] azinikele ukuya eMartos esiyakwakha isakhiwo esakhiwe ngokuphangisa,  ngobunono langokuhleleka okukhulu ukwedlula zonke izakhiwo?” Iphephandaba lelo laphendula umbuzo lo ngokubhala amazwi omunye umzalwane athi: “Okwenza senza njalo yikuthi singabantu abafundiswe nguJehova.”

Ukwakha Emazweni Athuthukayo

8. Yiluphi uhlelo olwasungulwa liQula Elibusayo ngo-1999, futhi ngani?

8 Ekupheleni kwekhulu lesi-​20, abantu abanengi babuya ngobunengi enhlanganisweni kaJehova, emazweni athuthukayo. Abafowethu abasemazweni la benza konke ababengakwenza ukuze bakhe izindawo zokukhonzela. Kodwa kwamanye amazwe abafowethu kwakumele babekezelele ukuhlekwa lokubandlululwa ngoba amaWolu abo oMbuso ayengabukeki nxa eqathaniswa lezinye izindawo zokukhonzela. Kodwa ngo-1999 iQula Elibusayo lasungula uhlelo lokuthi kwakhiwe amaWolu oMbuso ngokuphangisa emazweni athuthukayo. Kwasetshenziswa iminikelo evela emazweni anothileyo ukuze kube “lokulingana.” (Bala u-2 Khorinte 8:​13-15.) Kanti njalo abafowethu labodadewethu abavela kwamanye amazwe bazinikela ukuyancedisa emsebenzini lo.

9. Yiwuphi umsebenzi owawukhanya unzima kakhulu, kodwa kuyini okwafezwayo?

9 Ekuqaliseni umsebenzi lo wawukhanya angathi yintaba engaqansekiyo. Umbiko owakhitshwa ngo-2001 waveza ukuthi kwakufuneka amaWolu oMbuso edlula 18 300 emazweni angu-88 athuthukayo. Kodwa ngenxa yokuthi sisekelwa ngumoya kaNkulunkulu kanye leNkosi yethu uJesu Khristu, akula msebenzi ongeke wenziwe. (Mat. 19:​26) Ngeminyaka engaba ngu-​15, kusukela ngo-1999 kusiya ku-2013 abantu  bakaNkulunkulu bakha amaWolu oMbuso angu-26 849 ngaphansi kohlelo lolu. * UJehova uyaqhubeka ewubusisa umsebenzi wokutshumayela okokuthi ngomnyaka ka-2013 bekulokhu kusafuneka amanye amaWolu oMbuso angaba ngu-6 500 emazweni la, njalo inani leli liqhubeka lisanda umnyaka ngamunye.

Ukwakha amaWolu oMbuso emazweni athuthukayo kulobunzima bakho obutshiyeneyo

10-12. Ukwakhiwa kwamaWolu oMbuso kulidumise njani ibizo likaJehova?

10 Ukwakhiwa kwamaWolu oMbuso la, kulidumise njani ibizo likaJehova? Umbiko owavela ewofisini yegatsha eseZimbabwe wathi: “Kujayele ukuthi iWolu loMbuso lingakhiwa, inani labantu ababuya emihlanganweni liphindwe kabili lenyanga eyodwa ingakapheli.” Emazweni amanengi, kukhanya angathi abantu bayadonda ukungena lathi imihlangano nxa kungelasakhiwo esifaneleyo sokukhonzela. Kodwa nxa kungakhiwa iWolu loMbuso, kaliphuzi ukugcwala phamu kuze kudingeke ukuthi kwakhiwe elinye. Lanxa kunjalo kayisibo buhle bezakhiwo lezi kuphela obudonsela abantu kuJehova. Indlela abantu abakha amawolu la abathandana ngayo ngokusuka enhliziyweni yenza labantu bayihloniphe inhlanganiso kaJehova. Nanzi ezinye izibonelo.

11 E-Indonesia. Enye indoda eyayibukele kusakhiwa elinye iWolu loMbuso yathi isizwa ukuthi ababesakha babengabhadalwa yathi: “Elikwenzayo kuyamangalisa lina bantu! Nginanzelele ukuthi lonke lisebenza ngenhliziyo yonke njalo liyathokoza lanxa lingaholi. Ngibona angathi akula nkolo efanana leyenu!”

12 E-Ukraine. Omunye umama owayehlala edlula lapho okwakusakhiwa khona iWolu loMbuso waphetha ngokuthi ababesakha babengoFakazi bakaJehova lokuthi babesakha iWolu loMbuso. Wathi: “Umnawami osenguFakazi wayeke wangitshela okuthile ngoFakazi bakaJehova. Indlela ababesakha ngayo yangenza ngakhetha ukuthi lami ngibe lilunga lemuli le yezikhonzi. Ngizibonele ukuthi abantu laba bayathandana sibili.” Umama lo waqalisa ukufunda iBhayibhili njalo wabhaphathizwa ngo-2010.

13, 14. (a) Ufundeni kulokho okwenziwa ngenye indoda lomkayo ababona kusakhiwa iWolu loMbuso? (b) Ungenzani ukuze ube leqiniso lokuthi iwolu lenu lidumisa ibizo likaJehova?

13 E-Argentina. Indoda ethile lomkayo balanda umzalwane owayeqondisa ukwakhiwa kweWolu yoMbuso ethile. Indoda le yathi, ‘Besilokhu silikhangele lisakha, njalo siphethe ngelokuthi lathi sifuna ukufunda ngoNkulunkulu khonapha.’ Wasebuza ukuthi, “Manje kumele senzeni ukuze sivunyelwe ukuzongena imihlangano khonapha?” Imuli le yavuma ukuthi ifundiswe iBhayibhili kuphela nxa kwakuzafundiswa imuli yonke. Abafowethu bavumela phezulu ukuthi babezakwenza lokhu.

14 Kungenzeka ukuthi kawuzange ube lesibusiso sokuncedisa ekwakhiweni kweWolu loMbuso lenu, kodwa kunengi ongakwenza ukuze indawo okhonzela kuyo idumise ibizo likaJehova. Ngokwesibonelo ungasebenza ngomfutho ekunxuseni  abantu obafundisa iBhayibhili, ophindela kubo kanye labanye emphakathini ukuthi bazongena lawe imihlangano eWolu loMbuso. Kanti njalo ungancedisa ekunakekeleni indawo yenu yokukhonzela lasekuyigcineni ihlanzekile. Nxa ungahlela kuhle, ungenelisa ukunikela ukuze iWolu yenu yoMbuso inakekelwe kuhle lokuthi kwakhiwe amaWolu oMbuso kwamanye amazwe. (Bala u-1 Khorinte 16:2.) Imisebenzi yonke le iyalidumisa ibizo likaJehova.

Izisebenzi ‘Ezizinikela’ Ngokuzithandela

15-17. (a) Ngobani abenza umsebenzi omnengi wokwakha? (b) Ufundeni kulokho okutshiwo ngabazalwane labomkabo asebeke benza umsebenzi wokwakha kwamanye amazwe?

15 Umsebenzi omnengi wokwakha amaWolu oMbuso, amaWolu eMihlangano eMikhulu, kanye lamawofisi egatsha wenziwa ngabafowethu labodadewethu abayabe behlala kuleyo ndawo. Kodwa kwezinye izikhathi bancediswa ngabafowethu labodadewethu abavela kwamanye amazwe abazingcitshi zokwakha. Abanye babo bahlela isikhathi sabo ukuze babengamavolontiya ancedisa ukwakha kwamanye amazwe okwamaviki athile. Kodwa kulabanye abahlela ukuthi bahambe besakha emazweni atshiyeneyo okweminyaka eminengi.

UTimo loLina Lappalainen (Khangela indima 16)

16 Umsebenzi wokwakha kwamanye amazwe ulobunzima bawo obutshiyeneyo, kodwa ulezibusiso ezimangalisayo. Ngokwesibonelo, uTimo loLina sebeke basebenza ukwakha amaWolu oMbuso, amaWolu eMihlangano eMikhulu, kanye lamawofisi egatsha emazweni ase-Asia, e-Europe, kanye laseSouth America. UTimo uthi: “Okweminyaka engu-30 edlulileyo bengintshintsha isabelo phose ngemva kweminyaka emibili.” ULina oseleminyaka engu-25 etshade lo Timo uthi: “Sengisebenze loTimo emazweni angu-10 ehlukeneyo. Kunzima njalo kuthatha isikhathi eside ukujayela ukudla okutsha, umkhathi  omutsha, ulimi olutsha, ukutshumayela endaweni entsha kanye lokuthola abangane abatsha.” * Bebesebenzela into ekhona yini? ULina uthi “Ubunzima lobu esihlangane labo busenze sathola izibusiso ezinkulu. Abafowethu bebesiphatha ngothando, besamukela kuhle njalo sikubonile ukuthi uJehova uyasithanda njalo uyasinakekela. Sikubonile lokugcwaliseka kwesithembiso sikaJesu asenza kubafundi bakhe esikuMakho 10:​29, 30. Enhlanganisweni sesithole abafowethu, odadewethu kanye labomama abaphindwe ngekhulu.” UTimo uthi, “Kwenza sisuthiseke kakhulu ukusebenzisa iziphiwo zethu ekwenzeni umsebenzi oqakatheke ukwedlula yonke, owokuncedisa ekuqheliseni impahla yeNkosi.”

17 UDarren loSarah, abake bancedisa emsebenzini wokwakha emazweni ase-Africa, e-Asia, eCentral America, e-Europe, eSouth America, kanye laseSouth Pacific, bathi bezwa angathi bathole okunengi kakhulu kulalokho abanikela ngakho. Lanxa bahlangana lobunzima obutshiyeneyo, uDarren uthi: “Kuyisibusiso ukusebenza labafowethu abasezindaweni ezitshiyeneyo zomhlaba. Ngizibonele ukuthi indlela esithanda ngayo uJehova ifanana lentambo ethandele umhlaba wonke, esenza sonke sihlale simanyene.” USarah uthi: “Ngifunde okunengi kakhulu kubafowethu labodadewethu abalamasiko atshiyeneyo! Indlela abazinikela ngayo ekukhonzeni uJehova iyangikhuthaza ukuthi lami ngiqhubeke nginikela ngokungcono kakhulu.”

18. Isiphrofetho esikuHubo 110:​1-3 sigcwaliseka njani?

18 INkosi uDavida yaphrofetha ukuthi lanxa izizalwane zoMbuso kaNkulunkulu zazizahlangana lobunzima, ‘zazizazinikela’ ngokuzithandela emsebenzini woMbuso. (Bala iHubo 110:​1-3.) Bonke abenza imisebenzi esekela uMbuso bayancedisa ekugcwalisekeni kwesiphrofetho lesi. (1 Khor. 3:9) Amawofisi egatsha, amaWolu eMihlangano eMikhulu, kanye lezinkulungwane zamaWolu oMbuso agcwele emhlabeni wonke ayibufakazi obukhulu bokuthi uMbuso kaNkulunkulu ungokoqobo kanye lokuthi uyabusa. Kuyisibusiso esikhulu ukuthi sisebenzela iNkosi uJesu Khristu ngokwenza umsebenzi onika uJehova udumo olumfaneleyo!

^ indima 6 Ngo-2013, kwakhethwa amavolontiya edlula 230 000 ukuze asebenze lamaKhomithi Ezabelo Abona Ngezokwakha angu-132 e-United States. Umnyaka ngamunye amakhomithi la aqondisa ukwakhiwa kwamaWolu oMbuso angu-75 njalo ancedisa ekulungiseni amawolu angaba ngu-900 e-United States.

^ indima 9 AmaWolu oMbuso amanengi akhiwa emazweni angekho ngaphansi kohlelo lolu kawabalwanga enanini leli.

^ indima 16 Izisebenzi ezivela kwamanye amazwe kanye lamavolontiya basebenzisa isikhathi sabo esinengi besakha, kodwa bayancedisa lamabandla abayabe bekuwo ekutshumayeleni ngezimpelaviki loba ntambama.