Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Kwesokunxele: Udade e-Alabama, e-U.S.A., elalelisa omunye inkulumo kaMfowethu uRutherford erekhodiweyo, sekusiyaphela iminyaka yabo-1930; kwesokudla: ESwitzerland

 INGXENYE 1

Iqiniso NgoMbuso​—Ukwaba Ulwazi Lweqiniso

Iqiniso NgoMbuso​—Ukwaba Ulwazi Lweqiniso

 NGESIKHATHI lifunda iBhayibhili, ubona umuntu ofunda laye emangala lapho ezwisisa ukuthi ivesi elisanda kulifunda litshoni. Engaselankani ubuza athi, “Utsho ukuthi iBhayibhili lifundisa ukuthi singaphila ePharadayisi kuze kube nini lanini khonapha emhlabeni?” Ohamba laye ekutshumayeleni uyabobotheka abesembuza athi, “Ukuzwe njani lokhu osanda kukubala eBhayibhilini.” Esetshe lamathe, ofunda laye unikina ikhanda athi, “Uyazi angikukholwa ukuthi kangikaze ngifundiswe into elula kangaka!” Usukhumbula ukuthi ofunda laye uke watsho amazwi afananayo emavikini amalutshwana adlulileyo aze afunde okokuqala ukuthi ibizo likaNkulunkulu nguJehova.

Sekwake kwenzakala kuwe yini lokhu? Izikhonzi zikaNkulunkulu ezinengi sezike zakubona kusenzakala. Lesi ngesinye sezenzakalo ezilutshwana ezisikhumbuza ukuthi ulwazi lweqiniso luyisipho esiqakathekileyo esisiphiweyo. Kodwa ake ume nje unakane, uzibuze ukuthi: Isipho lesi safika njani kimi? Umbuzo lo uzaphendulwa engxenyeni le. Indlela uNkulunkulu akhanyisele ngayo abantu bakhe iqiniso kancane kancane iyibufakazi obucacileyo bokuthi uMbuso kaNkulunkulu ungokoqobo. Sekuleminyaka elikhulu iNkosi yawo uJesu Khristu iqiniseka ukuthi abantu bakaNkulunkulu bafundiswa iqiniso.

ENGXENYENI LE

ISAHLUKO 3

UJehova Uveza Injongo Yakhe

Ekuqaliseni uNkulunkulu wayehlose ukuthi kube loMbuso kaMesiya yini? UJesu wawukhanyisa njani uMbuso?

ISAHLUKO 4

UJehova Uphakamisa Ibizo Lakhe

Kuyini uMbuso osukufezile mayelana lebizo likaNkulunkulu? Kuyini ongakwenza ukuze ungcwelise ibizo likaJehova?

ISAHLUKO 5

INkosi Ikhanyisa Iqiniso NgoMbuso

Zwisisa ngoMbuso kaNkulunkulu, abazabusa labazabuswa, lokuqakatheka kokuthembeka.