Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 11

Ukuhlanjululwa Kokuziphatha​—Kubonakalisa Ubungcwele BukaNkulunkulu

Ukuhlanjululwa Kokuziphatha​—Kubonakalisa Ubungcwele BukaNkulunkulu

OKUMUNYETHWE YISAHLUKO LESI

Indlela iNkosi efundise ngayo abalandeli bayo ukuthi bahloniphe izimiso zikaNkulunkulu zokuziphatha

Ake uzicabange ungena emasangweni eguma elingaphandle lethempeli likaJehova elikhulu

1. UHezekheli wabonani okusitshiya sibambe owangaphansi?

UBUNGAZIZWA njani nxa ubungabona lokho okwabonwa ngumphrofethi uHezekheli eminyakeni engaba ngu-2 500 eyadlulayo? Ake ucabange: Ufika ethempelini elikhulukazi elikhazimulayo. Kulengilosi elamandla khonapho ezokutshengisa indawo le enhle okwamagama! Uyakhwela ngamakhwelelo ayisikhombisa akungenisa kwelinye lamasango amathathu ethempeli. Amasango la akutshiya ubambe owangaphansi. Angamamitha angaba ngu-30 ubude. Nxa ungena phakathi ubona izindlwana zabalindi ezintathu. Imiduli yakhona iceciswe ngemidwebo yesihlahla selala esihle.​—Hez. 40:1-4, 10, 14, 16, 22; 41:20.

2. (a) Limelani ithempeli elisembonweni kaHezekheli? (Khangela lamabala angaphansi.) (b) Singafundani ezintweni ezitshiyeneyo ezisemasangweni ethempeli?

2 Lo ngumbono wethempeli elingokomfanekiso. UHezekheli wachaza izinto ezinengi ezazikulo okokuthi izahluko 40 kusiya ku-48 zebhuku lakhe eliyisiphrofetho zikhuluma ngalo kuphela. Ithempeli leli limela uhlelo lukaJehova lokukhonza okuhlanzekileyo. Konke okusethempelini leli kusifundisa okuthile ngendlela okumele sikhonze ngayo kulezi zinsuku zokucina. * Amelani amasango aphakemeyo? Asikhumbuza ukuthi labo abangena ohlelweni lukaJehova lokukhonza okuhlanzekileyo kumele baphile ngezimiso zakhe eziphakemeyo lezilungileyo. Lemidwebo yezihlahla zelala iyakugcizelela lokhu ngoba kwezinye izikhathi izihlahla lezi eBhayibhilini zimela ukulunga. (Hubo. 92:12) Izindlwana zabalindi zona zimelani? Kuyakhanya ukuthi labo abehluleka ukuhlonipha izimiso ezingcwele kabavunyelwa ukungena endleleni le yokukhonza okuhlanzekileyo enhle lenika ukuphila.​—Hez. 44:9.

3. Kungani bekumele abalandeli bakaKhristu baqhubeke behlanjululwa?

3 Umbono kaHezekheli ugcwaliseke njani? ESahlukweni 2 sebhuku leli safunda ukuthi uJehova wasebenzisa uKhristu ukuze abantu bakhe bacengwe kusukela ngo-1914 kwaze kwaba sekuqaliseni kuka-1919. Ukucengwa kwacina khonapho yini? Ngitsho lakancane! Eminyakeni elikhulu edlulileyo, uKhristu uqhubeke esiba leqiniso lokuthi izimiso zikaNkulunkulu zokuziphatha ezingcwele ziyalandelwa. Yikho bekumele abalandeli bakhe baqhubeke behlanjululwa. Lokhu kungenxa yokuthi uKhristu ubeqoqa abalandeli bakhe ebehlukanisa lomhlaba lo ogcwele ukuziphatha okwenyanyekayo njalo uSathane kadeli, uqhubeka ezama ukuthi ababuyisele ekuziphatheni okubi.  (Bala u-2 Phetro 2:20-22.) Kasihloleni izinto ezintathu amaKhristu eqiniso abelokhu ehlanjululwa kuzo. Sizaqala ngokuhlola indlela ukuziphatha kwethu okuhlanjululwe ngayo, sikhangele indlela eqakathekileyo yokugcina ibandla lihlanzekile, besesicina ngokukhangela ukuthi impilo yemuli ithuthukiswe njani.

Ukuhlanjululwa Kokuziphatha Eminyakeni Edlulileyo

4, 5. Yiliphi iqhinga uSathane aselesikhathi eside elisebenzisa, njalo uphumelele kangakanani?

4 Abantu bakaNkulunkulu bebezimisele ukuziphatha kuhle kusukela kudala. Yikho okubenze bamukela iziqondiso ezicacileyo abaziphiwayo endabeni le. Nanzi ezinye izibonelo.

5 Ukuziphatha okubi kwezemacansini. UJehova wayefuna ukuthi abantu abatshadileyo bajabulele ezemacansini njalo baziphathe ngendlela ehlanzekileyo. USathane ukholisa ukutshila isipho lesi esiligugu, asenze sibe yinto engcolileyo alinga ngayo abantu bakaJehova ukwenzela ukuthi bacine bengasamukeleki. USathane waphumelela ukuhuga abanengi esebenzisa iqhinga leli kudala ngezikhathi zikaBhalami, njalo ulisebenzisa ukwedlula loba nini kulezi zinsuku zokucina.​—AmaN. 25:1-3, 9; Isam. 2:14.

6. Yisiphi isifungo esabhalwa ku-Watch Tower, njalo sasisetshenziswa njani, futhi kungani sacina singasasetshenziswa? (Khangela lamabala angaphansi.)

6 I-Watch Tower kaJune 15, 1908 yasiza ekulwisaneni lemizamo le kaSathane ngokubhala isifungo esasilamazwi athi: “Ngasosonke isikhathi nxa ngisekusithekeni lomuntu engingatshadanga laye, ngizaziphatha ngendlela ebengizaziphatha ngayo aluba besisebantwini.” * Lanxa bengazange babanjwe ngenkani ukuthi benze isifungo lesi, abanengi basamukela njalo bahambisa amabizo abo ukuze abhalwe ku-Zion’s Watch Tower. Ngemva kweminyaka ethile, kwasekukhanya ukuthi lanxa isifungo lesi sasike sasiza abanengi, sasesisiba ngumkhuba nje ongatsho lutho; ngakho sacina singasasetshenziswa. Kodwa isimiso esihle sokuziphatha esasenze kwaba lesifungo lesi saqhubeka silandelwa.

7. Ngo-1935, iNqabayokulinda yakhuluma ngaluphi uhlupho, njalo yagcizelela siphi isimiso?

7 USathane waqhubeka esilwa ngamandla. INqabayokulinda kaMarch 1, 1935 yakhuluma ngohlupho olwaselumemetheka ebantwini bakaNkulunkulu. Kukhanya angathi kulabanye abasebecabanga ukuthi nxa babetshumayela, uJehova wayengasoze abe lendaba lokuthi babeziphatha njani ezimpilweni zabo. INqabayokulinda yaqondisa umbono lo yathi: “Umuntu ngamunye kumele akhumbule ukuthi ukwenza umsebenzi wokufakaza kayisikho kodwa okufunekayo. OFakazi bakaJehova bangabameli bakhe, njalo kungumlandu wabo ukuthi bamele kuhle uJehova lombuso wakhe.” Isihloko lesi sanika iseluleko esicacileyo mayelana lomtshado kanye lokuziphatha kwezemacansini, okwasiza abantu bakaNkulunkulu ukuthi ‘babalekele ukuxhwala kobufebe.’​—1 Khor. 6:18.

8. Kungani iNqabayokulinda ibihlala igcizelela incazelo yebala lesiGiriki elitsho ukuziphatha okubi emacansini?

8 Eminyakeni esanda kwedlula, iNqabayokulinda ibihlala isichasisela ukuthi litshoni sibili ibala elasetshenziswa eMibhalweni yesiGiriki elichaza ukuziphatha okubi kwezemacansini, elithi  por·neiʹa. Kalitsho abantu abahlangana emacansini kuphela. Kodwa elithi por·neiʹa ligoqela izenzo ezinengi zokuziphatha okubi kanye lezenzo zonke ezingcolileyo ezingenziwa lezifebe. Ngakho-ke abalandeli bakaKhristu bavikelwe ukuthi bangathatheki ngezinkanuko zobufebe esezimemetheke zahuga abanengi lamuhla.​—Bala u-Efesu 4:17-19.

9, 10. (a) Yiluphi udaba oluphathelane lokuziphatha olwaphuma ku-Nqabayokulinda ka-1935? (b) Yiziphi izimiso zeBhayibhili ezisebenzayo nxa umuntu enatha utshwala?

9 Ukunatha utshwala okungaqondanga. INqabayokulinda kaMarch 1, 1935 yakhuluma ngolunye udaba oluphathelane lokuziphatha, yathi: “Sesiphinde sakunanzelela ukuthi abanye babuya benathe [utshwala] ekutshumayeleni kanye lalapho besenza eminye imisebenzi enhlanganisweni. IMibhalo ivumela ukuthi iwayini inathwe nxa kutheni? Kuqondile yini ukuthi umuntu ayinathe ize iphambanise inkonzo yakhe enhlanganisweni yeNkosi?”

10 Impendulo yemibuzo le yachaza ukuthi iLizwi likaNkulunkulu lithini ngotshwala. IBhayibhili lithi akukubi ukunatha iwayini lotshwala obulingeneyo, kodwa liyakusola kakhulu ukudakwa. (Hubo. 104:14, 15; 1 Khor. 6:9, 10) Ukuze kucaciswe ukuthi umuntu anganatha utshwala yini engakenzi inkonzo engcwele, izinceku zikaNkulunkulu bezihlala zikhunjuzwa ngendaba yamadodana ka-Aroni abulawa nguNkulunkulu ngenxa yokuthi anikela ngomlilo e-alithare lakhe engalaywanga ukuthi enze njalo. Nxa indaba le iqhubeka, iyakuveza lokho okumele ukuthi kwabangela ukuthi amadoda la enze into engaqondanga, ngoba uNkulunkulu wanika umthetho owawusalisa bonke abaphristi ukuthi banathe utshwala nxa bezakuyakwenza imisebenzi engcwele. (Levi. 10:1, 2, 8-11) Abalandeli bakaKhristu lamuhla bayasilandela isimiso lesi ngokunganathi utshwala nxa kumele benze inkonzo engcwele.

11. Kungani kuyisibusiso ukuthi abantu bakaNkulunkulu bacaciselwe ngokudakwa?

11 Abalandeli bakaKhristu babusisiwe eminyakeni esanda kwedlula ngokucaciselwa mayelana lomkhuba wokudakwa, owenza umuntu aphilele utshwala njalo abe yisigqili sabo. Ulwazi olufika ngesikhathi esifaneleyo lusize abanengi benelisa ukuqeda umkhuba lo bacina bengaseyizo izigqili zotshwala. Lwasiza labanengi ababengakabi yizidakwa ukuthi bahle bahambele khatshana lomkhuba lo. Akulamuntu okumele avumele umkhuba wokudakwa umehlise isithunzi, udilize imuli yakhe kumbe umthathele isibusiso esiqakatheke kakhulu sokukhonza uJehova ngendlela ehlanzekileyo.

“Ngeke siyicabange iNkosi yethu inuka intuthu yegwayi kumbe ifake emlonyeni wayo loba yiphi into engayingcolisa.”​—C. T. Russell

12. Izinceku zikaKhristu zazikubona njani ukubhema izinsuku zokucina zingakaqalisi?

12 Ukubhema igwayi. Izinceku zikaKhristu zaqalisa ukusola umkhuba wokubhema, izinsuku zokucina zingakaqalisi lokuqalisa. Eminyakeni edlulileyo, uMfowethu osekhulile uCharles Capen wakhuluma ngalokho okwenzakalayo mhla ebona uCharles Taze Russell okokuqala, sekuzafika umnyaka ka-1900. Wayeleminyaka engu-​13, ehlezi labanewabo abathathu emnyango we-Bible House e-Allegheny, ePennsylvania. URussell wathi edlula phansi kwabo wababuza wathi: “Liyabhema yini bafana? Kunuka intuthu yegwayi lapha.” Bamqinisekisa  ukuthi babengabhemi. Kwahle kwabacacela ukuthi wayewuzonda umkhuba wokubhema. UMfowethu uRussell wakhuluma ngo-2 Khorinte 7:1 ku-Watch Tower ka-August 1, 1895 wathi: ‘Angiboni ukuthi kungamdumisa njani uNkulunkulu lokuthi kumnceda ngani umKhristu ukuthi abheme igwayi. Ngeke siyicabange iNkosi yethu inuka intuthu yegwayi kumbe ifake emlonyeni wayo loba yiphi into engayingcolisa.’

13. Yikuphi ukuhlanjululwa ekuziphatheni okwaba khona ngo-1973?

13 Ngo-1935, iNqabayokulinda yabiza igwayi ngokuthi “lukhula olwenyanyekayo,” yasisithi loba ngubani owayekhetha ukulihlafuna loba ukulibhema wayengasoze aqhubeke eseBhetheli kumbe emela inhlanganiso kaNkulunkulu emsebenzini wokuphayona kumbe owokuhambela. Ngo-1973 kwaphinda kwaba lokunye ukuhlanjululwa. INqabayokulinda kaJune 1 yachaza ukuthi akulamuntu owayenguFakazi kaJehova owayengaqhubeka ekhonza ebandleni ngapha elomkhuba lo obulalayo, ongcolisayo njalo ongatshengisi uthando. Labo ababengafuni ukwekela igwayi babezasuswa ebandleni. * UKhristu wayesephinde wenza umsebenzi oqakathekileyo wokuhlambulula abantu bakhe.

14. Umthetho kaNkulunkulu uthini ngegazi, njalo umkhuba wokufaka igazi wasabalala njani?

14 Ukusebenzisa igazi ngendlela engaqondanga. Ngezinsuku zikaNowa, uNkulunkulu wayethe igazi kwakungamelanga lidliwe. Waphinda wakugcizelela eMthethweni awunika isizwe sako-Israyeli, njalo wanika ibandla lamaKhristu umlayo wokuthi ‘baxwaye ububende’ kumbe igazi. (ImiSeb. 15:20, 29; Gen. 9:4; Levi. 7:26) Akumangalisi ukuthi ezinsukwini zalamuhla uSathane wathola indlela yokwenza ukuthi abanengi bangawulaleli umthetho lo ongcwele. Eminyakeni yabo-1800, odokotela babefuna ukubona ukuthi ukwelapha besebenzisa igazi kungenzeka yini, kodwa bathe sebethole ukuthi imihlobo yegazi iyatshiyana, indlela le yokwelapha yaqalisa ukusabalala. Ngo-1937 baqalisa ukuthatha igazi ebantwini besiyaligcina, iMpi Yomhlaba Yesibili yasisenza ukuthi abanengi bafakwe igazi. Ngesikhatshana nje ukufaka igazi kwasekuyindlela yokwelapha ejayelekileyo eyayisisetshenziswa emhlabeni wonke.

15, 16. (a) OFakazi bakaJehova babemi ngaphi endabeni yokufakwa igazi? (b) Yiluphi usizo abalandeli bakaKhristu abaluphiweyo endabeni yokwelatshwa kungasetshenziswa gazi, njalo kube lempumela bani?

15 Ngo-1944 iNqabayokulinda yaveza ukuthi ukufakwa igazi kuyafanana nje lokulidla. Ngomnyaka owalandelayo, kwagcizelelwa njalo kwacaciswa lokho iMibhalo ekutshoyo ngendaba le. Kusiyafika u-1951, kwasekubhalwa uluhlu lwemibuzo lezimpendulo ku-Nqabayokulinda, olwalusiza abantu bakaNkulunkulu ukuthi benelise ukuchazela odokotela ngendaba le. Abalandeli bakaKhristu abathembekileyo emhlabeni wonke baba lesibindi sokwala ukufakwa igazi, lanxa izikhathi ezinengi kwakukhulunywa kubi ngabo, bephikiswa njalo behlukuluzwa. Kodwa uKhristu waqhubeka esebenzisa inhlanganiso yakhe ukuthi ibanike usizo ababeludinga. Kwakuchwayisiswa, besekubhalwa amabhukwana kanye lezihloko ezaziyichaza kuhle indaba yegazi.

16 Ngo-1979, kulabadala abaqalisa ukuyachazela odokotela  ezibhedlela ukuthi kungani sisala ukufakwa igazi, bebatshengisa izizatho eziseMibhalweni kanye lezinye izindlela zokwelapha ezingasebenzisi igazi. Ngo-1980, abadala ababesemadolobheni angu-39 ase-United States baqeqetshwa ukuze babe zingcitshi emsebenzini lo. Ngokuhamba kwesikhathi iQula Elibusayo lanika imvumo yokuthi kube leKhomithi Ebona Ngokusebenzelana Lezibhedlela. Imizamo yonke le yanceda yini? Lamuhla izinkulungwane zabodokotela ziyakulalela lokho okufunwa yizigulane ezingoFakazi, njalo ziyakuhlonipha ukuthi zikhetha ukwelatshwa kungasetshenziswanga igazi. Ziqhubeka zisanda izibhedlela esezivuma ukwelapha abantu kungasetshenziswa gazi, njalo ezinye zakhona zikubona kuyindlela engcono kulazo zonke yokwelapha abantu. Kuyasithokozisa kakhulu ukucabanga ngezindlela uJesu avikele ngazo abalandeli bakhe emizamweni kaSathane yokubangcolisa!​—Bala u-Efesu 5:25-27.

Ziqhubeka zisanda izibhedlela esezivuma ukwelapha abantu kungasetshenziswa igazi, njalo ezinye zakhona zikubona kuyindlela engcono kulazo zonke yokwelapha abantu

17. Singatshengisa njani ukuthi siyayiqakathekisa indlela uKhristu abehlambulula ngayo abalandeli bakhe?

17 Kuhle ukuthi sizibuze ukuthi, ‘Siyayiqakathekisa yini indlela uKhristu abehlambulula ngayo abalandeli bakhe, esiqeqetsha ukuthi sinamathele ezimisweni zikaJehova zokuziphatha eziphakemeyo?’ Nxa siyiqakathekisa, kasihlaleni sikukhumbula ukuthi uSathane ufuna singabi lendaba lezimiso lezi  ukwenzela ukuthi asehlukanise loJehova loJesu. Inhlanganiso kaJehova ilwisana lemizamo le ngokuhlala isixwayisa njalo isikhumbuza ngokuziphatha okubi okusemhlabeni lo. Kwangathi singahlakanipha, sizilalele njalo sizamukele izeluleko lezi ezisisizayo.​—Zaga. 19:20.

Ukuvikela Ibandla Ukuze Lingangcoliswa

18. Umbono kaHezekheli usipha siphi isikhumbuzo esicacileyo ngalabo abaphikisana lezimiso zikaNkulunkulu ngabomu?

18 Indlela yesibili yokuhlambulula ukuziphatha kwabantu bakaNkulunkulu iphathelane lalokho okwenziwayo ukuze ibandla ligcinwe lihlanzekile. Kuyadanisa ukuthi kayisibo bonke abamukela izimiso zikaJehova zokuziphatha baze babhaphathizwe, abaqhubeka bethembekile. Abanye bayantshintsha ingqondo, bakhethe ukungazilandeli ngabomu izimiso lezi. Kumele kwenziweni ngabantu abanjalo? Impendulo singayithola embonweni kaHezekheli ophathelane lethempeli elingokomfanekiso esixoxe ngawo ekuqaliseni kwesahluko lesi. Khumbula ukuthi kwakulamasango aphakemeyo. Esangweni linye ngalinye, kwakulezindlwana zabalindi. Kuyacaca ukuthi abalindi babelivikela ithempeli, bevimbela labo ‘abangasokanga enhliziyweni’ ukuthi bangangeni kulo. (Hez. 44:9) Lokhu kuyasikhumbuza ukuthi ukukhonza okuhlanzekileyo kuyisibusiso salabo abazimisele ukuphila ngendlela uJehova ayamukelayo kuphela. Yikho-ke kayisibo bonke abelesibusiso sokukhonza ndawonye lamanye amaKhristu lamuhla.

19, 20. (a) UKhristu uqhubeke ebasiza njani abalandeli bakhe ukuthi balungisise indlela abathonisisa ngayo amacala amakhulu? (b) Yiziphi izizatho ezintathu ezenza isoni esingaphendukiyo sisuswe?

19 Ngo-1892, i-Watch Tower yathi “kungumsebenzi wethu ukususa (amaKhristu) aphikisa ngezindlela ezisegcekeni lezicatshileyo ukuthi uKhristu wazinikela waba yinhlawulo [inani elilinganayo] labantu bonke.” (Bala u-2 Johane 10.) Ngo-1904, ibhuku elithi The New Creation lathi labo abalentamo ezilukhuni abangafuni ukutshiya ukuziphatha okubi babuyisela ibandla emuva. Ngalesosikhathi ibandla lonke lalincedisa kulokho okwakubizwa ngokuthi “yikuthonisisa kwebandla” ukuze kuthonisiswe amacala amakhulu. Kodwa lokhu kwakungajayelekanga. Ngo-1944 iNqabayokulinda yathi amacala la kumele aphathwe ngabazalwane abakhethiweyo kuphela. Eka-1952 yasikhuluma ngendlela yokuthonisisa amacala esekelwe eBhayibhilini, yacacisa ukuthi isizatho esikhulu kulazo zonke sokususa isoni esingaphendukiyo, ngesokugcina ibandla lihlanzekile.

20 Kusukela ngalesosikhathi, uKhristu ubesiza abalandeli bakhe ukuthi bathuthukise njalo balolonge indlela abathetha ngayo amacala amakhulu. Abadala abangamaKhristu baqeqetshwa kuhle ukuze benelise ukuthonisisa amacala ngendlela efunwa nguJehova, bahlulele ngokulunga langesihawu. Lamuhla ziyasicacela izizatho ezingaba ntathu ezenza ukuthi umuntu ongaphendukiyo esonweni sakhe asuswe ebandleni: (1) ukuze ibizo likaJehova ligcinwe lihlanzekile, (2) ukuze kuvikelwe ibandla ukuthi lingangcoliswa yisono esikhulu, (3) ukuze umuntu owenze isono aphenduke nxa kusenza.

21. Kungani ukususwa kwezoni ezingaphendukiyo kuyisibusiso ebantwini bakaNkulunkulu?

 21 Uyabona yini ukuthi ukususwa kwezoni ezingaphendukiyo kuyisibusiso esingakanani kubalandeli bakaKhristu lamuhla? Ko-Israyeli wasendulo, abantu ababesona babecina bexhwalisa abanye, kwezinye izikhathi baze babe banengi ukwedlula labo ababethanda uJehova lababefuna ukwenza okulungileyo. Yikho-ke isizwe lesi sasihlala singcolisa ibizo likaJehova, wacina engasasamukeli. (Jer. 7:23-28) Kodwa lamuhla uJehova usebenzelana lamadoda kanye labesifazane abamthandayo. Ukususwa kwezoni ezingaphendukiyo kuyazivimbela ukuthi zingabi yizikhali zikaSathane, angazisebenzisa ukuthi aqhubeke exhwalisa njalo engcolisa ibandla. Yikho-ke uba mncane umonakalo ezingawenza ebandleni. Lokhu kusenza singathandabuzi ukuthi sizahlala sisamukelwa nguJehova siliqembu. Khumbula ukuthi uJehova wathembisa ukuthi: “Akulasikhali esikhandelwe wena esizaphumelela.” (Isaya. 54:17) Siyabasekela ngobuqotho yini abadala abalomsebenzi omkhulu wokuthonisisa amacala ebandleni?

Ukukhazimulisa Lowo Onika Yonke Imuli Ibizo Layo

22, 23. Kungani siwabonga amaKhristu aphila ekuqaliseni kweminyaka yabo-1900, kodwa kuyini okufakazela ukuthi kulalapho okwakumele alungise khona endabeni yemuli?

22 Indlela yesithathu esize abalandeli bakaKhristu ukuthi baqhubeke behlajululwa iphathelane lomtshado kanye lemuli. Umbono wethu ngemuli uhlanjululiwe eminyakeni edlulileyo. Ngokwesibonelo, kuyasimangalisa njalo kusithinte kwamancane ukufunda ngokuthi izinceku zikaNkulunkulu zazizidela njani eminyakeni yabo-1900. Siswele lemilomo yokubonga indlela abaqakathekisa ngayo inkonzo yabo engcwele ukwedlula loba yini empilweni yabo. Kodwa siyakunanzelela ukuthi ngezinye izikhathi kulalapho okwakumele balungise khona. Kungani sisitsho njalo?

23 Kwakuyinsakavukela ukuthi abafowethu baphiwe imisebenzi ethile enkonzweni kumbe babe ngababonisi abahambela ezindaweni ezikhatshana kakhulu okwezinyanga ezinengi. Kwezinye izikhathi kwakugcizelelwa ukuthi abafowethu labodadewethu bangatshadi, kuze kweqele ngale kwalokho okuseMibhalweni. Kodwa kulutshwana okwakutshiwo ngokuthi amaKhristu angayiqinisa njani imitshado yawo. Abalandeli bakaKhristu basakwenza yini lokhu lamuhla? Hatshi!

AmaKhristu akumelanga ehluleke ukunakekela izimuli zawo ngenxa yezabelo alazo ekukhonzeni

24. UKhristu wabasiza njani abantu bakhe abathembekileyo ukuthi balungise umbono wabo endabeni yomtshado lemuli?

24 Lamuhla amaKhristu akumelanga ehluleke ukunakekela izimuli zawo ngenxa yezabelo alazo ekukhonzeni. (Bala u-1 Thimothi 5:8.) UKhristu laye ube leqiniso lokuthi abalandeli bakhe abathembekileyo abasemhlabeni bayaqhubeka bethola izeluleko eziseMibhalweni eziphathelane lomtshado kanye lemuli. (Efe. 3:14, 15) Ngo-1978 kwethulwa ibhuku elithi Making Your Family Life Happy. Ngemva kweminyaka engaba ngu-18 kwasekusethulwa elithi The Secret of Family Happiness. Kanti njalo iNqabayokulinda ibilokhu isiba lezihloko ezenzelwe ukusiza abatshadileyo ukuthi baphile ngezimiso zeMibhalo emitshadweni yabo.

25-27. Izidingo zabasakhulayo abaleminyaka eyehlukeneyo ziqhubeke ziqakathekiswa njani eminyakeni edlulileyo?

 25 Abasakhulayo ke? Izidingo zabo labo beziqhubeka ziqakathekiswa eminyakeni edlulileyo. Inhlanganiso kaJehova yaqalisa kudala ukwenzela abantwana abaleminyaka etshiyeneyo izinto ezinhle, kodwa okwaqalisa kulithonsi nje sokugeleza njengomfula. Ngokwesibonelo, kusukela ngo-1919 kusiya ku-1921, i-The Golden Age yayisiba lesihloko esithi “Juvenile Bible Study” (Izifundo ZeBhayibhili Zabantwana). Ngo-1920 kwaba lebhukwana elithi The Golden Age ABC njalo ngo-1941 kwabhalwa elithi Children. Ibhuku elithi Listening to the Great Teacher, lelithi Your Youth​—Getting the Best out of It, kanye lelithi Ibhuku Lami Lezindaba ZeBhayibhili ethulwa ngabo-1970. Kanti njalo kusukela ngo-1982 kwaba lezihloko ezithi “Young People Ask” ku-Awake! inyanga ngayinye, okwenza ukuthi ngo-1989 kudindwe ibhuku elithi Questions Young People Ask​—Answers That Work.

Ibhukwana elithi Izifundo Zami ZeBhayibhili lemukelwa ngentokozo enkulu emhlanganweni lo eGermany

26 Lamuhla asemabili amabhuku alesihloko esithi Young People Ask, njalo ezinye izihloko lezi zitholakala kuWebhusayithi yethu i-jw.org. Elinye ibhuku esilalo ngelithi Learn From the Great Teacher. Kulezinto ezinengi kuWebhusayithi yethu ezinganceda abantwana, ezinjengamakhadi akhuluma ngabantu abaseBhayibhilini, okungenziwa ngabantwana abancane lasebekhulakhulile lapho befunda iBhayibhili, imidlalo, amavidiyo, izindaba zeBhayibhili ezilemifanekiso kanye lezifundo zeBhayibhili ezenzelwe abantwana abaleminyaka emithathu kusiya phansi.  Kutsho ukuthi indlela uKhristu athanda ngayo abantwana kayikantshintshi njengoba nje ngekhulu lokuqala wasondeza abantwana kuye wabaphatha. (Mak. 10:13-16) Ufuna abantwana bafunde ngoNkulunkulu njalo babone ukuthi bayathandwa.

27 UJesu ufuna lokuthi abantwana bavikelwe ukuze bangalinyazwa. Ukuhlukuluzwa kwabantwana sekumemetheke emhlabeni wonke ngenxa yokuthi abantu sebengene bacwila ekuziphatheni okwenyanyekayo. Yikho-ke, inhlanganiso ibilokhu ibhala izihloko ezicacileyo ezisiza abazali ukuthi bavikele abantwababo emkhubeni lo olesihluku kangaka. *

28. (a) Kumele senzeni ukuze sisekele ukukhonza okuhlanzekileyo okumelwa lithempeli elisembonweni kaHezekheli? (b) Uzimisele ukwenzani?

28 Kuyasithokozisa ukucabangisisa ngendlela uKhristu aqhubeke ehlambulula ngayo abalandeli bakhe, ebaqeqetsha ukuthi bahloniphe izimiso zikaJehova eziphakemeyo, baphile ngazo njalo zibasize. Phinda ucabange ngethempeli uHezekheli alibona embonweni. Cabanga langamasango aphakemeyo. Kuliqiniso ukuthi kalisiyo ndawo eyakhiwe ngezitina, kodwa lingokomfanekiso. Lanxa kunjalo, siyakholwa yini ukuthi likhona sibili? Kasingeni kulo ngokuya eWolu yoMbuso, ngokubala iBhayibhili kumbe ngokuqoqoda emzini womuntu sisekutshumayeleni kuphela. Lezi yizinto ezikhanyayo emehlweni abantu. Lomzenzisi angazenza kodwa engazange angene ethempelini likaJehova. Kodwa nxa sikwenza konke lokhu, besesiphila ngezimiso zikaJehova eziphakemeyo njalo sisekela ukukhonza okuhlanzekileyo ngenhliziyo yonke, sesingenile njalo sesikhonza sisendaweni engcwele kulazo zonke, okutsho uhlelo lukaJehova uNkulunkulu lokukhonza okuhlanzekileyo! Kasisiphatheni okweqanda isibusiso lesi. Njalo kasiqhubekeni sisenza konke okusemandleni ethu ukuthi siphile ngezimiso zikaJehova ezilungileyo ukuze sibonakalise ubungcwele bukaJehova!

^ indima 2 Ngo-1932, ibhuku lesibili kulawo ayebizwa ngokuthi Vindication latshengisa ukuthi iziphrofetho zeBhayibhili ezazikhuluma ngokubuyiselwa kwabantu bakaNkulunkulu elizweni labo zazizagcwaliseka ezinsukwini zalamuhla ku-Israyeli kaNkulunkulu, hatshi kuma-Israyeli ngokwawo. Iziphrofetho lezo zikhuluma ngokubuyiselwa kokukhonza okuhlanzekileyo. INqabayokulinda kaMarch 1, 1999 yachaza ukuthi umbono kaHezekheli wethempeli ungesinye seziphrofetho zokubuyiselwa, ngakho uqakathekile ngoba ugcwaliseka kulezi zinsuku zokucina.

^ indima 6 Isifungo lesi sasisalisa ukuthi owesilisa lowesifazane babebodwa endlini umnyango uvaliwe, ngaphandle nxa betshadile kumbe beyizihlobo eziseduze. Okweminyaka eminengi isifungo lesi sasibalelwa imuli yaseBhetheli nsukuzonke ngesikhathi sokuKhonza Kwasekuseni.

^ indima 13 Lokhu kugoqela ukulibhema, ukulihlafuna kumbe ukulilima.

^ indima 27 Ngokwesibonelo, khangela ibhuku lesiZulu elithi Funda KuMfundisi Omkhulu kusahluko 32; kanye le-Phaphama! ka-October 2007, elesihloko esikhulu esithi “Gcina Abantwana Bakho Bevikelekile!” esihlokwaneni sokuqala, esesibili lesesithathu.