Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Incwadi Evela KuQula Elibusayo LaboFakazi BakaJehova

Incwadi Evela KuQula Elibusayo LaboFakazi BakaJehova

Mmemezeli WoMbuso Othandekayo:

AKE uzicabange uyisisebenzi saseBhetheli yeBrooklyn kungoLwesihlanu ekuseni ngo-October 2, 1914. Uhlezi endaweni yakho yansuku zonke etafuleni elidlela kuyo ekuseni, limelele ukuthi uMfowethu u-C. T. Russell afike. Lisalibele lizwe gwabu isivalo, thutshu uMfowethu uRussell. Uyama kancane njengenjayelo, alibingelele ngentokozo esithi: “Livuka njani lonke?” Kodwa esikhundleni sokuthi ayehlala endaweni yakhe utshaya izandla abasenika isaziso esithokozisayo, athi: “Izikhathi zabeZizwe seziphelile, amakhosi azo asebuse kwenela!” Kuyakwalela ukuthi uyivalele ngaphakathi intokozo yakho, akulamuhla wasilindela isikhathi lesi! Lonke eliseBhetheli liyazamukela izindaba lezi ngokuqakeza ngentshiseko okwesikhathi eside.

 Sekwedlule iminyaka eminengi kakhulu kusukela uMfowethu uRussell wanika isaziso lesi esasivusa usinga. UMbuso kaNkulunkulu usufezeni kusukela khonapho? Ngeke sikubale sikuqede! Esebenzisa uMbuso, uJehova usehlambulule njalo waqeqetsha abantu bakhe, kusukela beseseyizinkulungwane ezilutshwane nje ngo-1914 kuze kufike khathesi lapho asebesedlula khona i-7 500 000. Ukuqeqetsha lokhu sekukusize kangakanani wena?

Lamuhla sijayele ukuzwa abafowethu besithi, “Inqola kaJehova yasezulwini iyagijima!” njalo aliqiniso lawomazwi. Kodwa iqiniso elikhona ngelokuthi kusukela ngo-1914, inqola yasezulwini emela ingxenye engabonakaliyo yenhlanganiso kaJehova, ibilokhu igijima ngesiqubu esikhulu njengoba uzabona ekufundeni kwakho ibhuku leli. Ukuze abamemezeli boMbuso batshumayele izindaba ezinhle emhlabeni wonke, basebenzise izindlela ezitshiyeneyo ezintsha ezigoqela amaphephandaba, ukuhamba bethwele amabhakane, amabhayisikopo, amakhadi okufakaza, amagilamafoni, njalo basebenzise irediyo le-Internet.

Ngenxa yokuthi uJehova uwubusisile umsebenzi lo, khathesi sesisenelisa ukudinda amabhuku ethu amahle asekelwe eBhayibhilini ngezindimi ezedlula 670 lokuthi siwanike abantu mahala. Izisebenzi ezizidelayo ziyancedisa ukwakha amaWolu oMbuso, amaWolu eMihlangano eMikhulu kanye lamawofisi egatsha kokubili emazweni anothileyo lasemazweni athuthukayo. Nxa kungaba lengozi abafowethu labodadewethu abathandekayo bayagijima bayencedisa labo abaphakathi kohlupho, betshengisa ukuthi ‘bazalelwe izikhathi zenhlupheko.’​—Zaga. 17:17.

Kwezinye izikhathi abafundisi labaphikisi baletha “izinhlupheko ngezimemezelo” kumbe ngomthetho, kodwa kuyasiqinisa ukholo ukunanzelela ukuthi imizamo yabo engaqondanga ijayele ukuphetha incedise “ekuqhubeleni ivangeli phambili.”​—Hubo. 94:20; Flp. 1:12.

Kuyisibusiso sethu ukusebenza kanye lani njengoba sonke ‘siyizisebenzi zalapha ekhaya.’ Siyalithanda kakhulu lonke. Sithandazela ukuthi okumunyethwe libhuku leli kulenze liqakathekise ilifa lenu elivela kuJehova ukwedlula loba nini.​—Mat. 24:45.

Silifisela konke okuhle

Abafowenu,

IQula Elibusayo laboFakazi bakaJehova