Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 16

Ukuhlangana Ukuze Sikhonze Ndawonye

Ukuhlangana Ukuze Sikhonze Ndawonye

OKUMUNYETHWE YISAHLUKO LESI

Ukuhlola intuthuko kanye lokuqakatheka kwemihlangano yethu

1. Lapho abafundi behlangana ndawonye, yiluphi usizo abalutholayo, futhi kungani babeludinga?

UJESU wathi esanda kuvuswa, abafundi babuthana ukuze bakhuthazane. Kodwa bahluthulela iminyango ngoba besesaba izitha zabo. Kumele ukuthi ukwesaba kwabo kwanyamalala lapho uJesu efika esima phakathi kwabo esithi: “Yamukelani umoya ogcwele”! (Bala uJohane 20:​19-22.) Ngemva kwensukwana, abafundi baphinda bahlangana ndawonye njalo uJehova wabagcwalisa ngomoya ongcwele. Bathola amandla amakhulu okwenza umsebenzi wokutshumayela owawubalindele!​—ImiSeb. 2:​1-7.

2. (a) UJehova usinika njani amandla, futhi kungani siwadinga? (b) Kungani Ukukhonza Kwemuli kuqakatheke kangaka? (Khangela amabala angaphansi lebhokisi elithi “ Ukukhonza Kwemuli.”)

2 Sehlelwa yibunzima obufanana lalobo obabusehlela abafowethu abaphila ngekhulu lokuqala. (1 Phet. 5:9) Kwezinye izikhathi abanye bethu bangakhathazwa yikwesaba abantu. Kanti njalo siyawadinga amandla avela kuJehova ukuze sibekezele emsebenzini wokutshumayela. (Efe. 6:​10) UJehova usebenzisa ikakhulu imihlangano yethu ukuze asinike amandla la. Khathesi sihamba kabili ngeviki emihlanganweni. Komunye sileNkulumo Kazulu Wonke le-Nqabayokulinda, siphinde sibe lomhlangano waphakathi kweviki obizwa ngokuthi yiMpilo Lenkonzo YamaKhristu. * Sijabulela lemibuthano emine eyenziwa minyaka yonke: umhlangano wesabelo, imihlangano yesiqinti emibili kanye leSikhumbuzo sokufa kukaKhristu. Kungani kuqakathekile ukuthi siyingene yonke imihlangano le? Imihlangano esilayo lamuhla yaqalisa njani? Njalo indlela esizizwa ngayo ngemihlangano le ivezani ngathi?

Kungani Kumele Sihlangane Ndawonye?

3, 4. UJehova ufuna abantu bakhe benzeni? Nika izibonelo.

3 Kusukela endulo uJehova ubefuna ukuthi abantu bakhe bahlangane ndawonye ukuze bamkhonze. Ngokwesibonelo, ngo-1513 B.C.E. uJehova wanika isizwe sako-Israyeli uMthetho owawugoqela ukuthi bagcine iSabatha lamaviki onke ukuze imuli ngayinye imkhonze njalo ifundiswe uMthetho. (Dute. 5:​12; 6:​4-9) Lapho ama-Israyeli elalela umlayo lo, izimuli zawo zazikhuthazwa njalo isizwe sonke sasisiba lobuhlobo obuhle lobuqinileyo loJehova. Lapho isizwe lesi singawulaleli uMthetho,  okugoqela ukuhlangana ndawonye ukuze sikhonze uJehova, sasicina singasemukeleki kuye.​—Levi. 10:​11; 26:​31-​35; 2 ImiLan. 36:​20, 21.

4 Cabanga langesibonelo sikaJesu. Wayejayele ukuya esinagogeni ngeSabatha iviki ngayinye. (Luk. 4:​16) Ngemva kokufa lokuvuswa kukaJesu, abafundi bakhe baqhubeka behlangana ndawonye lanxa babengasekho ngaphansi komthetho weSabatha. (ImiSeb. 1:​6, 12-​14; 2:​1-4; Rom. 14:5; Kol. 2:​13, 14) Emihlanganweni le, amaKhristu ekhulu lokuqala ayengatholi iziqondiso kanye lokukhuthazwa kuphela, kodwa ayenikela lemihlatshelo yokudumisa uNkulunkulu ngemithandazo, ngezimpendulo langezingoma.​—Kol. 3:​16; Heb. 13:15.

Abafundi bakaJesu babehlangana ndawonye ukuze bakhuthazane

5. Kungani sisiba khona emihlanganweni iviki ngayinye lasemihlanganweni emikhulu minyaka yonke? (Khangela lebhokisi elithi “ Imihlangano Yaminyaka Yonke Emanyanisa Abantu BakaNkulunkulu.”)

5 Lathi lamuhla nxa sisiba khona emihlanganweni iviki ngayinye lasemihlanganweni emikhulu minyaka yonke, siyabe sitshengisa ukuthi siyawusekela uMbuso kaNkulunkulu. Kanti njalo umoya ongcwele uyasinika amandla, sikhuthaze labanye ngokholo lwethu. Okuqakatheke kakhulu yikuthi isinika ithuba lokukhonza uJehova ngemithandazo yethu, ngezimpendulo langezingoma. Indlela imihlangano yethu ehlelwe ngayo ingabe itshiyene leyama-Israyeli kanye leyamaKhristu ekhulu lokuqala, kodwa imibuthano yethu iqakatheke ngendlela efananayo. Imihlangano esilayo lamuhla yaqalisa njani?

Imihlangano Yamaviki Onke Ekhuthaza ‘Uthando Lezenzo Ezinhle’

6, 7. (a) Kungani sisiba lemihlangano? (b) Imihlangano yayitshiyene njani kusiya ngeqembu?

6 Lapho uMfowethu uCharles Taze Russell eqalisa ukudinga iqiniso eLizwini likaNkulunkulu, wabona ukuthi kwakuqakathekile ukuthi ahlangane ndawonye labanye ababedinga iqiniso njengaye. Ngo-1879 uRussell wabhala wathi: “Mina  labanye abasePittsburgh sahlela njalo saqhubeka silekilasi yebhayibhili yokuchwayisisa iMibhalo, sasihlangana ngeSonto maviki onke.” Ababefunda i-Zion’s Watch Tower bakhuthazwa ukuthi bahlangane ndawonye, njalo ngo-1881 imihlangano yayisingenwa ngeSonto langoLwesithathu iviki ngayinye ePittsburgh, ePennsylvania. I-Watch Tower kaNovember 1895 yathi inhloso yemihlangano le yayingeyokuvuselela “ubudlelwano bobuKhristu lothando,” kanye lokunika ababekuyo ithuba lokukhuthazana.​—Bala uHebheru 10:​24, 25.

7 Kwadlula iminyaka eminengi aBafundi beBhayibhili besenza imihlangano ngendlela etshiyeneyo kusiya ngeqembu, futhi amanye amaqembu ayeyingena kanengi kulamanye. Ngokwesibonelo, incwadi eyabhalwa ngo-1911 eyayivela eqenjini elalise-United States yayisithi: “Singena imihlangano emihlanu loba edlula lapho iviki ngayinye.” Babesiba layo ngoMvulo, ngoLwesithathu, ngoLwesihlanu, emibili besebeyenza ngeSonto. Enye incwadi eyabhalwa ngo-1914 eyayivela eqenjini elalise-Africa yayisithi: “Singena imihlangano kabili ngenyanga, iqalisa kungoLwesihlanu ize iphele ngeSonto.” Kodwa ngokuhamba kwesikhathi, imihlangano yaqalisa ukwenziwa ngendlela esisenziwa ngayo lamuhla. Khangela ngamafitshane ukuthi umhlangano ngamunye waqalisa njani.

8. Ezinye izinkulumo ezakhulunywa kudala zazilaziphi izihloko?

8 INkulumo Kazulu Wonke. Ngo-1880, sekwedlule umnyaka uMfowethu uRussell eqalise ukudinda i-Zion’s Watch Tower, walandela isibonelo sikaJesu ngokuqalisa ukuya emadolobheni atshiyeneyo esiyatshumayela. (Luk. 4:​43) Lokho uMfowethu uRussell ayekwenza kwacanda indlela yeNkulumo Kazulu Wonke esilayo lamuhla. I-Watch Tower yatshela abantu ngohambo olwaluzakwenziwa nguRussell, yathi “uzakujabulela ukukhuluma emihlanganweni phambi kukazulu wonke ‘Ngezinto eziphathelane lombuso kaNkulunkulu.’” Kwathi sekubunjwe amakilasi kumbe amabandla emazweni amanengi ngo-1911, ikilasi ngayinye yakhuthazwa ukuthi idinge izikhulumi ezifaneleyo ezazizakuya ezindaweni eziseduze ukuze ziyekhuluma izinkulumo eziyisithupha ezaziphathelane lokwahlulela, inhlawulo, lokunye. Ekucineni kwenkulumo ngayinye, kwakumenyezelwa ibizo lalowo owayezakhuluma inkulumo ngeviki elandelayo kanye lesihloko senkulumo yakhe.

9. UMhlangano weNkulumo Kazulu Wonke untshintshe njani eminyakeni edlulileyo, futhi ungawusekela njani?

9 Ngo-1945, iNqabayokulinda yamemezela ukuqalisa komkhankaso womhlaba wonke weziNkulumo ziKazulu Wonke ezingu-8 ezisekelwe eBhayibhilini, ezaziphathelane “lezinhlupho ezazikhathaza abantu ngalesosikhathi.” Lanxa abazalwane ababekhuluma izinkulumo lezi babesebenzisa izihloko ababeziphiwa yinceku ethembekileyo, kwathatha iminyaka eminengi bekhuluma lezinkulumo ababezicabangela zona. Kodwa ngo-1981, zonke izikhulumi zatshelwa ukuthi kwasekumele zisebenzise ama-outline ayephiwa amabandla kuphela. * Ngo-1990 kwakusiba lezinye izinkulumo zikazulu wonke ezazisiba lemibuzo lezimpendulo kumbe iziboniso; kodwa ngomnyaka  lo iziqondiso zalungisiswa, kwasekusiba yinkulumo kuphela. NgoJanuary 2008 kwaphinda kwaba lolunye untshintsho lapho izinkulumo zikazulu wonke ezazithatha imizuzu engu-45 zisiba ngezemizuzu engu-30. Lanxa indlela izinkulumo zikazulu wonke ebezikhulunywa ngayo ibilokhu intshintsha, izinkulumo ezilungiselelwe kuhle ziyaqhubeka ziqinisa ukholo lwethu eLizwini likaNkulunkulu njalo ziyasifundisa ngezinto ezitshiyeneyo eziphathelane loMbuso wakhe. (1 Tim. 4:​13, 16) Uyabanxusa ngomdlandla yini labo ophindela kubo kanye labanye abangayisibo boFakazi ukuze bazolalela izinkulumo lezi eziqakathekileyo ezisekelwe eBhayibhilini?

10-12. (a) Intshintshe njani indlela iSifundo se-Nqabayokulinda ebesisenziwa ngayo? (b) Kungaba kuhle ukuthi uzibuze yiphi imibuzo?

10 ISifundo se-Nqabayokulinda. Ngo-1922 abazalwane okwakuthiwa ngama-pilgrims, ababeyizikhonzi ezazithunywa yinhlanganiso ukuthi ziyekhuluma izinkulumo emabandleni lokuthi zikhokhele emsebenzini wokutshumayela, zakhuthaza ukuthi kwenziwe umhlangano wokufunda i-The Watch Tower maviki onke. Inhlanganiso yasamukela isikhuthazo sazo, njalo ekuqaliseni izifundo ze-Watch Tower zazisenziwa phakathi kweviki kumbe ngeSonto.

Isifundo seNqabayokulinda, eGhana, ngo-1931

11 NgoJune 15, 1932, iNqabayokulinda yanika ezinye iziqondiso ezaziphathelane lokuthi umhlangano lo kwakumele wenziwe njani. Yathi kwakumele wenziwe ngendlela owawusenziwa ngayo eBhetheli, ukhokhelwe ngumzalwane oyedwa. Abazalwane abathathu babengahlala phambi kwabantu bantshintshane ukubala izindima. Ngalesosikhathi kwakungelamibuzo ku-Nqabayokulinda, ngakho okhokhelayo kwakumele acele abantu abalaleleyo ukuthi babuze imibuzo ngalokho ababekufunda. Ngemva kwalokho, wayecela abanye ukuthi baphendule mibuzo leyo. Nxa kwakudingeka ukuthi kuphinde kucaciswe, okhokhelayo kwakumele achasise “kafitshane langendlela ezwakalayo.”

 12 Ibandla ngalinye laqalisa livunyelwa ukuthi lifunde loba yiphi iNqabayokulinda eyayifunwa ngabanengi. Kodwa iNqabayokulinda ka-April 15, 1933 yathi wonke amabandla kwasekumele afunde iNqabayokulinda eyayiphuma inyanga ngayinye. Ngo-1937 kwakhitshwa isiqondiso sokuthi isifundo se-Nqabayokulinda senziwe ngeSonto. Kwasekusithi ngo-October 1, 1942, iNqabayokulinda yathuthukisa umhlangano lo, waqalisa ukwenziwa ngendlela osusenziwa ngayo lamuhla. Imagazini le yaqala yabika ukuthi kwasekuzakuba lemibuzo ekucineni kwekhasi ngalinye esihlokweni esifundwayo, lokuthi kwakumele isetshenziswe. Ngemva kwalokho yathi isifundo lesi kwakumele sithathe ihora elilodwa. Yakhuthaza lalabo ababephendula imibuzo ukuthi bakhulume “ngamazwi abo” kulokuthi babale imitsho ethile esendimeni. ISifundo se-Nqabayokulinda lokhu singumhlangano oqakatheke kakhulu osetshenziswa yinceku ethembekileyo ukuze isinike ukudla ngesikhathi esifaneleyo. (Mat. 24:​45) Munye ngamunye wethu kumele azibuze ukuthi: ‘Ngiyasilungiselela yini isifundo se-Nqabayokulinda iviki ngayinye? Njalo ngenza konke okusemandleni ami ukuthi ngiphendule yini nxa ngisenelisa?’

13, 14. ISifundo seBhayibhili Sebandla saqalisa njani, njalo kuyini okuthandayo emhlanganweni lo?

13 ISifundo seBhayibhili sebandla. Eminyakeni yabo-1895, ngemva kokwethulwa kwamabhuku amanengi e-Millennial Dawn, uMfowethu uH. N. Rahn owayenguMfundi weBhayibhili njalo ehlala edolobheni laseBaltimore, eMaryland, e-U.S.A., wathi kubunjwe amaqembu okufunda iBhayibhili ayezabizwa ngokuthi ‘ngama-Dawn Circles.’ Imihlangano yamaqembu la eyayijayele ukwenzelwa ezindlini zabafowethu, yaqalisa isenziwa ukuze kubonakale ukuthi yayingaphumelela yini. Kodwa ngoSeptember 1895, yayisiphumelela kakhulu emadolobheni amanengi ase-United States. Yikho-ke i-Watch Tower yaleyo nyanga yakhuthaza bonke abafundi beqiniso ukuthi babe lemihlangano le. Yathi lowo awayezakhokhela kwakumele abe ngumuntu owenelisa ukubala kuhle. Kwakumele abale umutsho owodwa abeselindela ukuthi abantu abakhona baxoxe ngawo. Ngemva kokubala lokuxoxa ngomutsho ngamunye osendimeni, kwakumele avule njalo abale imibhalo eyayibhalwe kuyo. Ekucineni kwesahluko, munye ngamunye walabo ababesesifundweni kwakumele atsho kafitshane ukuthi sasiphathelane lani.

14 Ibizo lomhlangano lo lantshintshwa kanengi. Kwakuthiwa liQembu laseBheriya Lokufunda iBhayibhili, lithathelwa kwabaseBheriya bangekhulu lokuqala ababehlolisisa iMibhalo. (ImiSeb. 17:​11) Ngokuhamba kwesikhathi kwathiwa yiSifundo Sebhuku Sebandla. Khathesi usubizwa ngokuthi yiSifundo seBhayibhili Sebandla, njalo ibandla lonke lihlangana eWolu loMbuso esikhundleni sokuwenza ngamaqembu ezindlini zabafowethu. Eminyakeni edlulileyo, bekufundwa amabhuku lamabhukwana atshiyeneyo, kanye lamanye amamagazini e-Watch Tower emhlanganweni lo. Kusukela kudala bonke  ababengena umhlangano lo babekhuthazwa ukuthi baphendule. Usisize kakhulu ukuthi sijulise ulwazi lwethu lweBhayibhili. Uyawulungiselela yini umhlangano lo ngasosonke isikhathi, njalo uyazama ngamandla akho onke ukuthi uphendule yini?

15. Senzelweni Isikolo Senkonzo SamaKhristu?

15 Isikolo Senkonzo SamaKhristu. UCarey Barber owayekhonza emawofisini amakhulu eBrooklyn, eNew York, wathi: “NgoMvulo ebusuku mhlaka 16 February, 1942, bonke abafowethu ababengamalunga eBhetheli eseBrooklyn bacelwa ukuthi babhalise esikolo esacina sesisaziwa ngokuthi yiSikolo Senkonzo SamaKhristu.” UMfowethu uBarber, owacina eselilunga leQula Elibusayo wathi isikolo lesi “singezinye zezindlela ezimangalisayo uJehova asebenzelane ngazo labantu bakhe ezikhathini zalamuhla.” Isikolo lesi sanceda abazalwane ukuthi bathuthukise ukufundisa lokutshumayela kwabo, okokuthi kusukela ngo-1943 ibhukwana elithi Course in Theocratic Ministry laqalisa ukutholwa ngamabandla emhlabeni wonke  kancane kancane. INqabayokulinda kaJune 1, 1943 yathi Isikolo Senkonzo SamaKhristu sasenzelwe ukusiza abantu bakaNkulunkulu ukuthi “baziqeqetshe ukuze babe ngofakazi abangcono ekumemezeleni ngoMbuso.”​—2 Tim. 2:15.

16, 17. Isikolo Senkonzo SamaKhristu sasifundisa ukukhuluma izinkulumo kuphela yini? Chaza.

16 Ekuqaliseni, abanengi kwakubathwalisa nzima ukukhuluma phambi kwexuku labantu. UClayton Woodworth, Jr., oyindodana yomunye umzalwane owayebotshwe loMfowethu uRutherford kanye labanye ngo-1918, walandisa ngendlela azizwa ngayo lapho eqalisa ukubhalisa esikolo lesi ngo-1943. Wathi: “Kwakunzima kakhulu ukuthi ngikhulume izinkulumo. Ngangisizwa angathi ulimi lwami luyananabuka, amathe ome qha, njalo ilizwi lami laliheleza.” Kodwa lapho uClayton ethuthuka, waphiwa izabelo ezinengi zokukhuluma izinkulumo. Isikolo lesi kasimfundisanga ukukhuluma izinkulumo kuphela. Samfundisa lokuthi kuqakatheke kangakanani ukuthobeka lokuthembela kuJehova. Wathi: “Ngakunanzelela ukuthi umuntu okhuluma inkulumo kayisuye  oqakathekileyo. Kodwa nxa eyilungiselele kuhle njalo ethembela kuJehova, abantu bazajabulela ukuyilalela njalo bazafunda okuthile kuyo.”

17 Ngo-1959, odadewethu bacelwa ukuthi babhalise esikolo lesi. UDadewethu u-Edna Bauer walandisa ngalokho okwenzakalayo mhla lokhu kumenyezelwa emhlanganweni ayekuwo. Wathi: “Ngiyakhumbula ukuthi odade abanengi bajabula njani bekuzwa. Labo basebevulekelwe ngamathuba amanengi.” Usubhalisile yini eSikolo Senkonzo SamaKhristu ukuze ufundiswe nguJehova kungelani lokuthi ungowesilisa kumbe ungowesifazane?​—Bala u-Isaya 54:13.

18, 19. (a) Khathesi sizithola njani iziqondiso ezisinceda ekutshumayeleni? (b) Kungani sihlabela emihlanganweni yethu? (Khangela ibhokisi elithi “ Ukuhlabela Iqiniso.”)

18 UMhlangano Wenkonzo. Ngomnyaka ka-1919, kwasekusenziwa imihlangano yokuhlela umsebenzi wokutshumayela. Ngalesosikhathi, kayisibo bonke ababesebandleni ababengena umhlangano lo, wawungenwa yilabo ababehamba besiyanika abantu amabhuku ekutshumayeleni kuphela. UMhlangano Wenkonzo wawusenziwa kanye ngenyanga phose okomnyaka wonke ka-1923, njalo bonke ababesekilasini kumbe ebandleni kwasekumele bawungene. Ngo-1928, amabandla akhuthazwa ukuthi enze uMhlangano Wenkonzo iviki ngayinye, njalo ngo-1935 iNqabayokulinda yakhuthaza wonke amabandla ukuthi enze umhlangano lo esebenzisa i-Director (eyantshintshwa yaba yi-Informant, khathesi esiyi-Nkonzo Yethu YoMbuso). Ngesikhatshana nje umhlangano lo wawususenziwa ngamabandla wonke iviki ngayinye.

19 Khathesi emhlanganweni wethu waphakathi kweviki kulokunengi esikufundiswayo ukuze sitshumayele kuhle. (Mat. 10:​5-​13) Nxa ulelungelo lokuthola ugwalo lomhlangano, uyalufunda futhi uyawasebenzisa yini amacebo atholakala kulo enkonzweni yakho?

Umhlangano Oqakatheke Kulayo Yonke

Kusukela ekhulwini lokuqala C.E., amaKhristu abelokhu ehlangana ndawonye ukuze ananze iSikhumbuzo sokufa kukaKhristu umnyaka ngamunye (Khangela indima  20)

20-22. (a) Kungani sikhumbula ukufa kukaJesu? (b) Ukuba khona eSikhumbuzweni minyaka yonke kukunceda njani?

20 UJesu watshela abalandeli bakhe ukuthi bakhumbule ukufa kwakhe aze abuye. ISikhumbuzo sokufa kukaKhristu singumbuthano owenziwa minyaka yonke njengomkhosi wePhasika. (1 Khor. 11:​23-​26) Umhlangano lo ubuthanisa izigidi zabantu umnyaka ngamunye. Ukhumbuza abagcotshiweyo ukuthi balesibusiso sokuba yizindlalifa zoMbuso. (Rom. 8:​17) Kanti njalo wenza ezinye izimvu ziyihloniphe kakhulu iNkosi yoMbuso kaNkulunkulu futhi zithembeke kuyo.​—Joh. 10:16.

21 UMfowethu uRussell labanye bakhe bakubona ukuqakatheka kokunanza Isidlo SeNkosi Sakusihlwa, njalo babekwazi ukuthi kwakumele sinanzwe kanye kuphela umnyaka ngamunye. I-Watch Tower ka-April 1880 yathi: ‘Sekuleminyaka inengi lethu lapha ePittsburgh linanza iPhasika [iSikhumbuzo] minyaka yonke njalo lisidla futhi linatha lokho okumela umzimba kanye legazi leNkosi yethu.’ Ngesikhatshana imihlangano emikhulu yayisisenziwa ndawonye leSikhumbuzo. Umbiko wokuqala owagcinwayo ophathelane lemihlangano le  ngoka-1889, lapho okwakulabantu abangu-225 khona njalo kwabhaphathizwa abangu-22.

22 Lamuhla iSikhumbuzo kasisahlanganiswa lemihlangano emikhulu, kodwa siyabanxusa bonke abasezindaweni esihlala kuzo ukuze bazosinanza kanye lathi eWolu loMbuso eliseduze lathi kumbe endaweni ethile esiyabe siyibhadalele. Ngo-2013, abantu abedlula 19 miliyoni bakhumbula ukufa kukaJesu. Kuyisibusiso esikhulu ukuthi sibe khona eSikhumbuzweni kanye lokuthi siyekhuthaza abanye ukuthi labo babekhona kulobubusuku obungcwele! Ubanxusa ngentshiseko yini bonke abantu ongabathola ukuze babe khona eSikhumbuzweni minyaka yonke?

Indlela Ozizwa Ngayo Ngemihlangano Ivezani?

23. Uzizwa njani ngokuhlangana kwethu ndawonye?

23 Izinceku zikaJehova ezithembekileyo kazikuboni kunzima ukulalela umlayo wokuthi zihlangane ndawonye. (Heb. 10:​24, 25; 1 Joh. 5:3) Ngokwesibonelo, iNkosi uDavida yayikuthanda ukuyakhonza endlini kaJehova. (Hubo. 27:4) Eyayikukholisa kakhulu yikumkhonza ndawonye labanye ababethanda uNkulunkulu. (Hubo. 35:​18) Cabanga langesibonelo sikaJesu. Ngitsho lalapho esesemncane, wayelesifiso esikhulu sokuba sendlini kaYise yokukhonzela.​—Luk. 2:​41-49.

Indlela esifisa ngayo ukuhlangana ndawonye ikuveza kuhle ukuthi uMbuso kaNkulunkulu ungokoqobo kangakanani komunye lomunye wethu

24. Ukungena imihlangano kusinika ithuba lokwenzani?

24 Nxa singena imihlangano, siyabe sitshengisa ukuthi siyamthanda uJehova njalo silesifiso esikhulu sokukhuthaza esikholwa labo. Siyabe sitshengisa lokuthi silesifiso esikhulu sokufunda ukuthi kumele siphile njani njengoba sibuswa nguMbuso kaNkulunkulu, ngoba ukuqeqetshwa lokhu sikuthola ikakhulu emihlanganweni yebandla kanye lasemihlanganweni emikhulu. Kanti njalo imihlangano yethu iyasifundisa futhi isinike amandla esiwadingayo ukuze sibekezele emsebenzini oqakatheke kulayo yonke eyenziwa nguMbuso kaNkulunkulu lamuhla, umsebenzi wokwenza lokuqeqetsha abafundi beNkosi uJesu Khristu. (Bala uMathewu 28:​19, 20.) Kuyacaca-ke ukuthi indlela esifisa ngayo ukuhlangana ndawonye ikuveza kuhle ukuthi uMbuso kaNkulunkulu ungokoqobo kangakanani komunye lomunye wethu. Kasiqhubekeni siyiqakathekisa imihlangano yethu!

^ indima 2 Lanxa iviki ngayinye silemihlangano yebandla, imuli ngayinye ikhuthazwa ukuthi ibe lesikhathi sokukhonza kwemuli, njalo umuntu ngamunye ukhuthazwa ukuthi afunde eyedwa.

^ indima 9 Ngo-2013, kwasekulama-outline edlula 180 ezinkulumo zikazulu wonke.