Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 17

Ukuqeqetsha Izikhonzi ZoMbuso

Ukuqeqetsha Izikhonzi ZoMbuso

OKUMUNYETHWE YISAHLUKO LESI

Indlela izikolo zamaKhristu ezisiza ngayo izikhonzi zoMbuso ukuthi zifeze inkonzo yazo

1-3. UJesu wahlela njani ukuthi kube lezisebenzi ezinengi emsebenzini wokutshumayela, okwenza kube layiphi imibuzo?

UJESU watshumayela eGalile okweminyaka emibili. (Bala uMathewu 9:​35-38.) Wethekelela amadolobho lemizi eminengi, efundisa emasinagogeni njalo etshumayela izindaba ezinhle zoMbuso. Loba ngaphi ayetshumayela khona, amaxuku ayembuthanela. Ngenxa yalokhu, uJesu wathi ‘isivuno sasisinengi’ njalo kwasekufunakala izisebenzi ezinengi.

2 UJesu wahlela ukuthi kube lezisebenzi ezinengi emsebenzini wokutshumayela. Wakwenza njani? Wathuma abaphostoli bakhe abangu-12 ukuthi ‘bayetshumayela ngoMbuso kaNkulunkulu.’ (Luk. 9:​1, 2) Kungenzeka ukuthi abaphostoli babezibuza ukuthi babezawenza njani umsebenzi lo. Engakabathumi, uJesu waqala wabaqeqetsha ngenxa yokuthi wayebathanda, njengoba laye wayeqeqetshwe nguYise osezulwini.

3 Mhlawumbe sesizibuza ukuthi: UJesu waqeqetshwa njani nguYise? UJesu wabaqeqetsha njani abaphostoli bakhe? INkosi enguMesiya ibaqeqetshile yini abalandeli bayo lamuhla ukuze bafeze inkonzo yabo? Nxa ibaqeqetshile, ikwenze njani?

“Ngikhuluma Kuphela Lokho UBaba Angifundise Khona”

4. UJesu wafundiswa nini nguYise njalo wafunda ngaphi?

4 UJesu wavuma ukuthi wayefundiswe nguYise. Esesemhlabeni wathi: “Ngikhuluma kuphela lokho uBaba angifundise khona.” (Joh. 8:​28) UJesu wafundiswa nini njalo wafunda ngaphi? Kumele ukuthi iNdodana kaNkulunkulu le elizibulo yaqalisa ukuqeqetshwa isanda nje ukudalwa. (Kol. 1:​15) INdodana le yayiseceleni kukaYise okweminyaka eminengi ezulwini, ilalela njalo ifunda ‘kuMfundisi oMkhulu.’ (Isaya. 30:​20, NW) Yikho-ke yathola imfundo engcono kulazo zonke ephathelane lezimpawu zobuntu bukaYise, lemisebenzi yakhe kanye lezinhloso zakhe.

5. UJehova wayifundisani iNdodana yakhe ngenkonzo eyayizayenza emhlabeni?

5 Ngesikhathi esifaneleyo, uJehova wafundisa iNdodana yakhe ngenkonzo eyayizayenza emhlabeni. Cabanga ngesiphrofetho esichaza ubudlelwano obuphakathi kukaMfundisi oMkhulu leNdodana yakhe elizibulo. (Bala u-Isaya 50:​4, 5.) Isiphrofetho lesi sithi uJehova wayevusa iNdodana yakhe  “ekuseni kwansuku zonke.” Amazwi la aletha umfanekiso walokho okungenziwa ngumbalisi ovusa umfundi wakhe ekuseni kakhulu ukuze amfundise. Elinye ibhuku elichasisa iBhayibhili lithi: ‘Kufanana lokuthi uJehova umngenisa esikolo njengomfundi, abesemfundisa lokho okumele akutshumayele kanye lokuthi akutshumayele njani.’ “Esikolo” lesi esisezulwini, uJehova wafundisa iNdodana yakhe ‘ukuthi ithini lokuthi ikutsho kanjani.’ (Joh. 12:​49) Waphinda wanika iNdodana yakhe iziqondiso zokuthi ifundise njani. * Esesemhlabeni, uJesu walusebenzisa kuhle ulwazi ayelutholile ngoba kazange enze eyakhe inkonzo kuphela, kodwa waqeqetsha labalandeli bakhe ukuze bafeze eyabo.

6, 7. (a) UJesu wabaqeqetsha njani abaphostoli bakhe, njalo kwabanceda ukuthi benzeni? (b) UJesu ube leqiniso lokuthi abalandeli bakhe bathola kuphi ukuqeqetshwa lamuhla?

6 UJesu wabaqeqetsha njani abaphostoli bakhe? KuMathewu isahluko 10, wabanika iziqondiso ezicacileyo zenkonzo yabo, okugoqela: ukuthi batshumayele ngaphi (amavesi 5 lo-6), umlayezo okumele bawutshumayele (ivesi 7), ukuqakatheka kokuthi bathembele kuJehova (amavesi 9 lo-10), ukuthi bafike benzeni emizini (amavesi 11-13), ukuthi benzeni nxa bengamukelwanga (amavesi 14 lo-15), lokuthi benzeni nxa behlukuluzwa (amavesi 16-23). * Indlela uJesu aqeqetsha ngayo abaphostoli bakhe yabanceda ukuthi bakhokhele kuhle emsebenzini wokutshumayela izindaba ezinhle ngekhulu lokuqala C.E.

7 Lamuhla ke? UJesu, iNkosi yoMbuso kaNkulunkulu, uphathise abalandeli bakhe umsebenzi omkhulu kakhulu wokutshumayela ‘lelivangeli loMbuso kuwo wonke umhlaba njengobufakazi kuzo zonke izizwe.’ (Mat. 24:14) INkosi isiqeqetshile yini ukuthi senze umsebenzi lo oqakatheke kangaka? Isiqeqetshile sibili! Ikhonale ezulwini, ibe leqiniso lokuthi abalandeli bayo bayaqeqetshwa ukuthi batshumayele njani kanye lokuthi bayiphathe njani imisebenzi eqakathekileyo ebandleni.

Ukuqeqetsha Izikhonzi Ukuthi Zibe Ngabavangeli

8, 9. (a) Kuyini okwakuyinhloso enkulu yeSikolo Senkonzo SamaKhristu? (b) Imihlangano yaphakathi kweviki ikuncede njani ukuthi uphumelele enkonzweni yakho?

8 Inhlanganiso kaJehova ibilokhu isebenzisa imihlangano emikhulu kanye leyebandla, enjengoMhlangano Wenkonzo, ukuze iqeqetshe abantu bakaNkulunkulu ukuba bafeze inkonzo. Kodwa kusukela ngeminyaka yabo-1940, abafowethu abakhokhelayo emawofisini ethu amakhulu baqalisa ukuhlela ukuthi kube lezikolo ezitshiyeneyo zokuqeqetshela inkonzo.

9 Isikolo Senkonzo SamaKhristu. Njengoba sibonile esahlukweni esidlulileyo, isikolo lesi saqalisa ngo-1943. Sasenzelwe ukufundisa abamemezeli ukuthi benelise ukukhuluma izinkulumo ezinhle ebandleni kuphela yini? Hatshi. Kusukela kudala, inhloso yaso enkulu yayingeyokuqeqetsha  abantu bakaNkulunkulu ukuthi badumise uJehova ngesipho sabo sokukhuluma ekutshumayeleni. (Hubo. 150:6) Isikolo lesi sasiza bonke abafowethu labodadewethu ababebhalise kuso ukuthi babe yizikhonzi zoMbuso eziphumelelayo. Khathesi umhlangano waphakathi kweviki usinceda ngendlela efananayo.

10, 11. Ngobani asebengaya eSikolo seGileyadi, njalo senzelwani?

10 ISikolo seGileyadi. Isikolo esesibizwa ngokuthi yiSikolo seGileyadi saqalisa ngoMvulo mhlaka 1 February, 1943. Saqalisa singesokuqeqetsha amaphayona lezinye izikhonzi zesikhathi esigcweleyo ukuze ziyekuba ngabanali kwamanye amazwe. Kodwa kusukela ngo-October 2011, santshintsha saba ngesokuqeqetsha labo asebesenkonzweni yesikhathi esigcweleyo abanjengamaphayona aqakathekileyo, ababonisi abahambelayo labomkabo, abasebenza eBhetheli, kanye labanali abangakaze basingene.

11 Senzelwani iSikolo seGileyadi? UMfowethu oselesikhathi eside engumqeqetshi esikolo lesi uphendula esithi: “Senzelwa ukuqinisa ukholo lwalabo abaqeqetshwayo ngokulifundisisa iLizwi likaNkulunkulu kanye lokubasiza ukuthi babe lobuntu bobuKhristu obufunekayo ukuze baphumelele nxa besiba lezinhlupho enkonzweni yabo. Kanti njalo okuqakatheke kakhulu yikuthi sibenza babelesifiso esikhulu kakhulu sokwenza umsebenzi wobuvangeli.”​—Efe. 4:11.

12, 13. ISikolo seGileyadi siwuthuthukise njani umsebenzi wokutshumayela emhlabeni wonke? Nika isibonelo.

12 ISikolo seGileyadi siwuthuthukise njani umsebenzi wokutshumayela emhlabeni wonke? Kusukela ngo-1943, sekwaqeqetshwa abantu abedlula 8 500, * njalo abanali abasuka esikolo lesi bathunywa emazweni ehlukeneyo edlula 170 emhlabeni wonke. Abanali laba bakusebenzisa kuhle abakufundiswayo, bayizibonelo ngoba bayatshiseka enkonzweni njalo bafundisa labanye ukuthi benze njalo. Izikhathi ezinengi babefika bakhokhele emsebenzini wokutshumayela ezindaweni ezazilabamemezeli boMbuso abalutshwana kumbe ezazingelabo.

13 Cabanga ngalokho okwenzakala eJapan, lapho ukutshumayela obala okwaphosa kwanyamalala khona ngesikhathi seMpi Yomhlaba Yesibili. Ngo-August 1949, kwakulabamemezeli abangafiki letshumi eJapan. Kodwa umnyaka wathi usiyaphela, kwasekulabanali abangu-13 ababevela eSikolo seGileyadi ababetshumayela ngentshiseko. Kwaphinda kwathunywa abanye abanali eJapan. Baqalisa betshumayela emadolobheni amakhulu kuphela, basebesiya lakwamanye ngemva kwesikhathi. Babekhuthele ekukhuthazeni abantu ababefunda labo iBhayibhili kanye labanye, ukuthi babe ngamaphayona. Intshiseko yabanali laba yathela izithelo ezinhle kakhulu. Khathesi sekulabamemezeli boMbuso abedlula 216 000 eJapan, njalo abangaba ngu-86 400 bangamaphayona! *

14. Izikolo zamaKhristu ziyibufakazi obulamandla bokuthini? (Khangela lebhokisi elithi “ Izikolo Eziqeqetsha Izikhonzi ZoMbuso.”)

14 Ezinye izikolo zamaKhristu. Isikolo Senkonzo Samaphayona, iSikolo seBhayibhili SamaKhristu Atshadileyo kanye  leSikolo seBhayibhili Sabazalwane Abangatshadanga, zisiza abafunda kuzo ukuthi bathuthuke ekukhonzeni njalo bawutshisekele umsebenzi wobuvangeli. * Izikolo zonke lezi ziyibufakazi obungaphikekiyo bokuthi iNkosi yethu ibaqeqetshe kuhle abalandeli bayo ukuze bayifeze inkonzo yabo.​—2 Tim. 4:5.

Ukuqeqetsha Abazalwane Ukuze Baphathe Imisebenzi Eqakathekileyo

15. Amadoda alemisebenzi yokunakekela ibandla azama ukulingisela uJesu ngayiphi indlela?

15 Uyasikhumbula isiphrofetho sika-Isaya esithi uJesu ufundiswa nguNkulunkulu? “Esikolo” lesi esisezulwini, iNdodana yafunda “ilizwi lokuqinisa abadiniweyo.” (Isaya. 50:4) UJesu wasisebenzisa isiqondiso lesi ngesikhathi esemhlabeni ngokuphumuza ‘ababekhathele lababesindwa.’ (Mat. 11:​28-30) Amadoda alemisebenzi yokunakekela ibandla afuna ukuphumuza abafowabo labodadewabo, elingisela uJesu. Ngenxa yalokho, kwahlelwa izikolo ezitshiyeneyo zokusiza abazalwane abafaneleyo ukuba banakekele abakholwa labo ngendlela ephumelelayo.

16, 17. Iyini inhloso yeSikolo Senkonzo YoMbuso? (Khangela lamabala angaphansi.)

 16 ISikolo Senkonzo YoMbuso. Ikilasi yokuqala yangena isikolo lesi ngoMarch 9, 1959, eSouth Lansing, eNew York. Ababonisi abahambelayo kanye lezinceku zebandla bacelwa ukuthi bazokwenza ikhosi le eyathatha inyanga eyodwa. Ngemva kwesikhathi, ikhosi le yahunyutshwa langezinye izindimi, kancane kancane kwaqalisa ukuthi abazalwane emhlabeni wonke labo basingene. *

UMfowethu uLloyd Barry efundisa eSikolo Senkonzo YoMbuso eJapan, ngo-1970

17 I-Yearbook yaboFakazi bakaJehova ka-1962 yakhuluma ngenhloso yeSikolo Senkonzo YoMbuso yathi: “Emhlabeni lo ophithizela kangaka, umbonisi webandla labofakazi bakaJehova kumele abe yindoda eyenelisa ukuhlela impilo yakhe ngendlela yokuthi uyasithola isikhathi eseneleyo sokunakekela bonke abasebandleni lokubasiza. Lanxa kunjalo, akumelanga ibe yindoda engayinakiyo imuli yayo isithi inakekela ibandla, kodwa kumele ibe ngezikhuzayo. Izinceku zebandla emhlabeni wonke zilethuba elimangalisayo lokuba ndawonye eSikolo Senkonzo YoMbuso ukuze ziqeqetshwe  ngendlela ezisiza ukuthi zenze lokho kanye iBhayibhili elithi ababonisi kumele bakwenze!”​—1 Tim. 3:1-7; Tit. 1:5-9.

18. Abantu bakaNkulunkulu basizakala njani ngeSikolo Senkonzo YoMbuso?

18 ISikolo Senkonzo YoMbuso siyabasiza bonke abantu bakaNkulunkulu. Njani? Nxa abadala lezinceku ezikhonzayo besebenzisa lokho abakufundiswayo esikolo lesi, baba ngabantu abaphumuza labo abakholwa labo njengoJesu. Uyajabula yini nxa omunye umdala kumbe inceku ekhonzayo elothando ekhuluma lawe ngomusa, ekulalela njalo ekuvakatshela ukuze akukhuthaze? (1 Thes. 5:​11) Amadoda la aqeqetshwe kuhle ayisibusiso sibili emabandleni awo!

19. Yiziphi ezinye izikolo ezikhangelwe yiKhomithi Yokufundisa, njalo zenzelweni izikolo lezi?

19 Ezinye izikolo zamaKhristu. IKhomithi Yokufundisa yeQula Elibusayo ikhangele ezinye izikolo eziqeqetsha abazalwane abaphathiswe imisebenzi eqakathekileyo enhlanganisweni. Izikolo lezi ngezokusiza abadala bebandla, ababonisi abahambelayo, lamalunga eKhomithi yeGatsha ukuthi bayiphathe kuhle imisebenzi yabo abayiphiweyo. Imfundo esekelwe eBhayibhilini ikhuthaza abazalwane laba ukuthi bahlale beqinile ekukhonzeni kanye lokuthi basebenzise izimiso eziseMibhalweni endleleni abaphatha ngayo izimvu eziligugu uJehova azibeke ezandleni zabo.​—1 Phet. 5:​1-3.

Ikilasi yokuqala yesikolo okuthiwa yi-Ministerial Training School esenzelwa eMalawi ngo-2007

20. Kungani uJesu wayengathi sonke ‘sifundiswa nguNkulunkulu,’ njalo kuyini ozimisele ukukwenza?

20 Kuyacaca-ke ukuthi iNkosi enguMesiya ibe leqiniso lokuthi abalandeli bayo baqeqetshwa kuhle. Imfundo le iqalisela phezulu: uJehova waqeqetsha iNdodana yakhe, yona yasiqeqetsha abalandeli bayo. Yikho-ke uJesu wathi sonke ‘sifundiswa nguNkulunkulu.’ (Joh. 6:​45; Isaya. 54:​13) Kasizimiseleni ukuwasebenzisa wonke amathuba okuqeqetshwa iNkosi yethu esinika wona, kungaba seSikolo Senkonzo SamaKhristu, kweminye imihlangano yebandla kumbe kwezinye nje izikolo okuxoxwe ngazo esihlokweni lesi. Kanti njalo kasingakulibali ukuthi inhloso enkulu kulazo zonke yokuqeqetshwa lokhu ngeyokusisiza ukuthi sihlale siqinile ekukhonzeni ukuze siyifeze yonke inkonzo yethu.

^ indima 5 Sazi njani ukuthi uBaba wafundisa iNdodana ukuthi ifundise njani? Cabanga ngalokhu: Indlela uJesu ayefundisa ngayo ngemizekeliso yagcwalisa isiphrofetho esabhalwa kuseseleminyaka eminengi ukuthi azalwe. (Hubo. 78:2; Mat. 13:34, 35) Kuyacaca-ke ukuthi uJehova, onguMlobi wesiphrofetho lesi, wayekubone kuseselesikhathi ukuthi iNdodana yakhe yayizafundisa ngemizekeliso.​—2 Tim. 3:16, 17.

^ indima 6 Ngemva kwezinyanga ezithile, uJesu ‘wamisa abanye abangamatshumi ayisikhombisa, wabathuma ngababili’ ukuthi bayetshumayela. Labo wabaqeqetsha.​—Luk. 10:​1-​16, The Holy Bible in Ndebele.

^ indima 12 Abanye abanali sebesingene kanengi iSikolo seGileyadi.

^ indima 13 Ukuze uthole okunengi mayelana lendlela abanali abasuka eSikolo seGileyadi abawuthuthukise ngawo umsebenzi wokutshumayela emhlabeni wonke, khangela isahluko 23 sebhuku lesiZulu elithi OFakazi BakaJehova​—Abamemezeli BoMbuso KaNkulunkulu.

^ indima 14 ISikolo Sabavangeli BoMbuso sesathatha isikhundla seSikolo seBhayibhili SamaKhristu Atshadileyo kanye leSikolo seBhayibhili Sabazalwane Abangatshadanga.

^ indima 16 Khathesi bonke abadala sebengajabulela izingxenye zeSikolo Senkonzo YoMbuso ezitshiyanayo ngobude, ezibakhona ngemva kweminyaka ethile. Kusukela ngo-1984, izinceku ezikhonzayo lazo sezivunyelwa ukusingena isikolo lesi.