Yeqa uye kokuphakathi

Ungawuchaza Njani uMbuso kaNkulunkulu?

Ungawuchaza Njani uMbuso kaNkulunkulu?

Ubungathi . . .

  • yinto esenhliziyweni yakho yini?

  • ngamazwi ahlakaniphileyo yini?

  • nguhulumende osezulwini yini?

 LOKHO OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI

UNkulunkulu wasezulwini uzabeka umbuso ongasoze wabhidlizwa lanini.”—UDanyeli 2:44.

“Siphiwe indodana, umbuso uzakuba phezu kwamahlombe akhe.”—U-Isaya 9:6.

UMBUSO UZAKUNCEDA NGANI?

Uzabuswa nguhulumende olendaba lawe.—U-Isaya 48:17, 18.

Uzakuba lempilakahle lentokozo emhlabeni omutsha ozayo.—ISambulo 21:3, 4.

 KUMELE SIKUKHOLWE YINI LOKHO OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI?

Ye, ngenxa yezizatho ezimbili ezilandelayo:

  • UJesu watshengisa ukuthi uMbuso kaNkulunkulu uzakwenzani. Wafundisa abafundi bakhe ukuthi bakhulekele ukuthi uMbuso kaNkulunkulu uze lokuthi intando kaNkulunkulu yenziwe emhlabeni. (UMathewu 6:9, 10) UJesu watshengisa indlela umthandazo lo owawuzaphendulwa ngayo.

    UJesu wapha abantu abalambileyo ukudla, wasilisa abagulayo njalo wavusa labantu abafileyo ngesikhathi elapha emhlabeni. (UMathewu 15:29-38; UJohane 11:38-44) UJesu watshengisa okuhle uMbuso kaNkulunkulu owawuzakwenzela abantu njengoba ezabusa eMbusweni lo.—ISambulo 11:15.

  • Umumo wezinto emhlabeni utshengisa ukuthi uMbuso kaNkulunkulu usuzabuya. UJesu wakhuluma kuseselesikhathi ukuthi umhlaba wawuzagcwala izimpi, indlala kanye lokuzamazama kuthi ngemva kwalokho uMbuso kaNkulunkulu ubusuletha ukuthula emhlabeni wonke.—UMathewu 24:3, 7.

    Yizo izinto esizibonayo lamuhla. Yikho-ke, singaba leqiniso lokuthi esikhathini esiseduze uMbuso kaNkulunkulu uzaqeda zonke izinhlupho ezinjengalezi.

 OKUMELE UCABANGE NGAKHO

Kuzaba sekunjani ukuphila nxa sesibuswa nguMbuso kaNkulunkulu?

IBhayibhili liyawuphendula umbuzo lo kuHUBO 37:29 laku-ISAYA 65:21-23.