Yeqa uye kokuphakathi

Uyini Umbono Wakho ngeBhayibhili?

Uyini Umbono Wakho ngeBhayibhili?

Ungatsho yini ukuthi . . .

  • libhuku elilenhlakanipho yabantu?

  • libhuku lezinganekwane?

  • liLizwi likaNkulunkulu?

 LOKHO OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI

“IMibhalo yonke yaphefumulelwa nguNkulunkulu.”—2 KuThimothi 3:16, Holy Bible in Ndebele.

UKUKHOLWA AMAZWI LA APHEZULU KUKUNCEDA NJANI?

Kukunika izimpendulo ezisuthisayo zemibuzo yokuphila eqakathekileyo.—IZaga 2:1-5.

Kukunika isiqondiso esithembekileyo ongasisebenzisa ekuphileni nsuku zonke.—IHubo 119:105.

Kukunika ithemba leqiniso ngekusasa.—KwabaseRoma 15:4.

 KUMELE SIKUKHOLWE YINI OKUFUNDISWA LIBHAYIBHILI?

Ye, silezizathu ezintathu zokwenza njalo:

  • Ukuvumelana okumangalisayo. Kwathatha iminyaka engu-1 600 ukuthi iBhayibhili libhalwe, njalo labhalwa ngabantu abangu-40 abehlukeneyo. Abanengi babo babengazani. Lanxa kunjalo, iBhayibhili lonke liyavumelana njalo lilesihloko esisodwa!

  • Imbali esingayethemba. Abezembali kabakuvezi ukunqotshwa kwabantu bakubo. Kodwa abalobi beBhayibhili bona babethembekile njalo babhala ukwehluleka kwabo kanye lokwesizwe sakubo.—2 ImiLando 36:15, 16; IHubo 51:1-4.

  • Iziphrofetho esingazethemba. IBhayibhili labikezela ukubhujiswa kwedolobho laseBhabhiloni kusasele iminyaka engu-200 ukuthi lokho kwenzakale. (U-Isaya 13:17-22) Kalikhulumanga ngokuthi iBhabhiloni lalizabhujiswa njani kuphela kodwa laqamba lebizo lalowo owayezalinqoba!—U-Isaya 45:1-3.

Kulezinye futhi iziphrofetho ezinengi eziseBhayibhilini ezagcwalisekayo, kwangasali ngitsho lokukodwa okungagcwalisekanga. Lokho yikho kanye esingakukhangelela eLizwini likaNkulunkulu.—2 UPhetro 1:21.

 OKUMELE UCABANGE NGAKHO

ILizwi likaNkulunkulu lingayithuthukisa njani impilo yakho?

IBhayibhili liyawuphendula lowombuzo ku-ISAYA 48:17, 18 laku-2 KUTHIMOTHI 3:16, 17.