Yeqa uye kokuphakathi

Uyini Umbono Wakho Ngekusasa?

Uyini Umbono Wakho Ngekusasa?

Umhlaba wethu . . .

  • uzahlala unjalo yini?

  • uzabe ulokhu usiba mubi kakhulu yini?

  • uzakuba ngcono yini?

 LOKHO OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI

‘UNkulunkulu uzazesula zonke izinyembezi emehlweni abo. Akusayikuba khona futhi ukufa loba ukulila loba ukukhala loba ubuhlungu, ngoba umumo omdala wezinto usudlule.’​—ISambulo 21:3, 4, Holy Bible in Ndebele.

INDLELA ISITHEMBISO LESI ESINGENZA NGAYO IMPILO YAKHO IBE NGCONO

Umsebenzi osuthisayo njalo othokozisayo.​—U-Isaya 65:21-23.

Ukugula lokuhlupheka kuzabe kungasekho.​—U-Isaya 25:8; 33:24.

Ukuphila okuthokozisayo njalo okungapheliyo ukanye lemuli labangane.​—IHubo 37:11, 29.

 KUMELE SIKUKHOLWE YINI OKUFUNDISWA LIBHAYIBHILI?

Ye, silezizathu ezimbili zokwenza lokho:

  • UNkulunkulu uyenelisa ukugcwalisa isithembiso leso. EBhayibhilini, uJehova uNkulunkulu nguye yedwa obizwa ngokuthi ‘nguSomandla,’ ngoba ulamandla amakhulu kakhulu. (ISambulo 15:3) Ngakho uyenelisa ukugcwalisa isithembiso sakhe sokuntshintsha umhlaba wonke lo ukuthi ubengcono. Njengoba iBhayibhili lisitsho, “kuNkulunkulu zonke izinto ziyenzeka.”​—UMathewu 19:26.

  • UNkulunkulu ulesifiso sokugcwalisa isithembiso sakhe. Ngokwesibonelo, uJehova ‘ulesifiso’ sokuvusa abantu abafileyo.​—UJobe 14:14, 15.

    IBhayibhili liphinde litshengise ukuthi iNdodana kaNkulunkulu uJesu yelapha abagulayo. Wakwenzelani lokho? Ngoba wayefuna. (UMakho 1:40, 41) UJesu watshengisa ubuntu bukaYise ngokupheleleyo ngesifiso sakhe sokunceda labo abadinga uncedo.​—UJohane 14:9.

    Ngakho singaba leqiniso lokuthi uJehova loJesu bafuna sibe lekusasa elithokozisayo!​—IHubo 72:12-14; 145:16; 2 UPhetro 3:9.

 OKUMELE UCABANGE NGAKHO

UNkulunkulu uzawuntshintsha njani umhlaba wethu ubengcono?

IBhayibhili liyawuphendula lowombuzo kuMATHEWU 6:9, 10 lakuDANYELI 2:44.