Yeqa uye kokuphakathi

Ungathanda Ukulazi Iqiniso?

Ungathanda Ukulazi Iqiniso?

IQINISO ngani? Iqiniso ngeminye imibuzo eqakathekileyo eyake ibuzwe ngabantu. Mhlawumbe lawe wake wazibuza imibuzo enjengaleyi:

  • UNkulunkulu ulendaba lathi yini?

  • Izimpi lokuhlupheka kuzaphela yini?

  • Kwenzakalani kithi nxa singafa?

  • Likhona yini ithemba ngabantu abafileyo?

  • Ngingathandaza njani ukuthi uNkulunkulu angizwe?

  • Ngingayithola njani intokozo empilweni?

Izimpendulo zemibuzo leyi ubungazidinga ngaphi? Uma ungaya kumthapho wamabhuku loba ezitolo zamabhuku, uzathola amabhuku amanengi athi alempendulo. Kodwa isikhathi esinengi izingwalo lezi ziyaphikisana. Ezinengi ziyasebenza okwesikhatshana beseziphelelwa yisikhathi noma zitshintshwe.

Likhona ibhuku elilezimpendulo ongazithemba. Libhuku elileqiniso. UJesu Kristu ethandaza kuNkulunkulu wathi: “Ilizwi lakho liliqiniso.” (UJohane 17:17) ILizwi leli silazi lamuhla kuliBhayibhili. Emakhasini alandelayo uzathola okulutshwana okuseBhayibhilini. Zimpendulo ezicacileyo njalo eziliqiniso zemibuzo ephezulu.

 UNkulunkulu Ulendaba Lathi Yini?

KUNGANI UMBUZO LO UBUZWA: Siphila emhlabeni ogcwele isihluku lobubi. Amasonto amanengi afundisa ukuthi ukuhlupheka kwethu kuyintando kaNkulunkulu.

OKUFUNDISWA LIBHAYIBHILI: UNkulunkulu kakubangeli okubi. UJobe 34:10 uthi: “Kakube khatshana laye uNkulunkulu ukwenza ububi, khatshana kukaSomandla ukona.” UNkulunkulu ulenjongo enhle ngabantu. Yikho uJesu wasifundisa ukuthi sithandaze kanje: “Baba wethu osezulwini, umbuso wakho kawuze, intando yakho yenziwe emhlabeni njengalokhu isenziwa ezulwini.” (UMathewu 6:9, 10) Ngenxa yokuthi uNkulunkulu ulendaba lathi, wenze konke okusemandleni akhe ukuthi injongo yakhe igcwaliseke.UJohane 3:16.

Bala loGenesisi 1:26-28; uJakobe 1:13; lo-1 Phetro 5: 6, 7.

Izimpi Lokuhlupheka Kuzaphela Yini?

KUNGANI UMBUZO LO UBUZWA: Izimpi ziqhubeka ziqeda abantu abanengi. Sonke siyake sihlangane lokuhlupheka.

OKUFUNDISWA LIBHAYIBHILI: UNkulunkulu ubikezela ngesikhathi lapho ezakwenza ukuthi kube lokuthula emhlabeni wonke jikelele. Ngaphansi koMbuso wakhe onguhulumende wasezulwini, abantu abasoze “bafundele ukulwa izimpi futhi.” Esikhundleni salokhu “bazakhanda izinkemba zabo zibe yimihlathi yamakhuba.” (U-Isaya 2:4) UNkulunkulu uzaqeda bonke ububi lokuhlupheka. IBhayibhili liyathembisa: “[UNkulunkulu] uzazesula zonke izinyembezi emehlweni abo. Akusayikuba khona futhi ukufa loba ukulila loba ukukhala loba ubuhlungu, ngoba umumo omdala wezinto [okuhlanganisa ububi lokuhlupheka okukhona] usudlule.”ISambulo 21:3, 4.

Bala IHubo 37:10, 11; 46:9; loMikha 4:1-4.

Kwenzakalani Kithi Nxa Singafa?

KUNGANI UMBUZO LO UBUZWA: Amasonto amanengi afundisa ukuthi kulokunye okuqhubeka kuphila emuntwini nxa engafa. Abanye bakholelwa ukuthi abafileyo bangalimaza abantu abaphilayo kumbe ukuthi uNkulunkulu ujezisa abantu ababi esihogweni esivutha umlilo.

OKUFUNDISWA LIBHAYIBHILI: Umuntu kaqhubeki ephila engafa. UmTshumayeli 9:5 uthi: “Abafileyo kabazi lutho.” Njengoba abafileyo bengazi lutho, bengezwa, kumbe bengaboni lutho, ngeke balimaze noma bancede abaphilayo.IHubo 146:3, 4.

Bala loGenesisi 3:19 lomTshumayeli 9:6, 10.

 Likhona Yini Ithemba Ngabantu Abafileyo?

KUNGANI UMBUZO LO UBUZWA: Sifuna ukuphila njalo sikholise impilo lalabo esibathandayo. Kuyimvelo ukuthi sifise ukubona abathandekayo bethu abafayo.

OKUFUNDISWA LIBHAYIBHILI: Inengi labantu abafileyo lizavuswa. UJesu wathembisa ukuthi ‘bonke abasemathuneni . . . bazaphuma.’ (UJohane 5:28, 29) Ngokuhambisana lenjongo kaNkulunkulu yakuqala abavusiweyo bazathola ithuba lokuphila emhlabeni oyipharadayisi. (ULukha 23:43) Ikusasa elithenjiswa lapha lihlanganisa impilo enhle kanye lokuphila okungapheliyo ebantwini abalalelayo. IBhayibhili lithi: “Abalungileyo bazazuza ilifa lelizwe bahlale kulo lanini.”IHubo 37:29.

Bala loJobe 14:14, 15; uLukha 7:11-17; lemiSebenzi 24:15.

Ngingathandaza Njani Ukuthi uNkulunkulu Angizwe?

KUNGANI UMBUZO LO UBUZWA: Abantu phose kuwo wonke amasonto bayathandaza. Kodwa abanengi babona angani imithandazo yabo kayiphendulwa.

OKUFUNDISWA LIBHAYIBHILI: UJesu wasifundisa ukuthi sibalekele ukuphindaphinda emthandazweni yethu. “Nxa likhuleka lingenzi ubugabazi linqongoloza.” (UMathewu 6:7) Nxa sifuna uNkulunkulu alalele imithandazo yethu kumele sithandaze ngendlela ayifunayo. Ukuze sikwenze lokhu kumele sifunde intando kaNkulunkulu besesithandaza ngokuvumelana layo. Incwadi yokuqala kaJohane 5:14 iyachasisa: “Uma sicela ulutho ngokwentando yakhe [uNkulunkulu] uyasizwa.”

Bala IHubo 65:2; uJohane 14:6, 14; lo-1 Johane 3:22.

Ngingayithola Njani Intokozo Empilweni?

KUNGANI UMBUZO LO UBUZWA: Abantu abanengi bakholwa ukuthi imali, udumo lobuhle kungabanika intokozo. Bayakuxotshanisa konke lokhu kodwa kabayitholi intokozo.

OKUFUNDISWA LIBHAYIBHILI: UJesu wabonisa indlela yokuthola intokozo lapho esithi: “Bayajabula abaqaphela isidingo sabo esingokomoya.” (UMathewu 5:3, NW) Intokozo yeqiniso ingatholakala kuphela uma sithatha izinyathelo zokwanelisa isidingo sethu esikhulu—ukulambela kwethu iqiniso ngoNkulunkulu langenjongo yakhe ngathi. Iqiniso leli litholakala eBhayibhilini. Ukwazi iqiniso leli kungasinceda sibone umahluko phakathi kwezinto eziqakathekileyo lezingelamsebenzi. Singavumela iqiniso leBhayibhili lisiqondise ezintweni esizenzayo lezinqumweni zethu sibalempilo engcono kakhulu.ULukha 11:28.

Bala loZaga 3:5, 6, 13-18 lo-1 Thimothi 6:9, 10.

 Lapha besikhangela ngamafitshane impendulo zeBhayibhili zemibuzo eyisithupha. Ungathanda ukwazi okunengi? Uma uphakathi kwalabo “abaqaphela isidingo sabo esingokomoya,” lakanjani uyafuna. Ungahle ucabange ngemibuzo enjengaleyi: ‘Uma uNkulunkulu elendaba lathi kungani evumele ububi lokuhlupheka okunengi kangaka phakathi lembali yabantu? Ngingayithuthukisa njani impilo yemuli yami?’ IBhayibhili lilempendulo ezisuthisayo zemibuzo leyi leminye.

Kodwa abantu abanengi bayathikaza ukufunda iBhayibhili. Balibona lilikhulu kakhulu njalo linzima ukulizwisisa. Ungathanda ukuthola uncedo ukuze uthole izimpendulo eBhayibhilini? OFakazi bakaJehova balezinto ezimbili ezingakusiza.

Okokuqala libhuku elithi IBhayibhili Lifundisani Sibili? Lenzelwe abantu abahlala bebambekile ukuthi libancede bahlole impendulo zeBhayibhili ezicacileyo zemibuzo eqakathekileyo. Okwesibili luhlelo lwemfundo yeBhayibhili lwangekhaya olwenziwa mahala. Omunye waboFakazi bakaJehova engakuvakatshela endlini yakho noma kwenye indawo okwesikhathi esifitshane kanye ngeviki ezoxoxa lawe ngeBhayibhili mahala. Izigidi zabantu emhlabeni wonke zizuzile kulolu hlelo. Abanengi bafike kulesi siphetho: “Sengilitholile iqiniso!”

Alikho elinye igugu elingadlula leli. Iqiniso leBhayibhili likhulula ekukholweni ezintweni ezingekhoyo, ukudideka lasekwesabeni okwedluleleyo. Lisinika ithemba, injongo lentokozo. UJesu wathi: “Ngakho lizalazi iqiniso, njalo iqiniso lizalikhulula.”UJohane 8:32.