Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Incwadi Evela KuQula Elibusayo

Incwadi Evela KuQula Elibusayo

UJehova uthi ‘kumele sifundise.’ (Heb. 5:12) Lesi yisibusiso esikhulu sibili! UMfundisi Omkhulu kulabo bonke uyasicela ukuthi sifundise abanye ngaye. Ngakho kungelani lokuthi ufundisa emulini, ebandleni loba ekutshumayeleni, hlala ukhumbula ukuthi uphiwe umsebenzi oqakatheke kakhulu okungamelanga uwuthathe lula. Pho kuyini okuzakunceda ukuthi uphumelele?

Impendulo siyithola emazwini abhalwa ngumphostoli uPhawuli encwadini ayilobela uThimothi. Wathi: “Qhubeka ukukhuthalele ukubalela uzulu wonke, lokweluleka kanye lokufundisa.” Waphinda wathi: “Ungenza njalo uzazisindisa wena kanye lalabo abakulalelayo.” (1 Tim. 4:13, 16) Siphathiswe iqiniso eliqakathekileyo elingasindisa abantu. Ngakho kasizimiseleni ukusebenza nzima ukuze sithuthukise indlela esibala ngayo lesifundisa ngayo. Ibhukwana leli lizasinceda ukuthi sikwenze lokhu. Nanku okunye okuphakathi kwalo:

Ekhasini ngalinye kulombhalo oyisimiso esiseBhayibhilini osekela umcijo okukhulunywa ngawo loba oyisibonelo esitshengisa ukuthi lowomcijo ungasetshenziswa njani

Kakho ongafundisa njengoJehova. (Jobe. 36:22) Ibhukwana leli lizakunceda ukuthi uthuthukise indlela obala ngayo lofundisa ngayo kodwa ungakhohlwa ukuthi konke esikufundisayo kuvela kuJehova njalo nguye odonsela abantu kuye. (Joh. 6:44) Ngakho thandaza kokuphela umcele ukuthi akunike umoya ongcwele. Lisebenzise ngaso sonke isikhathi iLizwi likaNkulunkulu futhi uncede abakulaleleyo ukuthi bamthande kakhulu. Nxa ufundisa kumele abantu basale bedumisa uJehova hatshi wena.

Uphiwe isibusiso sokufundisa abantu iqiniso eliqakatheke ukwedlula loba yiluphi ulwazi olukhona emhlabeni. Ngakho thembela “emandleni avela kuNkulunkulu” ukuze uphumelele.​—1 Pet. 4:11.

Abafowenu abafundisa kanye lani,

IQula Elibusayo LaboFakazi BakaJehova