Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Hlola Intuthuko Yakho

Hlola Intuthuko Yakho
 1. Isethulo Esilohlonzi

  ILANGA OKWENZE NGALO

 2. Khuluma Ngendlela Oxoxa Ngayo

  ILANGA OKWENZE NGALO

 3. Sebenzisa Imibuzo

  ILANGA OKWENZE NGALO

 4. Yethule Kuhle Imibhalo

  ILANGA OKWENZE NGALO

 5. Bala Kuhle

  ILANGA OKWENZE NGALO

 6. Cacisa Ukuthi Umbhalo Usebenza Njani

  ILANGA OKWENZE NGALO

 7. Fundisa Izinto Eziliqiniso

  ILANGA OKWENZE NGALO

 8. Sebenzisa Imizekeliso Efundisayo

  ILANGA OKWENZE NGALO

 9. Batshengise Izinto Ezizabanceda Bazwisise

  ILANGA OKWENZE NGALO

 10. Ntshintshantshintsha Ilizwi

  ILANGA OKWENZE NGALO

 11. Khuluma Ngentshiseko

  ILANGA OKWENZE NGALO

 12. Fundisa Ngomusa Langozwelo

  ILANGA OKWENZE NGALO

 13. Cacisa Ukuthi Okufundisayo Kusebenza Njani

  ILANGA OKWENZE NGALO

 14. Veza Imicijo Eqakathekileyo

  ILANGA OKWENZE NGALO

 15. Tshengisa Ukuthi Uyaqiniseka

  ILANGA OKWENZE NGALO

 16. Bakhuthaze Njalo Ubakhe

  ILANGA OKWENZE NGALO

 17. Fundisa Ngendlela Ezwisisekayo

  ILANGA OKWENZE NGALO

 18. Batshiye Befundile

  ILANGA OKWENZE NGALO

 19. Fundisa Ngendlela Ethinta Inhliziyo

  ILANGA OKWENZE NGALO

 20. Isiphetho Esihle

  ILANGA OKWENZE NGALO