Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 6

Cacisa Ukuthi Umbhalo Usebenza Njani

Cacisa Ukuthi Umbhalo Usebenza Njani

UJohane 10:33-36

OKUMELE UKWENZE: Ungaphongubala ivesi ubusudlulela emcijweni olandelayo ungazange uyichasise. Yenza kucace ukuthi umbhalo owubalileyo ungenelana njani lomcijo ofuna abantu obafundisayo bawuzwisise.

UNGAKWENZA NJANI?

  • Batshengise amabala asevesini acacisa okutshoyo. Nxa ungabala ivesi, tshono ukuthi yiwaphi amabala acacisa umcijo ofuna basale bewubambile. Lokhu ungakwenza ngokuphinda lawomabala kumbe ngokubabuza umbuzo ozabenza bawabone.

  • Gcizelela umcijo ofuna bawubambe. Nxa uqale wabatshela isizatho sokubala umbhalo owukhethileyo, batshengise ukuthi yiwaphi amabala akulowombhalo asekela lesosizatho.

  • Chasisa ivesi ngendlela elula. Ungabaphici ngokulandisa izinto ezingangeniyo endabeni okhuluma ngayo. Zibuze ukuthi kuyini abakwaziyo ngodaba okhuluma ngalo. Lokhu kuzakunceda ubone ukuthi kunganani okufanele ukutsho ukuze kubacacele ukuthi ivesi isebenza njani.