Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 5

Bala Kuhle

Bala Kuhle

1 Thimothi 4:13

OKUMELE UKWENZE: Nxa ubalela abantu, bala khona kanye okubhalwe phansi.

UNGAKWENZA NJANI?

  • Lungiselela kuhle. Qala uzwisise ukuthi indaba oyibalayo yabhalelwani. Ibale kanengi, uhlanganise amabala ukuze imiqondo iphume kuhle kulokuthi ubale ibala elilodwa ngesikhathi. Ungafaki amabala angekho futhi ungantshintshi lawo akhona kumbe weqe amanye. Nanzelela izimpawu zenkulumo ezigoqela amakhoma, ongqe, izibabazo kanye lezinye.

  • Biza wonke amabala ngendlela eqondileyo. Nxa ungakwazi ukuthi ibala libizwa njani, lalela indlela elibalwe ngayo ebhukwini elirekhodiweyo loba ucele umuntu obala kuhle akuncedise.

  • Khuluma ngendlela ecacileyo. Wakhiphe kuhle wonke amabala, ubale uphakamise ikhanda futhi ungakhulumeli emazinyweni. Zama ngamandla wonke ukubala ibala ngalinye ngendlela ecacileyo.