Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Isiphetho

Isiphetho

“Lilingisele labo okwathi ngokukholwa langokubekezela bathola ilifa lalokho okwakuthenjisiwe.”—KUMAHEBHERU 6:12.

1, 2. Kungani kuqakathekile ukuthi siqalise khathesi ukuqinisa ukholo lwethu? Nika umzekeliso.

UKHOLO luqakatheke kakhulu njalo sonke singafisa ukuthi sibe lalo. Kodwa kufanele siqalise nini ukuba lokholo? Kumele silwise ukuba lalo khathesi ngoba sesiphila ezinsukwini zokucina. Nxa kuyikuthi sesilalo, kufanele sihle siqhubeke siluqinisa futhi siluvikela. Kungani kumele senze njalo?

2 Ake sithi udabula phakathi kwenkalakatha yenkangala. Suwome okokuthi nxa ungawatholanga amanzi ungawa di phansi uqaleke. Nxa ungawathola, kuyabe kumele uwagcwalise esigubhini sakho ukuze angakupheleli uphakathi komango. Kanti njalo kuyabe kumele uwavikele, angatshiswa lilanga. Umhlaba esiphila kuwo lawo unjengenkangala. Phela amanzi kawatholatholakali enkangala. Ukholo lweqiniso lalo seluyimvelakancane futhi lungaphela nxa umuntu engasaluvikelanga waphinda waluqinisa. Asingeke sibe lobuhlobo obuhle loNkulunkulu nxa singela kholo njengoba nje singeke siphile singelamanzi.—Rom. 1:17.

3. UJehova usincedisa njani ukuthi sibe lokholo oluqinileyo, njalo kufanele senzeni?

3 UJehova uyakwazi ukuthi kuqakatheke kakhulu ukuthi sibe lokholo khathesi. Kodwa uyananzelela ukuthi akulula ukuthi sihlale silokholo oluqinileyo. Yikho esinika iLizwi lakhe ukuze sifunde ngabantu ababelokholo besesibalingisela. Waphefumulela umphostoli uPhawuli ukuthi abhale athi: “Lilingisele labo okwathi ngokukholwa langokubekezela bathola ilifa lalokho okwakuthenjisiwe.” (Heb. 6:12) Kanti njalo uJehova usebenzisa inhlanganiso yakhe ukuze asikhuthaze ukuthi sizame ngamandla wonke ukulingisela amadoda labesifazana ababelokholo. Abanye sifunde ngabo ebhukwini leli. Kodwa kuyini okumele sikwenze khathesi? Kufanele senze izinto lezi ezimbili: (1) Kumele siqhubeke siqinisa ukholo lwethu; (2) kufanele sihlale sicabangisisa ngezibusiso esizilindeleyo.

4. USathane wenzani okutshengisa ukuthi uyabazonda abantu abalokholo, futhi kungani kungamelanga sizitshele ukuthi asisoze safa senelisa ukuhlala silokholo oluqinileyo?

4 Qhubeka uqinisa ukholo lwakho. USathane uyabazonda kakhulu abantu abalokholo. Wenza kube nzima ukuthi sihlale silokholo oluqinileyo njengoba kunguye obusa umhlaba lo. Ulamandla amakhulu kulathi. Pho sekumele sesabe yini sizitshele ukuthi kasisoze safa senelisa ukuhlala silokholo oluqinileyo? Hatshi! UJehova unguMngane omkhulu walabo abazama ngazo zonke izindlela ukuqinisa ukholo lwabo. Usithembisa ukuthi uzasincedisa ukuthi silwisane loDeveli, simnqobe aze abaleke. (Jak. 4:7) Nxa nsuku zonke sizinika isikhathi sokuthi siqinise ukholo lwethu siyabe silwisana laye. Manje singaluqinisa njani?

5. Kuyini okwanceda amadoda labesifazana okukhulunywa ngabo eBhayibhilini ukuthi babe lokholo? Chaza.

5 Ebhukwini leli sibonile ukuthi amadoda labesifazana okukhulunywa ngabo eBhayibhilini abazalwanga belokholo. Okwenzakala empilweni zabo kutshengisa ukuthi umoya ongcwele kaJehova yiwo owenza ukuthi umuntu abe lokholo. (Gal. 5:22, 23) Bathandaza becela ukuthi uJehova abancedise njalo waqhubeka eluqinisa ukholo lwabo. Asibalingiseleni-ke, singakhohlwa ukuthi uJehova uyabapha ngesihle bonke abacela umoya ongcwele njalo abenza izinto ezihambelana lalokho abakuthandazelayo. (Luk. 11:13) Kodwa kukhona yini okunye esingakwenza?

6. Singenzani ukuze izindaba esizibala eBhayibhilini zisincede?

6 Ebhukwini leli sixoxe ngabalutshwana nje ababelokholo oluqinileyo. Kodwa kulabanye abanengi kakhulu. (Bala uHebheru 11:32.) Nxa sitaditsha ngabantu ababelokholo eBhayibhilini kumele sithandaze futhi sichwayisise ngoba singabala sigijima kasisoze siluqinise ukholo lwethu. Kumele sidingisise ukuthi kwakutheni kusenzakala lokho esikubalayo lokuthi kwenzakala njani futhi nini. Nxa singahlala sikhumbula ukuthi amadoda la labesifazana laba ‘babengabantu njengathi,’ kuzakuba lula ukuthi sibazwisise. (Jak. 5:17) Kanti njalo sizazwisisa ukuthi babesizwa njani nxa sesinanzelela ukuthi babelezinhlupho futhi behlaselwa yizilingo njengathi.

7-9. (a) Abantu ababelokholo esifunda ngabo eBhayibhilini babengezwa njani nxa babengathola ithuba lokukhonza uJehova ngendlela esimkhonza ngayo lamuhla? (b) Kungani kumele siqinise ukholo lwethu ngokwenza imisebenzi emihle?

7 Okunye okungaqinisa ukholo lwethu yikwenza izinqumo ezinhle kanye lokwenza okulungileyo. Phela “ukukholwa okungelamisebenzi kufile.” (Jak. 2:26) Ubona angathi abantu esifunde ngabo babengezwa njani nxa uJehova wayengabacela ukuthi benze imisebenzi yobuKhristu esiyenzayo lamuhla? Babengathokoza sibili!

8 Ngokwesibonelo u-Abhrahama wayekhonza uJehova enkangala ema-alithareni akhiwe ngamatshe. Manje wayengezwa njani etshelwa ukuthi wayengamkhonzela eWolu yoMbuso enhle? Kumele ukuthi wayengathokoza kakhulu esiya lasemihlanganweni emikhulu lapho esifundiswa khona okunengi okuphathelane lezithembiso yena ayezibonela “kude.” (Bala uHebheru 11:13.) U-Elija yena kwakumele abulale abaphrofethi bakaBhali ababesenza okubi, ngapha ezama ukukhonza ebuswa yinkosi eyayisihlamukile. Pho wayengezwa njani aluba wayethunywe ukuthi ayetshela abantu izindaba eziduduzayo futhi ezibanika ithemba? Akuthandabuzwa ukuthi amadoda la labesifazana okukhulunywa ngabo eBhayibhilini babezasukumela phezulu nxa babengaphiwa ithuba lokukhonza uJehova ngendlela esimkhonza ngayo lamuhla.

9 Yikho-ke asiqhubekeni siqinisa ukholo lwethu ngokwenza imisebenzi emihle. Nxa singenza njalo, siyabe silingisela abantu okukhulunywa ngabo eLizwini likaNkulunkulu elaphefumulelwayo. ISethulo sebhuku leli sasitshela ukuthi singabazwisisa size sibabone angathi ngabangane bethu. Kodwa esikhathini esizayo sizababona ngawethu, babe ngabangane bethu sibili.

10. Kuyini okuzasithokozisa ePharadayisi?

10 Hlala ucabangisisa ngezibusiso esizilindeleyo. Kusukela kudala, amadoda labesifazana ababethembekile babeqinisa ukholo lwabo ngokucabangisisa ngezibusiso ababezithenjiswe nguNkulunkulu. Wena-ke? Ngokwesibonelo, ungacabanga ngentokozo ozaba layo usuhlangabeza abantu ababethembekile kuNkulunkulu ngesikhathi ‘esevusa abalungileyo.’ (Bala imiSebenzi 24:15.) Ufisa ukubabuzani?

11, 12. Emhlabeni omutsha ungambuzani (a) u-Abela? (b) uNowa? (c) u-Abhrahama? (d) uRuthe? (e) u-Abhigeli? (f) u-Esta?

11 U-Abela yena ungambuzani? Mhlawumbe ungambuza ukuthi abazali bakhe babenjani, kumbe uthi: “Wake wakhuluma lawo yini amakherubi ayelinda e-Edeni? Ayekuphendula yini?” KuNowa ungathi: “Ayekwesabisa yini amaNefilimi? Kanti wawuzinakekela njani zonke izinyamazana okomnyaka wonke usemkhunjini?” U-Abhrahama yena ungambuza uthi: “Wambona yini uShemu? Ngubani owakufundisa ngoJehova? Kwakulula yini ukusuka e-Uri?”

12 Nansi eminye imibuzo ongayibuza abesifazana ababethembekile abazavuswa: “Ruthe, kuyini okwenza ukuthi ukhethe ukukhonza uJehova?” “Abhigeli, wawungesabi yini ukutshela uNabhali ukuthi wawuncede uDavida?” “Esta, kwenzakalani kuwe loModekhayi ngoba iBhayibhili alisitshelanga konke?”

13. (a) Abazavuswa kwabafileyo bangafisa ukukubuzani? (b) Uzwa njani enhliziyweni nxa ucabanga ngokuthi uzababona sibili abantu basendulo ababethembekile?

13 Mhlawumbe labazavuswa bazabe belemibuzo eminengi abazafuna ukukubuza yona. Akucabange ukuthi sizakholisa njani sesibatshela ukuthi kuyini okwakusenzakala ezinsukwini zokucina lokuthi uJehova wayebasekela njani abantu bakhe ngezikhathi ezinzima. Akuthandabuzwa ukuthi bazajabula kakhulu besizwa ukuthi uJehova wazigcwalisa zonke izithembiso zakhe. Ngalesosikhathi kuyabe kungasadingeki ukuthi sizibone ngelihlo lengqondo izinceku zikaNkulunkulu ezaziqotho okukhulunywa ngazo eBhayibhilini. Siyabe sesilazo ePharadayisi. Ngakho-ke qhubeka ufunda okunengi ngabantu laba ukuze ubazi kuhle. Qhubeka ulingisela ukholo lwabo. Kanti njalo hlala ucabanga ngabo, ukhonze uJehova kungathi ulabo khonapho eceleni!