Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Isethulo

Isethulo

“Lilingisele labo okwathi ngokukholwa langokubekezela bathola ilifa lalokhu okwakuthenjisiwe.”—KUMAHEBHERU 6:12.

1, 2. Kuyini okwananzelelwa ngomunye udade ngemva kokulalela inkulumo yomunye umbonisi ohambelayo, njalo kungani abantu okukhulunywa ngabo eBhayibhilini bengaba ngabangane abahle okwamagama?

NGEMVA kokulalela inkulumo yomfowethu othile owayeseleminyaka engumbonisi ohambelayo, omunye udade ongumKhristu wathi: “Nxa ekhuluma ngabantu abaseBhayibhilini uyathi kumbe ngabangane bakhe akhula labo.” Lalimqotho lelo ngoba kwasekuleminyaka umfowethu lo etaditsha iLizwi likaNkulunkulu njalo elisebenzisa nxa efundisa, okokuthi abantu abalokholo okukhulunywa ngabo eBhayibhilini kwasekungathi ngabangane bakhe akhula labo.

2 Wena ngeke ufise yini ukuthi abantu laba babe ngabangane bakho? Ubona angathi ngabantu abake baba khona yini? Cabanga ukuthi bekungaba mnandi njani ukuvakatsha, ukuxoxa kanye lokukwejisa loNowa, u-Abhrahama, uRuthe, u-Elija kanye lo-Esta. Kumele ukuthi bebengakuhlephunela ulwazi obeluzakusiza empilweni yakho futhi bakukhuthaze!Bala  iZaga 13:20.

3. (a) Kumele senzeni nxa sifuna ukuthi kusisize ukufunda ngabantu ababelokholo okukhulunywa ngabo eBhayibhilini? (b) Sizaxoxa ngayiphi imibuzo?

3 Nxa ‘sekuvuka abalungileyo,’ sizakuba lethuba elihle lokuba ngabangane babantu laba ababelokholo. (ImiSeb. 24:15) Kodwa okwakhathesi sibe sigoqe izandla yini? Hatshi, ngoba ukufunda ngabo khathesi kungasinceda. Pho kumele senzeni? Umphostoli uPhawuli wabhala wathi: “Lilingisele labo okwathi ngokukholwa langokubekezela bathola ilifa lalokhu okwakuthenjisiwe.” (Heb. 6:12) Njengoba sesiqalisa ukuchwayisisa ngamadoda labesifazana ababelokholo, ake siphendule imibuzo engafika ekhanda nxa sibala amazwi kaPhawuli: Luyini ukholo, njalo kungani kumele sibe lalo? Singabalingisela njani abantu bakudala ababethembekile?

Luyini Ukholo Njalo Kungani Kumele Sibe Lalo?

4. Abantu abanengi bacabangani ngokholo, njalo kungani umbono wabo unxele?

4 Ukholo luqakatheke kakhulu futhi amadoda labesifazana esizafunda ngabo ebhukwini leli babengaluthontisi. Lanxa kunjalo, abantu abanengi lamuhla kabaluqakathekisi njalo bacabanga ukuthi ukukholwa yikuphonguvuma ulutho kungelabufakazi obulesisindo. Kodwa umbono wabo unxele. Ukuba lokholo lweqiniso kayisikho kuba nguthathekile; akusiyonto oyizwa ngaphakathi kuphelele khonapho; njalo kayisikho kuphonguthi uyakholwa nje. Ukuthatheka kuyingozi. Indlela ozizwa ngayo ingavuka intshintshile njalo lokukholwa ukuthi kuloNkulunkulu kukodwa nje akwenelanga ngoba “lamadimoni ayakukholwa lokhu—njalo ayathuthumela.”—Jak. 2:19.

5, 6. (a) Ukholo lugoqela ziphi izinto ezimbili? (b) Ukholo lwethu kumele lube njani? Nika umzekeliso.

5 Ukuba lokholo akusikho kuba nguvumazonke loba ukuzitshela ukuthi uyakholwa nje. Uyakhumbula yini ukuthi iBhayibhili lithi luyini ukholo? (Bala uHebheru 11:1.) UPhawuli wathi ukholo lugoqela izinto ezimbili esingeke sizibone. Okokuqala, yikukholwa izinto ezikhona kodwa ‘esingaziboniyo.’ Ngeke sikubone ngamehlo okusezulwini, okutsho ukuthi ngeke simbone uJehova uNkulunkulu, iNdodana yakhe loba uMbuso wakhe osubusa ezulwini. Okwesibili, yikuba leqiniso lalokho “esikulindeleyo,” okutsho izinto ezingakenzakali. Kasikawuboni umhlaba omutsha ozakuba khona nxa sekubusa uMbuso kaNkulunkulu. Manje ukuthi izinto lezi kasiziboni ngamehlo kutsho yini ukuthi kasilabo ubufakazi obungasenza sikholwe ukuthi ziliqiniso?

6 Hatshi. UPhawuli wachaza ukuthi umuntu olokholo lweqiniso uyabe elobufakazi obugcweleyo. Amazwi akhe athi “yikuba leqiniso” angasetshenziswa nxa kukhulunywa ngencwadi esemthethweni etshengisa ukuthi ngubani umnikazi wempahla ethile. Ake sithi kulomuntu ofuna ukukunika indlu. Angakuqhubela incwadi etshengisa ukuthi indlu leyo ibhaliswe ebizweni lakho abesesithi, “Nansi indlu yakho.” Kambe uyabe esitsho ukuthi uzahlala ephepheni lelo? Hatshi, uyabe esitsho ukuthi iphepha lelo yibufakazi obusemthethweni bokuthi nguwe osungumnikazi wendlu leyo, okokuthi nxa ulikhangele kuyabe kungathi ukhangele yona kanye indlu yakho. Lathi ukholo lwethu lwenza singathandabuzi ukuthi konke uNkulunkulu asithembisa khona eLizwini lakhe kuzakwenzakala.

7. Kutshoni ukuba lokholo lweqiniso?

7 Kuyakhanya-ke ukuthi umuntu olokholo lweqiniso uyabe engathandabuzi ukuthi akukholwayo kuliqiniso ngenxa yokuthi uyabe emazi kuhle uJehova uNkulunkulu. Ukholo lwenza sibone ukuthi unguBaba wethu osithandayo futhi lusinceda ukuthi sibe lethemba lokuthi konke asithembisa khona kuzagcwaliseka loba sekutheni. Kodwa ukholo lunjengento ephilayo okumele inakekelwe ukuze ingafi. Ngakho-ke kumele senze okulungileyo ukuze sibe lokholo oluqinileyo. Phela ukholo olungelamisebenzi lufile.—Jak. 2:26.

8. Kungani ukholo luqakatheke kakhulu?

8 Kungani kuqakatheke kangaka ukuthi sibe lokholo? Impendulo siyithola emazwini kaPhawuli. (Bala uHebheru 11:6.) Nxa singelakholo asingeke sisondele kuJehova kumbe simthokozise. Ukusondela kuBaba wethu osezulwini yinto eqakatheke kulazo zonke engenziwa ngumuntu. Kodwa ukuze sisondele kuye, kufanele siqale sibe lokholo.

9. UJehova usisiza njani ukuthi sibe lokholo?

9 UJehova uyakwazi ukuthi kuqakatheke kakhulu ukuthi sibe lokholo. Yikho-ke uyasincedisa ukuthi sibe lalo. Usisiza njani? Emabandleni obuKhristu kulabazalwane abalokholo ababekwe nguye ukuthi basikhokhele. ILizwi lakhe lithi: “Lilingisele ukukholwa kwabo.” (Heb. 13:7) Kulokunye futhi asipha khona. UPhawuli wathi sihanqwe “lixuku elikhulu kangaka labofakazi,” okutsho amadoda labesifazana ababesenza izinto ezazitshengisa ukuthi babelokholo oluqinileyo. (Heb. 12:1) Kodwa kulabanye abanengi ababethembekile uPhawuli angakhulumanga ngabo kuHebheru isahluko 11. IBhayibhili liyisiphala esigcwele izindaba eziphathelane labesilisa labesifazana, abadala labancane. Abantu laba babephila impilo ezitshiyeneyo futhi babelokholo oluqinileyo. Ngakho-ke thina esiphila esikhathini lesi esilabantu abangela kholo singafunda okunengi kubo.

Singabalingisela Njani Ababelokholo?

10. Kuyini esingakwenza nxa sitaditsha sisodwa okungasinceda ukuthi silingisele amadoda labesifazana ababethembekile?

10 Nxa usubala ibhuku leli, uzananzelela ukuthi kuqale kwachwayisiswa okuzwayo ukuze ubazi kuhle abantu ababelokholo okukhulunywa ngabo. Phela nxa ufuna ukulingisela omunye umuntu, kumele uqale ukukhangelisise konke akwenzayo. Yikho-ke kungaba kuhle ukuthi lawe ujule udingisise okunye okuphathelane labo. Nxa ufunda uwedwa, phenyisisa eBhayibhilini usebenzisa izinto esizisebenzisa nxa sichwayisisa iMibhalo. Cabangisisa ngalokho oyabe ukutaditsha, uzame ukukubona engqondweni ukuthi indawo leyo yayingaphi lokuthi kuyini okwakusenzakala ngaleso sikhathi. Usukuleyondawo, thalaza ubone izinto ezilapho, ulalele imisindo ekhona uphinde uhogele lomoya wakhona. Okuqakatheke kakhulu yikuthi uzame ukuzwisisa ukuthi abantu okukhulunywa ngabo babezizwa njani. Nxa ungabazwisisa abantu laba ababethembekile, uzababona sebengabangane bakho njalo indaba oyibalayo ngeke ibe sanganekwane nje.

11, 12. (a) Kuyini okungenza ubone u-Abhrahama loSara sebengabangane bakho? (b) Ukufunda ngoHana, u-Elija loSamuyeli kungakusiza ngani?

11 Nxa usubazi kuhle abantu laba ababelokholo uzafuna ukubalingisela. Akucabange sezibotshwa ususiyaqalisa umsebenzi wenkonzo omutsha. Usuthole ithuba lokuthi ungezelele inkonzo yakho enhlanganisweni kaJehova. Mhlawumbe ucelwe ukuthi uthuthele endaweni okufuneka khona abamemezeli ngokuphangisa kumbe ukuthi utshumayele ngendlela ongayijayelanga loba ocabanga ukuthi ngeke uyenelise. Ngesikhathi unakana ngomsebenzi lo oyabe usuwuphiwe futhi uthandaza ngawo, kungakusiza kakhulu ukucabangisisa ngo-Abhrahama loSara. Babezihlalele kuhle e-Uri, bengadli lutho olubabayo. Kodwa bazimisela ukutshiya indawo le futhi bathola izibusiso ezinengi. Nxa ungalandela isibonelo sabo uzananzelela ukuthi uzakuzwisisa kakhulu okwakusenzakala empilweni yabo.

12 Kodwa ake sithi kulomuntu omjayeleyo owenza izinto ezikuzwisa ubuhlungu uze ucine usudonda lokuya emihlanganweni. Okungakunceda yikunakana ngesibonelo sikaHana kanye lalokho akwenzayo lanxa uPhenina wayemhlukuluza. Lokhu kungakusiza ukuthi wenze isinqumo esiqondileyo, ubusumbona esengumngane wakho uHana. Nxa uhlutshwa yimicabango yokuzibona ungasilutho-ke? Ungabala indaba ka-Elija uzwe izinhlupho ahlangana lazo lokuthi uJehova wamduduza njani futhi lokhu kungakwenza uzitholele umngane ohambelana lawe. Abasakhulayo abathwele nzima belingwa ngabanye abaxhwalileyo esikolo bona bangaba ngabangane bakaSamuyeli nxa bangafunda ngaye, babone ukuthi yena wenzani ngesikhathi esebenza lamadodana ka-Eli ayeziphethe butshapha ethabanikeli.

13. Ukulingisela ukholo lwabantu abaseBhayibhilini kutsho ukuthi thina silokholo oluncane yini? Chaza.

13 Pho-ke nxa ulingisela abantu laba, kutsho ukuthi olwakho ukholo luncane yini? Hatshi. Phela iLizwi likaJehova yilo elisikhuthaza ukuthi silingisele abantu ababelokholo. (1 Khor. 4:16; 11:1; 2 Thes. 3:7, 9) Kanti njalo abanye abantu esizafunda ngabo ebhukwini leli labo babelingisela abanye ababelokholo ababephile bona bengakabi khona. Ngokwesibonelo kuSahluko 17 ebhukwini leli, kukhanya uMariya wakhuluma amazwi ayeke atshiwo nguHana okutshengisa ukuthi wayembona eyisibonelo esihle. Manje sesingathi uMariya wayelokholo oluncane yini? Hatshi! Lokho uHana akwenzayo kwasiza uMariya ukuthi aqinise olwakhe ukholo ukuze laye abe ngumngane kaJehova uNkulunkulu.

14, 15. Qamba ezinye izinto ezisebhukwini leli. Singalisebenzisa njani ngendlela ezasisiza?

14 Ibhuku leli ngelokukusiza ukuthi uqinise ukholo lwakho. Okuphakathi kuthethwe ezihlokweni ezithi “Lingisela Ukholo Lwabo” ebeziphuma ku-Nqabayokulinda yesiNgisi kusukela ngo-2008 kusiya ku-2013. Kulemibuzo esifakiwe ezasinceda ukuthi sixoxe ngokusesihlokweni ngasinye njalo sikusebenzise ezimpilweni zethu. Kulemifanekiso eminengi engezelelweyo njalo eyayivele ikhona yenziwe yaba mikhulu futhi yaba mihle kakhulu. Okunye okutholakala ebhukwini leli ngamamephu kanye letshathi elitshengisa ukuthi okuthile kwenzakala nini. Ibhuku leli elithi Lingisela Ukholo Lwabo lingasetshenziswa nxa ufunda uwedwa, liyimuli kumbe lisebandleni. Izimuli ezinengi zingakholisa izindaba lezi nxa zizibalela nje zindawonye.

15 Kungaba kuhle nxa ibhuku leli lingakusiza ukuthi ulingisele ukukholwa kwezinceku zikaJehova zakudala ezaziqotho. Libale ukuze likuncede ukuthi uqinise ukholo lwakho njalo usondele phansi kukaJehova, uBaba wethu osezulwini.