Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 17

“Ngiyincekukazi YeNkosi”

“Ngiyincekukazi YeNkosi”

1, 2. (a) UMariya wabingelelwa njani yisethekeli? (b) Kuyini okwakumkhathaza uMariya?

UMARIYA wathi esithi mehlo suka wabona nansi isethekeli ngakibo. Waphelelwa esizwa ukuthi kasifuni ukubona abadala kodwa sasilande yena. Wayengakuphumputhi ukuthi umuntu lo wayengayisuye waseNazaretha. Phela ngobuncane bedolobho lakibo isethekeli sasihle sikhanye. Kodwa lesi sona sasingafanani laloba ngubani ake wambona. Sambingelela ngendlela ayengakaze ayizwe selokhu wathwetshulwa yingwe, sathi: “Sabona, wena othandiweyo! INkosi ilawe.”—Bala uLukha 1:26-28.

2 Iqala njalo indaba kaMariya esifunda ngaye eBhayibhilini. Wayeyindodakazi kaHeli waseNazaretha, idolobho elaliseGalile. Kulendaba enkulu eyayisemahlombe akhe eyayimkhathaza. Phela wayesethembisane loJosefa ijaha elalingumbazi. Lalilokholo oluqinileyo kodwa lalingasimuntu onothileyo. Mhlawumbe uMariya wayengacabangi ukuthi impilo yakhe yayingantshintsha. Wayezitshela ukuthi wayezaziphilela impilo engamangalisiyo encedisa umkakhe uJosefa ukukhulisa abantwababo. Kodwa izinto zaphonguthi phendu, wabona nanso isethekeli sizomtshela ngomsebenzi uNkulunkulu ayefuna awenze. Lokhu kwakuzayintshintsha impilo yakhe.

3, 4. Nxa sifuna ukumazi kuhle uMariya kuyini okungamelanga sizihluphe ngakho, njalo kuyini okumele sikukhangele?

3 Abantu abanengi kuyabamangalisa ukuzwa ukuthi iBhayibhili kalisitsheli okunengi ngoMariya. Likha phezulu nxa likhuluma ngomdabuko wakhe, lithi fahlafahla ngobuntu bakhe njalo kaliyiphathi eyokuthi wayekhangeleka njani. Kodwa lokho iLizwi likaNkulunkulu elikumumetheyo kusifundisa okunengi ngaye.

4 Nxa sifuna ukumazi kuhle uMariya kumele sibeke eceleni izinto ezinengi ezifundiswa emasontweni mayelana laye, futhi sikhohlwe ngezithombe kanye lokunye abamfanisa lakho. Akufanelanga sikhathazeke ngezimfundiso zamasonto ezingazwisisekiyo ezitshiya owesifazana lo owayethobekile eselamabizo amphakamisayo anjengokuthi “Nina kaNkulunkulu” kumbe “Ndlovukazi Yezulu.” Kodwa asikhangeleni ukuthi iBhayibhili lona vele lithini ngaye. Lisisiza ukuthi siqedisise ukuthi ukholo lwakhe lwalunjani lokuthi singamlingisela njani.

 Uvakatshelwa Yingilosi

5. (a) Indlela uMariya azizwa ngayo aze abingelelwe yingilosi isitshelani ngaye? (b) Yisiphi isifundo esiqakathekileyo esisithola kuMariya?

5 UMariya wayengavakatshelwanga ngumuntu nje. Isethekeli sakhe kwakuyingilosi uGabriyeli. Lapho isithi kuMariya “wena othandiweyo,” amazwi ayo “amhlupha kakhulu” wazibuza ukuthi yikubingelela bani lokhu. (Luk. 1:29) Ngubani owayemthandile yena enguMariya nje? Wayengakulindelanga lokho. Kodwa ingilosi yayingakhulumi ngabantu, yayisitsho ukuthi uJehova uNkulunkulu nguye owayemthandile. Lokhu kwakuqakathekile kuMariya. Lanxa kunjalo, kazange azikhukhumeze, azitshele ukuthi yena wayevele ethandwa nguNkulunkulu. Indlela uMariya azizwa ngayo isifundisa isifundo esiqakatheke kakhulu. Akumelanga sizikhukhumeze sizitshela ukuthi vele uJehova uyasithanda kodwa kufanele senze ubungcono bethu ukuze asithande. UNkulunkulu uyabazonda abazigqajayo kodwa abathobekileyo labazehlisayo uyabasekela njalo uyabathanda.—Jak. 4:6.

UMariya kazange azikhukhumeze, azitshele ukuthi yena wayevele ethandwa nguNkulunkulu

6. Ingilosi yatshela uMariya ukuthi wayephiwe siphi isibusiso?

6 Kwakuzamnceda kakhulu uMariya ukuthobeka ngoba ingilosi yayimtshele ukuthi uphiwe isibusiso ayengakaze aziphuphe elaso. Yamchasisela ukuthi wayezakuba lomntwana oqakatheke kakhulu ukwedlula bonke abantu emhlabeni. UGabriyeli wathi: “INkosi uNkulunkulu izamupha isihlalo sikayise uDavida, njalo uzabusa phezu kwendlu kaJakhobe laphakade; umbuso wakhe kawuyikuphela.” (Luk. 1:32, 33) Akuthandabuzwa ukuthi uMariya wayesazi isithembiso sikaNkulunkulu sokuthi omunye wezizukulwana zikaDavida wayezabusa kuze kube nininini. Kwasekudlule iminyaka eyinkulungwane sikhulunyiwe. (2 Sam. 7:12, 13) Yikho-ke indodana yakhe yayizakuba nguMesiya njalo abantu bakaNkulunkulu basebeleminyaka leminyaka beyilindele.

Ingilosi uGabriyeli yatshela uMariya ukuthi wayephiwe isibusiso ayengakaze aziphuphe elaso

7. (a) Umbuzo kaMariya usitshelani ngaye? (b) Lamuhla abasakhulayo bangafundani kuMariya?

7 Ingilosi yaphinda yamtshela ukuthi indodana yakhe yayizabizwa ngokuthi “yiNdodana yoPhezukonke.” Kodwa kwakuzakwenzakala njani ukuthi azale iNdodana kaNkulunkulu yena engumuntu wasemhlabeni? Kanti vele uMariya wayezakuba lomntwana njani yena engatshadanga? Phela wayesathembisane loJosefa, engakatshadi laye. Yikho waze wabuza engagudli iguma wathi: “Lokho kuzakwenzakala kanjani njengoba mina ngimsulwa ngingayazi indoda?” (Luk. 1:34) Uyananzelela yini ukuthi kwakungamyangisi uMariya ukutsho ukuthi wayeyintombi nto? Wayeziqhenya ngakho. Kulezinsuku abasakhulayo  bakubona kuyibuthutha ukuzigcina njalo bayabahleka labo abakhetha ukuhlala bemsulwa. Umhlaba usuguqukile sibili. Kodwa uJehova yena kaguquki. (Mal. 3:6) Lalamuhla ulokhu engabathontisi abantu abaziphatha ngendlela ayifunayo njengasezinsukwini zikaMariya.—Bala uHebheru 13:4.

8. Kwakuzakwenzakala njani ukuthi uMariya owayelesono abelethe umntwana owayengelasono?

8 Lanxa uMariya wayeyincekukazi kaNkulunkulu ethembekileyo, wayezelwe elesono. Manje kwakuzakwenzakala njani ukuthi abelethe iNdodana kaNkulunkulu ingelasono? UGabriyeli wachasisa wathi: ‘Umoya ongcwele uzakwehlela phezu kwakho, lamandla akhe oPhezukonke azakusibekela. Ngakho ongcwele ozazalwa uzathiwa yiNdodana kaNkulunkulu.’ (Luk. 1:35) Ukuba ngongcwele kutsho ukuba “ngohlanzekileyo,” “omsulwa” loba “ongelasici.” Bonke abantu bazalwa belesono abasithola kubazali babo. Kodwa endabeni kaMariya, uJehova wayezakwenza isimanga esingakaze senzakale. Wayezathatha ukuphila kukaJesu ezulwini akubeke esiswini sikaMariya, abasesebenzisa amandla akhe kumbe umoya ongcwele ukuthi ‘usibekele’ uMariya ukuze umntwana azalwe engelasono. UMariya wayikholwa yini ingilosi? Wathini esizwa lokhu?

UMariya Yena Wathini?

9. (a) Kungani kungamelanga abantu bakuthandabuze okwenzakala kuMariya? (b) UGabriyeli waluqinisa njani ukholo lukaMariya?

9 Izinjulangqondo ezisezinkolweni kanye labanye abantu baliginya nzima elokuthi intombi emsulwa yayingabeletha. Kungelani lokuthi amabhuku bawadla kangakanani, kabalizwisisi iqiniso elilula elakhulunywa nguGabriyeli. Wathi: “Kakukho okwahlulayo kuNkulunkulu.” (Luk. 1:37) UMariya wawakholwa amazwi la ngoba wayelokholo oluqinileyo. Loba kunjalo, akusikho ukuthi wayenguvumazonke. Laye njengaye wonke umuntu ocabangayo wayebufuna ubufakazi obabuzamenza akholwe. Ngakho-ke uGabriyeli wamnika obunye ubufakazi. Wamtshela ngesihlobo sakhe esasesikhulile okwakusaziwa kusukela kudala ukuthi siyinyumba. UNkulunkulu wenza isimanga, sathatha isisu.

10. Kungani kungamelanga sicabange ukuthi umsebenzi owawuphiwe uMariya awuzange umkhathaze?

10 Wayezakuthini-ke uMariya? Wayesekwazi okwakumele akwenze njalo wayeselabo ubufakazi bokuthi uJehova wayezakwenza konke okwakukhulunywe nguGabriyeli. Kodwa kakumelanga sicabange ukuthi izinto zazizaphongutshelela nje. Angithi uMariya wayelokhu esathembisane loJosefa. Pho uJosefa wayezavuma yini ukuthi batshade yena eselomthwalo ongasiwakhe? Okunye futhi yikuthi umsebenzi ayelawo wawukhanya unzima kakhulu. Isisu sakhe kwakufanele sithwale iNdodana kaNkulunkulu ayithanda ukwedlula konke akudalayo. Kwakufanele alunakekele usana lwakhe futhi aluvikele emhlabeni lo omubi. Umsebenzi lo wawuqakatheke kakhulukazi!

11, 12. (a) Amanye amadoda ayelokholo oluqinileyo futhi ayethembekile athini lapho uNkulunkulu ewanika imisebenzi eyayikhanya inzima? (b) Impendulo kaMariya ngesikhathi ekhuluma loGabriyeli yavezani ngaye?

 11 Ezindabeni eziseBhayibhilini sithola ukuthi kulamadoda ayelokholo oluqinileyo futhi ayethembekile ake athikaza ukwamukela imisebenzi ayeyiphiwa nguNkulunkulu. UMosi wakhalaza ngokuthi wayengeke abe ngumkhulumeli kaNkulunkulu ngoba wayegagasa. (Eks. 4:10) UJeremiya wavika ngelokuthi yena ‘wayesesengumntwana nje,’ yikho wayengeke enelise ukwenza umsebenzi uNkulunkulu ayemuphe wona. (Jer. 1:6) UJona wacela ezinyaweni ebalekela umsebenzi wakhe. (Jona. 1:3) Manje uMariya yena wenzani?

12 Abantu abanengi abalokholo bayayazi impendulo yakhe elula etshengisa ukuthi wayethobekile futhi elalela. Wathi kuGabriyeli: “Ngiyincekukazi yeNkosi. Kakwenzeke kimi njengoba utshilo.” (Luk. 1:38) Incekukazi yayisisebenzi esiphansi kulazo zonke futhi impilo yayo yayisezandleni zenkosi yayo. UMariya laye wayebona uJehova eyiNkosi yakhe njalo wayekwazi ukuthi wayezamvikela. Wayekwazi lokuthi unguNkulunkulu othembekileyo kulabo abathembekileyo kanye lokuthi wayezambusisa angenza konke okusemandleni akhe ukuthi enze umsebenzi lo ayemuphe wona.—Hubo. 18:25.

UMariya wayekwazi ukuthi uJehova uNkulunkulu othembekileyo wayezamvikela

13. Indaba kaMariya ingasisiza njani nxa sibona angathi lokho uJehova afuna sikwenze kunzima kumbe ngeke sikwenelise?

13 Ngezinye izikhathi uNkulunkulu angasicela ukuthi senze into esibona angathi inzima kumbe esizitshela ukuthi singeke safa sayenza. Lanxa kunjalo, iLizwi lakhe lisinika izizathu ezisuthisayo zokuthi sibeke impilo yethu ezandleni zakhe njengoMariya. (Zaga. 3:5, 6) Wena uzamthemba yini uNkulunkulu? Nxa ungamthemba uzakubusisa njalo izibusiso lezo zizaqhubeka ziluqinisa ukholo lwakho.

Wavakatshela U-Elizabethi

14, 15. (a) Yibuphi obunye ubufakazi uJehova abunika uMariya ngesikhathi evakatshele u-Elizabethi loZekhariya? (b) Amazwi kaMariya alotshwe kuLukha 1:46-55 avezani ngaye?

14 UMariya wezwa isibindi gidi lapho uGabriyeli emtshela ngo-Elizabethi. Wayekwazi ukuthi phakathi kwabo bonke omama, owesifazana lo nguye owayengayizwisisa ngcono indaba yakhe. Waphanga-ke waya eJudiya, indawo eyayilamaqaqa. Ukuyafika khona kwakungamthatha izinsuku ezintathu kumbe ezine. Wathi elubeka nje emzini womphristi uZekhariya owayengumyeni ka-Elizabethi, uJehova wenza isimanga, wanika uMariya obunye ubufakazi obaqinisa ukholo lwakhe. Njani? U-Elizabethi wathi esizwa uMariya embingelela, umntanakhe owayesesiswini wanyakaza ngentokozo. U-Elizabethi  wagcwaliswa ngomoya ongcwele wasebiza uMariya ngokuthi ‘ngunina weNkosi yakhe.’ UNkulunkulu wayesekuvezile ku-Elizabethi ukuthi indodana kaMariya yayizakuba yiNkosi, yena kanye uMesiya. Kodwa kacinanga khonapho. U-Elizabethi waphinda wamncoma uMariya ngokuthi wayelalela kumnyama kubomvu. Wathi: “Ubusisiwe lowo osekholiwe.” (Luk. 1:39-45) Lakanye akula lelilodwa ilizwi uJehova ayelikhulume kuMariya elalizawela phansi!

UMariya lo-Elizabethi babengabangane njalo lokhu kwabanceda bobabili

15 UMariya laye waphosa elakhe. Amazwi akhe agciniwe eLizwini likaNkulunkulu. (Bala uLukha 1:46-55.) Lapha uMariya wakhuluma okunengi, njalo amazwi akhe aveza lukhulu ngaye. Wadumisa uJehova ngokuthi wayesembusisile ngokumenza unina kaMesiya futhi lokhu kusitshengisa ukuthi wayengumuntu oqakathekisa akuphiwayo, ongadli  esesulela phansi njengenkukhu. Kwakhanya ukuthi ukholo lwakhe lwaluzikile. Phela wathi uJehova uyabachitha abazigqajayo labalamandla njalo wathi uyabaphathisa abakhangelelwa phansi labayanga abafuna ukumkhonza. Amazwi akhe aphinda asitshengise ukuthi wayelolwazi olubanzi. Elinye ibhuku lithi lapho ekhuluma amazwi akhe akuLukha 1:46-55, wacaphuna okwezikhathi ezedlula 20 eMibhalweni yesiHebheru! *

16, 17. (a) UMariya lendodana yakhe benzani okumele lathi sikwenze? (b) Ubungane bukaMariya lo-Elizabethi busikhumbuzani?

16 Lanxa uMariya wayeselazi kuhle iLizwi likaNkulunkulu, wazithoba wasebenzisa amazwi akulo. Kazange akhulume okwakuphuma ekhanda lakhe. Indodana yakhe eyayingakazalwa ngalesosikhathi layo yakwenza lokhu isikhulile. Yathi: “Imfundiso yami kayisiyami mina. Ivela kulowo ongithumileyo.” (Joh. 7:16) Kuqakathekile ukuthi lathi sizibuze umbuzo lo othi: ‘Ngiyalihlonipha yini iLizwi likaNkulunkulu njalo nginamathela kulo na, kumbe ngikhetha ukukhuluma eyami imibono loba engikucabangayo?’ Kuyakhanya ukuthi uMariya yena wayelihlonipha.

17 Zelekana izinyanga zaphosa zaba zintathu elokhu eku-Elizabethi. Akuthandabuzwa ukuthi babekhuthazana kakhulu. (Luk. 1:56) Lokhu kusikhumbuza ukuthi ukuba labangane kuyasiza. Nxa singadinga abangane abamthanda ngenhliziyo yonke uJehova uNkulunkulu, sizasondela eduze kwakhe njalo sibe lokholo oluqinileyo. (Zaga. 13:20) Safika-ke isikhathi sokuthi uMariya abuyele ngakibo. Kodwa uJosefa wayezakuthini esizwa ukuthi uMariya wayesezithwele?

UMariya LoJosefa

18. UMariya wamtshelani uJosefa, njalo uJosefa wenzani?

18 UMariya kwasekumele amethulele indaba le uJosefa. Kumele ukuthi kazange alinde ukuthi isisu size sikhanye. Mhlawumbe wayezibuza ukuthi indoda le eyayizilungele njalo eyayimesaba uNkulunkulu yayizakuthini pho isizwa ukuthi wayengasamanga kuhle. Loba kunjalo, wayilanda wayitshela konke okwakwenzakele. Akumcabange uJosefa elala engalele ecabanga ngendaba le eyayimkhathaza. Wayefuna ukuyikholwa intombi yakhe ayeyithanda, kodwa kwasekukhanya angathi yayingathembekanga. IBhayibhili kalitsho ukuthi uJosefa wayecabangani. Elisitshela khona yikuthi wayesefuna ukumala sabantu abachitha umtshado. Phela ngaleso sikhathi abantu abathembiseneyo kwakuthiwa bafanana labantu asebetshadile. Kodwa uJosefa wayengafuni ukumyangisa ebantwini uMariya. Yikho-ke wakhetha ukumala nsitha. (Mat. 1:18, 19) Kufanele ukuthi uMariya wayesizwa ubuhlungu kakhulu ebona indoda le eyayilomusa ikhathazeke kangaka  ngodaba lolu olwalukhanya luyinsindabaphenduli. Kodwa kazange ayisole ngokuthi yayingamkholwa.

19. UJehova wamnceda njani uJosefa ukuthi enze okuqondileyo?

19 UJehova wamnceda uJosefa ukuthi enze okuqondileyo. Wathuma ingilosi yakhe yamtshela ephutsheni ukuthi kwakwenzakale isimanga ukuthi uMariya azithwale. Kumele ukuthi uJosefa wezwa kusithi hu! Laye wenza lokho okwakwenziwe nguMariya kusukela ekuqaliseni. Wamlalela uJehova. Wamthatha uMariya njalo wazimisela ukunakekela iNdodana kaJehova, into eyayingakaze yenzakale emhlabeni.—Mat. 1:20-24.

20, 21. Abantu abatshadileyo kanye lalabo abafisa ukutshada bangafundani endabeni kaJosefa loMariya?

20 Abantu abatshadileyo kanye lalabo abafisa ukutshada kufanele bacabangisise ngendaba kaJosefa loMariya lanxa yenzakala eminyakeni engu-2 000 eyadlulayo. Akuthandabuzwa ukuthi nxa uJosefa wayebona intombi yakhe isiba linina emanineni, wayethokoza ngokuthi ingilosi kaJehova yayimtshengise indlela eyiyo. Engxenye lokhu kwamsiza wabona ukuthi kwakuqakathekile ukuthi athembe uJehova nxa kwakulezinto ezinkulu ayecabanga ukuzenza empilweni. (Hubo. 37:5; Zaga. 18:13) Kanti njalo kumele ukuthi nxa wayesesenza izinqumo eziphathelane lemuli yakhe, wayezenza ngonanzelelo futhi elendaba lokufunwa ngabanye.

21 UMariya laye wayezimisele ukutshada loJosefa lanxa indoda le yayingathi iyamsolela. Kazange ayihambele phambili kodwa wayibekezelela njengoba kuyiyo eyayizakuba yinhloko yemuli yabo. Lokhu kwamfundisa isifundo esihle uMariya njalo abesifazana abangamaKhristu kumele bamlingisele. Kanti njalo kumele ukuthi konke lokhu okwakusenzakala kwafundisa uJosefa loMariya ukuthi kwakumele batshelane iqiniso, bangafihlelani lutho.—Bala iZaga 15:22.

22. Kungani sisithi uJosefa loMariya bawuqalisa kuhle umtshado wabo, njalo kuyini okwakumele bakwenze?

22 UJosefa loMariya bawuqalisa kuhle sibili umtshado wabo futhi lokhu kwakuzabanceda kusasa. Bobabili babemthanda kakhulu uJehova uNkulunkulu njalo babefuna ukumthokozisa, bayikhulise kuhle indodana yakhe. Zinengi sibili izibusiso ababezazithola, kodwa akusikho ukuthi zonke izinto zaziyatshelela. Kwakufanele bamkhulise kuhle uJesu ngoba wayezakwenza izinto ezimangalisayo ezazingakaze zenziwe yiloba ngubani emhlabeni.

^ indima 15 Kukhanya angathi uMariya wacupha lasemazwini kaHana owayengowesifazana othembekileyo. Laye wayebusiswe nguJehova, wenza ukuthi azithwale.—Khangela ibhokisi elithi “Imithandazo Emibili Emihle Kakhulu,” elikuSahluko 6.