Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Incwadi Evela KuQula Elibusayo

Incwadi Evela KuQula Elibusayo

Bafowethu Labodadewethu Abathandekayo:

Sekuleminyaka iNqabayokulinda kazulu wonke isiba lezindaba ezitshiyeneyo ezilesihloko esithi Lingisela Ukholo Lwabo, ngezindimi ezinengi lasemazweni amanengi atshiyeneyo. Izihloko lezi zenzelwe ukusinceda ukuthi sibabone ngelihlo lengqondo abantu basendulo okukhulunywa ngabo eBhayibhilini. Zisisiza lokuthi sicabangisise ngokuthi amadoda la labesifazana benelisa njani ukutshengisa ukuthi babelokholo lanxa babesiba lezinhlupho ezitshiyeneyo.

Abake bazibala izindaba lezi bathini ngazo? Omunye owabala indaba kaMatha wabhala wathi: “Ngathi ngiyibala ngahleka ngoba ngenza njengaye. Nxa kungaba labantu abangivakatsheleyo ngiyabe ngifuna ukubaphatha kuhle, futhi ngijayele ukudidizela ngibalungisela ukudla kodwa besengikhohlwa ukuthi kumele ngike ngihlale phansi ngikwejise labo.” Enye intombazana eleminyaka engu-15 eyabala indaba ka-Esta yathi: “Ngazibonela ukuthi kwezinye izikhathi siphonguzihlupha kakhulu ngezigqoko kanye lefeshini. Kufanele sigqoke kuhle sibili; kodwa akumelanga sedlulise amalawulo.” Waphinda wathi: “Okuqakatheke kakhulu kuJehova yikuthi silobuntu obunjani.” Kanti njalo kulesinye isihloko esiphathelane lomphostoli uPhetro esakholiswa ngomunye udadewethu ongumKhristu waze wathi: “Indaba le ingithinte kwamancane, kwaba angani ngikomunye umhlaba. Kade kungani ngangikhona kusenzakala! Bengikubona ngelihlo lengqondo ebengikubala.”

Banengi kakhulu ababhala izincwadi bebonga futhi lokhu kutshengisa ukuthi amazwi alotshwa nguPhawuli kudaladala aliqiniso sibili. Wathi: “Konke okwalotshwa kudala kwalotshelwa ukusifundisa.” (Rom. 15:4) Siyabona-ke ukuthi uJehova wafaka izindaba lezi eBhayibhilini ukuze sithole izifundo eziqakathekileyo. Sonke nje singafunda okunengi kuzo kungelani lokuthi sileminyaka emingaki siseqinisweni.

Siyakucela ukuthi uhle ulibale khathesi ibhuku leli, ungaphozisi amaseko. Izimuli lazo zingalisebenzisa nxa zisenza uKukhonza Kwemuli. Labantwana bazalikholisa kakhulu. Nxa selifundwa kuSifundo seBhayibhili Sebandla, woba leqiniso lokuthi awukhuthi lesisodwa isifundo. Zinike isikhathi; ungalibali ugijima. Kubone ngelihlo lengqondo lokho okubalayo; uzifake endabeni yakhona. Nxa ubala ngomuntu othile, zama ukucabanga ngokuthi wayengabe ezizwa njani, ubone lezinto ayezibona. Cabangisisa ngokuthi ngabe lokho okwamehlelayo kwenzakala kuwe, wena wawuzakwenzani.

Kuyasithokozisa kakhulu ukuthi lawe usulalo ibhuku leli. Silethemba lokuthi lizakunceda kakhulu liphinde lisize lemuli yakho. Siyakuthanda kakhulu futhi sikufisela okuhle,

IQula Elibusayo LaboFakazi BakaJehova