Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Iziqondiso Zalabo Abeze Emhlanganweni

Iziqondiso Zalabo Abeze Emhlanganweni

IMIHLANGANO

OWABAFUNA UKUYAKHONZA EBHETHELI Abamemezeli ababhabhathiziweyo abafuna ukuyakhonza eBhetheli abaleminyaka engu-35 kusiya phansi kumele bahlele ukuyangena umhlangano lo ngoLwesihlanu emini. Lizakwaziswa ukuthi umhlangano lo uzakwenzelwa ngaphi njalo sikhathi bani.

OWABAFUNA UKUYA ESIKOLO SABAVANGELI BOMBUSO Amaphayona aleminyaka engu-23 kusiya kwengu-65 alesifiso sokwengezelela inkonzo yawo ayamenywa ukuthi azongena umhlangano lo ngeSonto emini. Lizakwaziswa ukuthi umhlangano lo uzakwenzelwa ngaphi njalo sikhathi bani.

 IZIQONDISO ZALABO ABEZE EMHLANGANWENI

AMA-ASHA Ama-asha akhona ukuze alisize. Sicela libambisane lawo kukho konke akutshoyo endabeni yokupaka izimota, eyokungena lokuphuma enkundleni, eyokugcina izindawo zokuhlala, lakokunye nje.

UBHABHATHIZO Izitulo zalabo abazabhabhathizwa zizabe ziphambi kwesiteji ngaphandle nxa kuphiwe eminye imilayezo. Abazabhabhathizwa kumele babe sebehlezi ezitulweni lezi kungakaqalisi inkulumo yobhabhathizo ezabe isekuseni ngoMgqibelo. Bonke abazabhabhathizwa kumele babuye lamathawulo kanye lezigqoko zokubhabhathizwa ezifaneleyo.

IMINIKELO Kusetshenziswe imali enengi ukuze kubhadalelwe izitulo, i-sound, kanye lokunye okwenza siwujabulele umhlangano futhi okusinceda ukuthi sisondele kuJehova. Iminikelo yenu yokuzithandela inceda ukuthi kubhadalelwe izindleko lezi futhi isekela lomsebenzi wokutshumayela owenziwa emhlabeni wonke. Kulamabhokisi eminikelo afakwe ezindaweni ezehlukeneyo zenkundla ukuze lenelise ukunikela. IQula Elibusayo liyabonga ngokunikela kwenu ukuze lisekele umsebenzi woMbuso.

USIZO LOKUQALA (FIRST AID) Sicela likhumbule ukuthi usizo lolu lwenzelwe IZIMO EZINGALINDELEKANGA.

OKULAHLEKILEYO Zonke izinto ezilahlekileyo kumele zihanjiswe ohlangothini lolu. Nxa ulahle okuthile, yana ohlangothini lolu ukuze uyekudinga. Nxa ungabona umntwana olahlekileyo, mhambise ohlangothini lolu. Kodwa kakumelanga libone angani uhlangothi lolu ngolokugcina abantwana. Sicela likhangele abantwabenu futhi lingabayekeli behamba bodwa.

IZINDAWO ZOKUHLALA Sicela libe lendaba labanye. Khumbulani ukuthi indawo lingayigcinela labo elihamba labo emoteni, elihlala labo endlini, kumbe izifundo zenu. Sicela lingafaki lutho ezitulweni elingasoze lizisebenzise.

UHLANGOTHI LWAMAVOLONTIYA Nxa ufisa ukuncedisa emisebenzini ethile, sicela utshele abohlangothi lolu.

Uhlelwe liQula Elibusayo laboFakazi bakaJehova