Thanda Abantu Ubenze Babe Ngabafundi

Ibhukwana leli lilemicijo ezakunceda ukuthi uphumelele emsebenzini wokutshumayela.

Uxolo, akulamabala ahambelana lokubhalileyo.