Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 UMBUZO 2

Yindaba Ngikhathazeka Kakhulu Ngendlela Engibukeka Ngayo?

Yindaba Ngikhathazeka Kakhulu Ngendlela Engibukeka Ngayo?

KUNGANI KUQAKATHEKILE?

Zikhona izinto eziqakatheke ukwedlula indlela ozibona ngayo.

KUNGUWE UBUZAKWENZANI?

Cabanga ngesimo lesi: Nxa uSicelo ezikhangela esibukweni, uzibona eyisifuqufuqu. Lanxa abazali labangane bakhe behlala bemtshela ukuthi uzacile, yena uzitshela ukuthi kumele azame ukuba lomzimba omncane.

USicelo ucabanga ukuthi ehlise umzimba wakhe nge-2kg kuphela, kodwa izindlela afuna ukuzisebenzisa zingaba yingozi kuye. Ucabanga ukuthi azincitshe ukudla okwamalanga amalutshwana nje . . .

Ubuzakwenzani ngabe usesimeni esinjengesikaSicelo?

QALA UCABANGE!

Indlela ozibona ngayo ingafanana lokuzikhangela esibukweni esingatshengisi kuhle lokho oyikho khona

Akukubi ukuthi ube lendaba lokuthi ubukeka njani. Phela iBhayibhili likhuluma ngobuhle babantu abanjengoSara, uRakheli, u-Abhigeli uJosefa, loDavida. lBhayibhili lithi owesifazana othile okwakuthiwa ngu-Abhishagi ‘wayemuhle kakhulu.’—1 AmaKhosi 1:4.

Kodwa abanye abasakhulayo bakhathazeka baze badlulise amalawulo ngendlela abakhangeleka ngayo. Lokhu yikuzithezela olulenkume. Cabanga ngalokhu:

  • Kwathi kuhlolwa kwatholakala ukuthi amantombazana angamaphesenti angu-58 ayesithi alemizimba emikhulu, kodwa amaphesenti angu-17 yiwo kuphela ayelemizimba emikhulu.

  • Kokunye ukuhlola okwenziwayo kwatholakala ukuthi abesifazana abangamaphesenti angu-45 babesithi balemizimba emikhulu kodwa bona bezacile.

  • Abanye abasakhulayo abafuna ukuba lemizimba emincane sebelomkhuhlane oyingozi okuthiwa yi-anorexia. Abantu abalomkhuhlane lo bayabe bezincitsha ukudla njalo lokhu kwenza bacine sebezace kakhulu.

 Dinga uncedo nxa ubona angani ulomkhuhlane lo kumbe okunye okuhambelana lawo. Qalisa ngokutshela abazali bakho loba umuntu omdala omthembayo. IBhayibhili lithi: “Umngane ulothando ngezikhathi zonke, lomzalwane uzalelwa izikhathi zenhlupheko.”—IZaga 17:17.

OKUMELE UKUQAKATHEKISE KAKHULU

Ubuntu bomuntu yibo obuqakathekileyo hatshi indlela abukeka ngayo. Cabanga ngomntakaDavida u-Abhsalomu. IBhayibhili lithi:

“Kakho umuntu owayebatshazwa kakhulu ngobuhle bakhe. . . . Kwakungekho sici kuye.”2 Samuyeli 14:25.

Kodwa wayengumuntu ozigqajayo, othanda izikhundla futhi olimenemene. IBhayibhili kalitshayi inja lifihla umphini, litshengisa ukuthi u-Abhsalomu wayengumuntu ongathembekanga futhi olenzondo eyesabekayo.

Yikho iBhayibhili lisinika iseluleko lesi:

Yembathani uqobo olutsha.’KwabaseKholose 3:10.

“Ubuhle benu kabungaveli ekuziceciseni kwangaphandle, . . . kodwa kumele bube ngobangaphakathi kwenu.”1 Phetro 3:3, 4.

Akukubi ukuthi ufune ukuba muhle, kodwa okuqakatheke kakhulu yibuntu bakho. Ngokuhamba kwesikhathi, ubuntu obuhle yibo obuzakwenza ukuthi abantu bakuthande hatshi ukuthi uqinile kumbe ulomzimba obumbekileyo. Intombazana okuthiwa nguPhylicia ithi, “Ubuhle bungakhanga abantu okwesikhatshana, kodwa okuzahlala kukhunjulwa ngabantu yilokho oyikho ngaphakathi kanye lobuntu bakho obuhle.”

INDLELA OKHANGELEKA NGAYO

Uyake uzizwe ucatshulwa yindlela okhangeleka ngayo yini?

Wake wacabanga ngokwenza okuthile yini njengokugcoba amafutha athile ukuze ube bomvu kumbe ukuzincitsha ukudla ukuze ukhangeleke ngcono?

Kuyini ongafisa ukukuntshintsha endleleni okhangeleka ngayo? (Gombolozela konke ongafisa ukukuntshintsha.)

  • UBUDE

  • IWEYITHI

  • INWELE

  • UKUBUMBEKA KOMZIMBA

  • UBUSO

  • UMBALA

Nxa uphendule wathi ye emibuzweni yokuqala emibili futhi wagombolozela okuthathu kusiya phezulu embuzweni wesithathu, nanku okungamelanga ukukhohlwe: Kungenzakala ukuthi abanye abasoli lutho ngendlela okhangeleka ngayo. Kulula ukukhathazeka udlulise amalawulo ngendlela okhangeleka ngayo.1 Samuyeli 16:7.