Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 UMBUZO 7

Ngingenzani Nxa Ngiyengwa Ukuthi Ngiye Emacansini?

Ngingenzani Nxa Ngiyengwa Ukuthi Ngiye Emacansini?

KUNGANI KUQAKATHEKILE?

Ikusasa lakho lizakuba lihle kumbe libe libi kusiya ngezinqumo ozenzayo mayelana lezemacansini.

KUNGUWE UBUZAKWENZANI?

Cabanga ngesimo lesi: Sekulezinyanga ezimbili kuphela uSisa loSibusiso bethandana kodwa sebehlanyisana. Batshona bethumezelana imilayezo njalo bexoxa okwesikhathi eside efonini. Sebejayelene kakhulu, kodwa uSibusiso sefuna bachaphele kwelinye ibanga.

Okwezinyanga ezimbili ezidlulileyo, uSisa loSibusiso bebebambana izandla futhi beqabujana kancane. USisa kafuni ukuthi kudlulele ngale kwalokhu. Kodwa ubona angani uSibusiso angamala nxa angayala ukulala laye. USisa uzitshela ukuthi, ‘USibusiso nguye yedwa ongenza ngizizwe ngimuhle futhi ngiqakathekile. Phela vele mina loSibusiso sisemathandweni . . . ’

Asithi usukhulile okokuthi usungathandana lothile, ubuzakwenzani ngabe usesimeni esinjengesikaSisa?

QALA UCABANGE!

Ukuya emacansini kuyisipho uNkulunkulu asiphe abatshadileyo kuphela. Uyabe usitshaphaza isipho leso nxa ungaya emacansini ungakatshadi. Kufanana lokuthatha isigqoko esihle osiphiweyo uhlikihle ngaso idoti

Kulemithetho yemvelo efanana lowamandla adonsela phansi, ngakho uyabe uziyenga nxa ungeqa endaweni ephezulu uzitshela ukuthi awusoze uyetshayelela phansi. Kuyafanana lokwephula imithetho kaNkulunkulu ephathelane lezemacansini, efanana lalo othi: “Lixwaye ukuxhwala kobufebe.”—1 KwabaseThesalonika 4:3.

Yiyiphi impumela engaba khona nxa ungephula umthetho lowo? IBhayibhili lithi: “Lowo owenza isono sobufebe wenza isono emzimbeni wakhe.” (1 KwabaseKhorinte 6:18) Yibuphi ubufakazi obutshengisa ukuthi amazwi la aliqiniso?

 Ukuchwayisisa okwenziweyo kuveze impumela emibi ejayele ukuba khona nxa abasakhulayo besiya emacansini bengakatshadi.

  • UKUZISOLA. Abasakhulayo abanengi asebeke baya emacansini bengakatshadi bathi bazisola kakhulu sebekwenzile.

  • UKUNGATHEMBANI. Nxa abathandanayo sebelele bonke, ngamunye wabo angazibuza ukuthi, ‘Mina ngingowesingaki ukulala laye?’

  • UKUDANA. Amankazana amanengi afisa ukuthandana lomfana ozabavikela hatshi ofuna ukugcwalisa izifiso zakhe ngokulala labo. Ikanti labafana abanengi kabafisi ukuthandana lenkazana elibele lendlela.

  • Okuqakathekileyo okungamelanga ukukhohlwe: Nxa ungalala lomuntu ungakatshadi, uyabe uzitshaphaza futhi ulahlela khatshana into eligugu. (KwabaseRoma 1:24) Umzimba wakho uligugu kakhulu, akumelanga uwutshaphaze.

Tshengisa ukuthi awusiye thathekile ‘ngokuxwaya ukuxhwala kobufebe.’ (1 KwabaseThesalonika 4:3) Nxa ungatshada uzabe usukhululekile ukuya emacansini. Uzakukholisa ukuya emacansini ngoba uyabe ukwazi ukuthi wenza okuqondileyo futhi ungasakhathazeki ngempumela emibi yokuya emacansini ungakatshadi.—IZaga 7:22, 23; 1 KwabaseKhorinte 7:3.

 UNGAPHENDULA USITHINI?

  • Kambe umuntu okuthandayo sibili angakutshaphaza?

  • Kambe umuntu olendaba lawe sibili angakuyenga ukuthi wonele uJehova?KumaHebheru 13:4.