Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 UMBUZO 3

Ngingakhuluma Njani Labazali Bami?

Ngingakhuluma Njani Labazali Bami?

KUNGANI KUQAKATHEKILE?

Impilo yakho izakuba ngcono nxa ungazwanana labazali bakho.

KUNGUWE UBUZAKWENZANI?

Cabanga ngesimo lesi: KungoLwesithathu ntambama. UMandla oleminyaka engu-17 useqedile ukwenza imisebenzi yangekhaya futhi usefuna ukuphumula. Ulayitha i-TV abesesithi votshololo esofeni.

Esathi uyakhokha umoya uyise ungena emnyango futhi kathabanga.

“Mandlenkosi, kanti wenzani sibili? Angithi bengithe ungaqeda uncedise umnawakho i-homework. Vele uhlala usenza okwekhanda lakho.”

UMandla ungunguna esithi, “Kanti manje ngiphumule nini?”

Uyise uyamuzwa abesesithi, “Utheni?”

UMandla uwisa iphika alabhule lesandla abesesithi, “Akula.”

Khathesi uyise usesidla amahabula. Uthi, “Ungabongiphendula njalo, uyezwa?”

Ngabe ubunguMandla, ubuzakwenzani ukuze konke lokhu kungenzakali?

QALA UCABANGE!

Ukukhuluma labazali bakho kunjengokutshayela imota. Nxa ungafica umgwaqo uvaliwe, uyadinga omunye umgwaqo ongahamba ngawo.

 NGOKWESIBONELO:

Intombazana okuthiwa nguLeah ithi, “Kunzima ukuxoxa lobaba. Kwesinye isikhathi ngiyathi ngikhuluma laye ngizitshela ukuthi ulalele, athi: ‘Sorry, ubukhuluma lami?’”

KULEZINTO EZINTATHU EZINGENZIWA NGULEAH.

 1. 1. Angatshingela uyise.

  “Baba, ngizama ukukutshela into eqakathekileyo, ake ungilalele!”

 2. 2. Angekela ukukhuluma loyise.

  ULeah uyazithulela, ekele ukutshela uyise ngohlupho lwakhe.

 3. 3. Angalindela isikhathi esingcono abesephinda akhulume loyise.

  ULeah ukhuluma loyise mbayimbayi, kumbe ambhalele incwadi emtshela ngohlupho lwakhe.

Wena ubungamcebisa ukuthi enzeni uLeah?

CABANGA: Uyise ubhizi yikho kananzeleli ukuthi uLeah usecaphukile. Ngakho nxa uLeah angakhetha ukwenza okuku-1, uyise angazibuza ukuthi kanti utshingelani. Ukutshinga ngeke kwenze uyise alalele futhi kungatshengisa ukuthi kamhloniphi. (Kwabase-Efesu 6:2) Yikho lokhu ngeke kuncede.

Njengoba nje ungeke wavumela ukuthi ukuvalwa komgwaqo kube ngumgoqo, dinga enye indlela yokukhuluma labazali bakho ukuze lizwanane

Ukukhetha ukwenza okuku-2 kungakhanya kulula kodwa lakho kakusizi ngoba uyise kumele aqale alwazi uhlupho lukaLeah ukuze amsize. Ukuthula akuncedi ngalutho.

Nxa uLeah angakhetha ukwenza okuku-3, uyabe etshengisa ukuthi kavumeli ukuthi kube lomgoqo phakathi kwakhe loyise. Kodwa ukhetha ukukhuluma loyise ngesinye isikhathi. Kanti njalo nxa angakhetha ukumbhalela incwadi, angazizwa ngcono.

Ukubhala incwadi kungamnceda ukuthi aluchasise kuhle uhlupho lwakhe. Nxa uyise eseyibala incwadi, uzakwazi lokho uLeah abezama ukumtshela khona futhi lokhu kuzamnceda azwisise uhlupho lomntanakhe. Ngakho bobabili bazancedakala. Kungelani lokuthi uLeah ukhulume laye loba umbhalele incwadi, ukukhetha ukwenza okuku-3 kuhambisana lomlayo oseBhayibhilini othi ‘senze imizamo eletha ukuthula.’KwabaseRoma 14:19.

Kuyini okunye okungenziwa nguLeah?

Cabanga ngokukodwa angakwenza futhi ukubhale ngaphansi. Bhala lokuthi ukwenza lokho kungaba lompumela bani.

 UNGENZI ABAZALI BAKHO BACABANGE OKUNGAYISIKHO

Khumbula ukuthi abazali bakho bangakuthatha ngenye indlela lokho okutshoyo.

NGOKWESIBONELO:

Abazali bakho bakubuza ukuthi kungani ukhanya udanile, wena ubusuphendula usithi: “Angifuni ukukhuluma ngakho.”

Abazali bakho bangezwa angani uthi: “Angingeke ngilitshele ngoba angilithembi. Ngizatshela abangane bami ngohlupho lwami.”

Ake sithi ulohlupho olunzima futhi abazali bakho besebesithi bafuna ukukuncedisa. Nxa ungathi: “Lingazihluphi. Ngizabona okokwenza.”

 • Abazali bakho bangezwa angani uthini?

 • Yiphi indlela engcono ongaphendula ngayo?