Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 UMBUZO 10

IBhayibhili Lingangisiza Njani?

IBhayibhili Lingangisiza Njani?

KUNGANI KUQAKATHEKILE?

IBhayibhili lithi “iMibhalo yonke yaphefumulelwa nguNkulunkulu.” (2 KuThimothi 3:16) Nxa lokhu kuliqiniso kutsho ukuthi iBhayibhili lingakuqondisa endleleni ophila ngayo.

KUNGUWE UBUZAKWENZANI?

Cabanga ngesimo lesi: UMethembe utshayela imota kodwa kasaboni lokuthi ungaphi. Amabhakani atshengisa ukuthi ukweyinye indawo engayisiyo leyo akade efuna ukuya kuyo. Kukhanya mhlophe ukuthi uselahlekile. Kungenzakala ukuthi uhambe ngomgwaqo ongayisiwo.

Ubuzakwenzani ngabe unguMethembe?

QALA UCABANGE!

Nanku obungakwenza:

  1. Ubungacela ukuthi abantu bakulayele.

  2. Ubungakhangela imephu.

  3. Ubungaqhubeka utshayela uzitshele ukuthi uzafika kuphela lapho oya khona.

Awudingi kutshelwa ukuthi u-C kancedi kangako.

U-B ungcono kakhulu kulo-A. Ungcono ngenxa yokuthi imephu uyabe ulayo kulo lonke uhambo lwakho futhi uyabe ulokhu uyikhangela uze uyefika lapho oya khona.

IBhayibhili lingakusiza ngendlela efananayo.

Ibhuku leli elidindwe ukwedlula loba yiliphi lingakusiza ukuthi:

  • wenelise ukulwisana lezinkathazo zokuphila

  • uzazi ukuthi ungumuntu onjani futhi uthuthukise ubuntu bakho

  • wazi ongakwenza ukuze uphile impilo engcono

 UNGAZITHOLA NGAPHI IZIMPENDULO ZEMIBUZO EHLUPHAYO?

Ngesikhathi siqala nje ukukhuluma, siyabuza imibuzo.

  • Yindaba isibhakabhaka siluhlaza?

  • Izinkanyezi zenziwe ngani?

Ngokuhamba kwesikhathi, siqala ukubuza imibuzo ephathelane lalokho esikubona kusenzakala.

Ubungathini nxa ubungezwa ukuthi izimpendulo zemibuzo le zikhona eBhayibhilini?

Abantu abanengi bathi iBhayibhili libhuku lezinganekwane, linzima kakhulu ukulizwisisa njalo ukulandela lokho elikutshoyo yikudla ngoludala. Kodwa uhlupho luseBhayibhilini yini kumbe lokho abantu abakuzwayo ngalo yikho okungaqondanga?

Ngokwesibonelo abantu bacabanga ukuthi iBhayibhili lithi uNkulunkulu nguye obusa umhlaba. Kodwa kuqondile yini ukutsho njalo? Umhlaba lo usumubi. Ugcwele ukuhlupheka, ukugula, ukufa, ubuyanga lezingozi zemvelo. Kambe singathi uNkulunkulu olothando nguye obangela konke lokhu?

Uyafuna yini ukuthola impendulo? Ukuzwa lokho okutshiwo liBhayibhili kungakutshiya utshe amathe!

Unanzelele yini ukuthi ibhukwana leli limumethe amacebo atholakala eBhayibhilini? OFakazi bakaJehova bayalithemba iBhayibhili ngoba lileziqondiso ezilusizo. ‘Lilosizo ekufundiseni, ekukhuzeni, lasekuqondiseni.’ (2 Thimothi ­3:16, 17) Ake uzinike isikhathi sokulicubungula ibhuku leli elilokhu lilusizo lalamuhla!