Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 24

Kakulalutho ‘Olungasehlukanisa Lothando lukaNkulunkulu’

Kakulalutho ‘Olungasehlukanisa Lothando lukaNkulunkulu’

1. Yiwuphi umizwa odanisayo ohlupha abantu abanengi, okugoqela lamaKhristu eqiniso?

UJEHOVA uNkulunkulu uyakuthanda yini? Abanye bayavuma ukuthi uNkulunkulu uthanda wonke umuntu nje, njengoba kutshiwo kuJohane 3:16. Kodwa bayazibuza ukuthi: ‘Kambe mina uNkulunkulu uyangithanda sibili?’ Ngezinye izikhathi, amaKhristu eqiniso lawo angazibuza umbuzo onjalo. Enye indoda yakhuluma amazwi la ngesikhathi idanile: “Ngikubona kunzima ukukholwa ukuthi uNkulunkulu ulendaba lami.” Lawe uyake uthandabuze ngendlela enjalo yini?

2, 3. Ngubani ofuna sikholwe ukuthi uJehova kasithandi futhi kasiqakathekisi, njalo singalwisana njani lomcabango onjalo?

2 USathane ufuna ukusenza sikholwe ukuthi uJehova uNkulunkulu kasithandi futhi kasiqakathekisi. Kuliqiniso ukuthi uSathane wandise ukukhohlisa abantu esebenzisa ubuhle babo kanye lokuzigqaja. (2 KwabaseKhorinte 11:3) Uyakuthanda futhi ukwenza ababuthakathaka bazizwe bengasibantu balutho. (UJohane 7:47-49; 8:13, 44) Lokhu ukwenza kakhulu kulezi ‘zinsuku zokucina.’ Abanengi lamuhla bakhulele ezimulini ‘ezingelathando.’ Ikanti abanye bandise ukuhlutshwa ngabantu abalodlakela, abangelandaba labanye, futhi abalenkani. (2 KuThimothi 3:1-5) Ngenxa yokuhlala isikhathi eside behlutshwa, bebandlululwa, loba bezondwa, abantu abanjalo bangabe sebekwamukele ukuthi kakulamuntu ongabathanda loba kabalancedo.

3 Ungalilahli ithemba nxa kuyikuthi ulemizwa enjalo edanisayo. Ngezinye izikhathi, sizithwalisa nzima kungelasizathu. Kodwa khumbula ukuthi iLizwi likaNkulunkulu lenzelwe ukuthi ‘liqondise’ izinto. (2 KuThimothi 3:16) IBhayibhili lithi: ‘Sizabeka izinhliziyo zethu ekuphumuleni phambi  kwakhe lapho izinhliziyo zethu zisilahla. Ngoba uNkulunkulu mkhulu kakhulu kulezinhliziyo zethu, njalo wazi izinto zonke.’ (1 UJohane 3:19, 20) Kasixoxeni ngezindlela ezine iMibhalo esinceda ngazo ukuthi ‘sibeke izinhliziyo zethu ekuphumuleni’ ngokuba leqiniso lokuthi uJehova uyasithanda.

UJehova Uyakuqakathekisa

4, 5. Umzekeliso kaJesu wezintaka utshengisa njani ukuthi siqakathekile kuJehova?

4 Okokuqala, iBhayibhili lifundisa ngokucacileyo ukuthi uNkulunkulu uqakathekisa yinye ngayinye yezinceku zakhe. Ngokwesibonelo, uJesu wathi: “Izintaka ezimbili kazithengiswa ngendibilitshi na? Kodwa kayikho leyodwa yazo ewela phansi ingavunyelwanga nguYihlo [kumbe uYihlo engakwazi, NW ]. Kwala zona izinwele zamakhanda enu zibaliwe. Ngakho lingesabi; liligugu elidlula izintaka ezinengi.” (UMathewu 10:29-31) Cabanga ukuthi amazwi lawo ayesitshoni ezilalelini zakhe zangekhulu lakuqala.

“Liligugu elidlula izintaka ezinengi”

5 Singazibuza ukuthi umuntu wayengayithengelani intaka. Impendulo elula yikuthi ngesikhathi sikaJesu, intaka yiyo inyoni eyayitshiphe ukwedlula zonke kwezidliwayo. Nanzelela ukuthi nxa umuntu wayelendibilitshi eyodwa, wayengathenga izintaka ezimbili. Kodwa uJesu waphinda watshengisa ukuthi nxa umuntu wayezimisele ukuthenga ngezindibilitshi ezimbili, wayengathola izintaka ezinhlanu, hatshi ezine. Inyoni yesihlanu kwakungathi kayiqakathekanga okokuthi yayisiba yimbasela. Mhlawumbe izidalwa lezo zazingaqakathekanga ebantwini, kodwa uMdali wazo wayezibona njani? UJesu wathi: “Kayikho lanye yazo [ngitsho laleyo eyayifakwa njengembasela] uNkulunkulu ayilibalayo.” (ULukha 12:6, 7) Khathesi sesingawuzwisisa umcijo kaJesu. Nxa uJehova eqakathekisa kangaka intaka eyodwa nje, pho umuntu yena umqakathekisa kakhulu kangakanani! Njengoba uJesu wachasisa, uJehova wazi konke ngathi. Phela izinwele zekhanda lethu zibaliwe!

6. Kungani singaba leqiniso lokuthi uJesu wayengakhulumi into engeke yenzakale lapho esithi izinwele zekhanda lethu zibaliwe?

6 Izinwele zethu zibaliwe! Abanye bangacabanga ukuthi uJesu  wayekhuluma ngento engeke yenzakale. Kodwa ake ucabange ngethemba lokuvuswa kwabafileyo. Kumele ukuthi uJehova usazi kuhle okokuthi uyenelisa ukusidala kutsha! Usiqakathekisa kakhulu okokuthi ukhumbula konke ngathi, okugoqela i-DNA yethu, kanye lakho konke esasikwenza sisaphila. * Ngakho ukubala izinwele zethu kuyinto elula kakhulu kuye, ngoba umuntu munye ngamunye ulezinwele ezingaba yi-100 000 ekhanda.

UJehova Ubonani Kithi?

7, 8. (a) Yiziphi ezinye izimpawu uJehova athokozela ukuzithola ezincekwini zakhe nxa ehlola izinhliziyo? (b) Yiphi eminye imisebenzi esiyenzayo uJehova ayiqakathekisayo?

7 Okwesibili, iBhayibhili lisifundisa lokho uJehova akuqakathekisayo ezincekwini zakhe. Ngamazwi alula nje, uthanda izimpawu zethu zobuntu ezinhle, kanye lemizamo yethu yokwenza okuhle. INkosi uDavida yatshela indodana yayo uSolomoni ukuthi: “UJehova uyihlola yonke inhliziyo kanti uyayazi leminakano lezenzo zonke.” (1 ImiLando 28:9) Njengoba uNkulunkulu ehlola amabhiliyoni ezinhliziyo zabantu emhlabeni lo olodlakela futhi ogcwele inzondo, kumele ukuthi uyathokoza kakhulu nxa ethola inhliziyo ethanda ukuthula, iqiniso kanye lokulunga! Kuyini okwenzakalayo nxa uNkulunkulu ethola inhliziyo emthandayo, efuna ukufunda ngaye futhi efuna ukutshela abanye ngalolo lwazi? UJehova usitshela ukuthi uyabananzelela labo abatshela abanye ngaye. Uphinde abe ‘lomqulu wencwadi yesikhumbuzo’ walabo ‘abamesabayo uJehova abahlonipha ibizo lakhe.’ (UMalaki 3:16) Izimpawu ezinjalo ziqakathekile kuye.

8 Yiphi eminye imisebenzi emihle uJehova ayiqakathekisayo? Uyayiqakathekisa imizamo yethu yokulingisela iNdodana yakhe  uJesu Khristu. (1 UPhetro 2:21) Omunye umsebenzi uNkulunkulu awuqakathekisayo ngowokutshumayela izindaba ezinhle zoMbuso. URoma 10:15, uthi: “Yeka ubuhle bezinyawo zalabo abaletha izindaba ezinhle!” Kungenzakala ukuthi izinyawo zethu kasiziboni ‘njengezinhle.’ Kodwa lapha zimela imizamo eyenziwa yizinceku zikaJehova ekutshumayeleni izindaba ezinhle. Yonke imizamo enjalo mihle futhi iligugu kuye.​—UMathewu 24:14; 28:19, 20.

9, 10. (a) Kungani singaba leqiniso lokuthi uJehova uyakuqakathekisa ukubekezela kwethu nxa siphakathi kwezinhlupho? (b) Yiphi imibono engaqondanga uJehova angelayo ngezinceku zakhe ezithembekileyo?

9 UJehova uphinde akuqakathekise lokubekezela kwethu. (UMathewu 24:13) Khumbula ukuthi uSathane ufuna utshiye ukukhonza uJehova. Nxa uhlala uthembekile kuJehova ilanga ngalinye uyabe uncedisa ekutshengiseni ukuthi uSathane ulamanga. (IZaga 27:11) Ngezinye izikhathi ukubekezela kakulula. Ukugula, izinhlupho zezimali, ukukhathazeka enhliziyweni, kanye lezinye izinhlupho kungenza ukuphila kube nzima ilanga ngalinye. Ithemba eliphuziswayo lingasiqeda amandla. (IZaga 13:12) Ukubekezela nxa silezinhlupho ezinjalo kuligugu  kakhulu kuJehova. Lokho yikho okwenza iNkosi uDavida yacela ukuthi uJehova abhale phansi izinyembezi zayo “emqulwini,” yaphinda yathi: “Kazikho yini emibhalweni yakho?” (IHubo 56:8) UJehova uyazikhumbula izinyembezi zethu kanye lokuhlupheka esikubekezelelayo nxa sihlala sithembekile kuye. Izinyembezi kanye lezinhlupho ezinjalo ziligugu kuye.

UJehova uyakuqakathekisa ukubekezela kwethu nxa siphakathi kwezinhlupho

10 Lanxa kulobufakazi obunjalo, inhliziyo yethu esilahlayo ingakwala ukuthi siqakathekile kuNkulunkulu. Ingasitshela ukuthi: ‘Kodwa kulabanye abanengi abenza kuhle ukwedlula mina. Kumele ukuthi uJehova uyadana kakhulu nxa engiqathanisa labo!’ UJehova kaqathanisi; futhi uyazwisisa njalo kalamicabango emibi. (KwabaseGalathiya 6:4) Ngeke siyibone indlela uNkulunkulu ahlola ngayo izinhliziyo zethu, njalo ekuhloleni kwakhe uyakuqakathekisa okuhle akutholayo, lanxa kukuncane.

UJehova Uhluza Okuhle Kokubi

11. Kuyini esingakufunda ngoJehova endleleni aphatha ngayo indaba ka-Abhija?

11 Okwesithathu, ngesikhathi uJehova esihlola, uyahluza ngonanzelelo edinga okuhle. Ngokwesibonelo, lapho uJehova esithi yonke indlu yeNkosi uJerobhowami yayizabulawa, walaya ukuthi enye yamadodana enkosi okuthiwa ngu-Abhija, ingcwatshwe kuhle. Kungani? “Ngoba nguye yedwa endlini kaJerobhowami, uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli amfumene enze ukulunga.” (1 AmaKhosi 14:1, 10-13) Ngamanye amazwi, uJehova wahluza inhliziyo yendoda leyo eyayisakhula wasethola ‘yenze ukulunga.’ Lanxa ukulunga lokho kwakukuncane, uJehova wakubona kuqakathekile ukuthi kubhalwe ngakho eLizwini lakhe. Wanika u-Abhija umvuzo ngenxa yokulunga kwakhe okuncane, etshengisa umusa ngokwezinga elithile kulelolunga lendlu yabahlamuki.

12, 13. (a) Indaba yeNkosi uJehoshafathi itshengisa njani ukuthi uJehova ukhangela okuhle kithi lanxa singona? (b) Ngokuphathelane lemisebenzi yethu emihle kanye lezimpawu zethu ezinhle, uJehova wenza njani njengoMzali olothando?

12 Esinye isibonelo esihle ngesiphathelane leNkosi eyayilungile  uJehoshafathi. Lapho inkosi le isenza ngendlela etshengisa ubuwula, umphrofethi kaJehova wayitshela wathi: “Ngenxa yalokho, ulaka lukaJehova luphezu kwakho.” La ngamazwi enza umuntu acabange ngokujulileyo! Kodwa umlayezo kaJehova awuzange uphelele khonapho. Waqhubeka usithi: “Kodwa-ke kukhona okuhle ngawe.” (2 Imilando 19:1-3) Ngakho inzondo kaJehova efaneleyo kayizange imenze angaboni okuhle kuJehoshafathi. Lokhu kumenza angafanani labantu abalesono. Kungenzakala ukuthi singakuboni okuhle kwabanye nxa sibazondele. Ikanti nxa singona, ukudana, ukuyangeka, kanye lokuzisola kungenza ukuthi singaboni okuhle kithi. Lanxa kunjalo, ungakhohlwa ukuthi uJehova uyasithethelela nxa siphenduka ezonweni zethu njalo sizimisela ukungaziphindi.

13 Njengoba uJehova ekuhlola, uyazilahla izono ezinjalo, ngendlela umuntu ogebha igolide alahla ngayo amatshe angelancedo. Izimpawu zobuntu bakho kanye lemisebenzi yakho emihle uyayibona yini? Lezi yizo “izingxenye” azigcinayo! Wake wayinanzelela yini indlela abazali abalothando abagcina ngayo imidwebo yabantwababo kumbe eminye imisebenzi yabo yesikolo lanxa sekudlule  amatshumi eminyaka abantwana sebakhohlwa? UJehova unguMzali olothando ukwedlula bonke. Nxa singaqhubeka sithembekile kuye, kasoze akhohlwe imisebenzi yethu emihle kanye lezimpawu zethu ezinhle. Iqiniso yikuthi, uJehova ukubona kuyinto engalunganga ukukhohlwa lezozinto, futhi yena kakaze abe ngongalunganga. (KumaHebheru 6:10) Kulenye futhi indlela asihluza ngayo.

14, 15. (a) Kungani isono sethu singenzi ukuthi uJehova angenelisi ukubona okuhle kithi? Nika umzekeliso. (b) Kuyini uJehova azakwenza ngokuhle akutholayo kithi, njalo uzibona njani izinceku zakhe ezithembekileyo?

14 UJehova kakhangeli esikuphambanisayo kuphela kodwa ubona lalokho esenelisa ukukwenza. Nanku umzekeliso: Abantu abathanda izinto ezidwetshiweyo bangenza loba kuyini ukuze balungise imidwebo engasekho esimweni esihle. Ngokwesibonelo, lapho umuntu othile edubula umdwebo kaLeonardo da Vinci owawubiza imali engamadola ayizigidi ezingu-30 owawuse-National Gallery eseLondon, e-England, kakulamuntu owathi umdwebo lowo ulahlwe njengoba wawususesimweni esibi. Kwahle kwaqalisa ukulungiswa umdwebo lowo owawusuleminyaka engu-500 ubudala. Kungani? Ngenxa yokuthi wawuligugu ebantwini abathanda imidwebo. Kawuqakathekanga yini wena ukwedlula umdwebo odwetshwe ngetshoko kanye lelahle? Uqakathekile kakhulu kuNkulunkulu, lanxa ulesono owasithola ku-Adamu. (IHubo 72:12-14) UJehova uNkulunkulu, onguMdali wabantu oyingcitshi, uzakwenza okudingakalayo ukuthi aqede isono ebantwini bonke abamthandayo.​—ImiSebenzi 3:21; KwabaseRoma 8:20-22.

15 Kuliqiniso ukuthi uJehova ubona okuhle kithi esingeke sakubona thina ngokwethu. Nxa siqhubeka simkhonza, uzakwenza okuhle okukithi kwande size sicine sesingasela sono. UJehova uyaziqakathekisa izinceku zakhe ezithembekileyo kungelani ukuthi umhlaba kaSathane uziphatha njani.​—UHagayi 2:7.

 UJehova Utshengisa Uthando Lwakhe Ngezenzo

16. Yibuphi ubufakazi obukhulu ukwedlula bonke obutshengisa ukuthi uJehova uyasithanda, futhi sazi njani ukuthi isipho lesi sinceda munye ngamunye wethu?

16 Okwesine, uJehova wenza okunengi ukuze atshengise ukuthi uyasithanda. Kuliqiniso ukuthi inhlawulo yomhlatshelo kaKhristu iphendula ngokucacileyo amanga kaSathane awokuthi asiqakathekanga njalo kasithandwa. Kakumelanga sikhohlwe ukuthi ukufa kukaJesu kabuhlungu esigodweni sokuhlutshwa kanye lobuhlungu obukhulu kakhulu uJehova abuzwa lapho ebona iNdodana yakhe ayithandayo isifa, kutshengisa ukuthi bayasithanda. Kuyadanisa ukuthi abantu abanengi bakuthola kunzima ukukholwa ukuthi isipho lesi singabanceda bona ngokwabo. Bazizwa bengaqakathekanga. Kodwa khumbula ukuthi umphostoli uPhawuli wayeke wahlukuluza abalandeli bakaKhristu. Lanxa kunjalo, wabhala wathi: ‘INdodana kaNkulunkulu, yangithanda njalo yazinikela ngenxa yami.’​KwabaseGalathiya 1:13; 2:20.

17. UJehova usebenzisani ukuze asidonsele kuye laseNdodaneni yakhe?

17 UJehova utshengisa ukuthi uyasithanda ngokunceda munye ngamunye wethu ukuthi asebenzise lokho okutholakala ngomhlatshelo kaKhristu. UJesu wathi: “Kakho ongeza kimi ngaphandle kokuthi uBaba ongithumileyo amsondeze.” (UJohane 6:44) UJehova ngokwakhe usidonsela eNdodaneni yakhe kanye lasekuphileni okungapheliyo. Njani? Usebenzisa umsebenzi wokutshumayela ofinyelela umuntu munye ngamunye, uphinda asebenzise lomoya wakhe ongcwele ukuze asincede sizwisise njalo sisebenzise iqiniso eliseBhayibhilini lanxa silesono. Ngakho uJehova angatsho ngathi okufanana lalokho akutshoyo ngabako-Israyeli: “Ngikuthandile ngothando olungapheliyo; ngikuhole ngesisa esikhulu.”​—UJeremiya 31:3.

18, 19. (a) UJehova utshengisa njani ukuthi uyasithanda, futhi kuyini okutshengisa ukuthi ukhathalela munye ngamunye wethu? (b) ILizwi likaNkulunkulu lenza njani ukuthi sibe leqiniso lokuthi uJehova uyasilalela ngozwelo?

18 Mhlawumbe isibusiso sokuthandaza yiso esingenza sibone  ukuthi uJehova uyasithanda ngokujulileyo. IBhayibhili lisikhuthaza ukuthi ‘sikhuleke kokuphela’ kuNkulunkulu. (1 KwabaseThesalonika 5:17) Uyalalela. Kuze kuthiwe ‘uyayizwa imithandazo.’ (IHubo 65:2) Kazange aphe loba ngubani umsebenzi lo, ngitsho leNdodana yakhe uqobo. Ake ucabange: UMdali wazo zonke izinto usikhuthaza ukuthi sibe lenkululeko yokukhuluma nxa sikhuleka kuye. Usilalela njani? Kasizweli futhi kalandaba lathi yini? Hatshi.

19 UJehova ulozwelo. Luyini uzwelo? Omunye umKhristu othembekileyo osekhulile wathi: “Uzwelo yibuhlungu bakho engibuzwa enhliziyweni yami.” Ubuhlungu bethu buyamthinta yini uJehova? Mayelana lokuhlupheka kwabantu bakhe bako-Israyeli, kuthiwa: “Kukho konke ukuhlupheka kwabo, laye waba losizi.” (U-Isaya 63:9) UJehova kazange acine ngokubona kuphela izinhlupho zabo, kodwa wabazwela abantu bakhe. Amazwi kaJehova ngokwakhe awatsho ngezinceku zakhe yiwo atshengisa ukujula kwemizwa yakhe: “Lowo othinta lina uthinta uhlamvu lwelihlo lami.” * (UZekhariya 2:8, NW) Lokho kungaba buhlungu kakhulu! UJehova uyasikhathalela. Uzwa ubuhlungu nxa sisizwa ubuhlungu.

20. Yikuphi ukucabanga okungaqondanga okumele sikubalekele nxa silalela iseluleko esikuRoma 12:3?

20 Kakho umKhristu ongazigqaja loba azikhukhumeze ngenxa yokuthi uNkulunkulu uyamthanda njalo uyamqakathekisa njengoba eyinceku yakhe. Umphostoli uPhawuli wabhala wathi: “Ngoba ngomusa engiwuphiweyo ngithi kini lonke: Lingacabangi ngokuzazisa kakhulu okudlula okufaneleyo, kodwa lizicabangele ngokuqonda, ngokumayelana lesilinganiso sokukholwa uNkulunkulu aliphe khona.” (KwabaseRoma 12:3) Ngakho njengoba sijabulela ukuthandwa nguBaba wethu  osezulwini, kasibeni lombono oyiwo singakhohlwa ukuthi bekungasifanelanga njalo asikutholi ngamandla ethu.​—ULukha 17:10.

21. Yiwaphi amanga kaSathane okumele siqhubeke siwala, njalo kumele siqhubeke siqinisa izinhliziyo zethu ngaliphi iqiniso eliseBhayibhilini?

21 Munye ngamunye wethu kazimisele ukwenza konke okusemandleni akhe ukwala amanga kaSathane agoqela ukuthi kasiqakathekanga kumbe kasithandwa. Uyabe ufundiswe amanga nxa okwenzakala empilweni yakho kukwenza uzibone uluhlupho olukhulu okokuthi uthando lukaNkulunkulu olujulileyo ngeke lukuphathise, kumbe ubona angani imisebenzi yakho emihle mincane kakhulu okokuthi amehlo kaNkulunkulu abona konke kawangeke ayibone, loba ubone izono zakho zizinkulu kakhulu okokuthi ngitsho legazi leNdodana yakhe eligugu ngeke lizihlambulule. Wale ngenhliziyo yonke amanga anjalo! Kasiqhubekeni siqinisa izinhliziyo zethu ngeqiniso elavezwa ngamazwi kaPhawuli aphefumulelweyo athi: “Ngoba ngiyakholwa ukuthi loba yikufa kumbe ukuphila, loba yizingilosi kumbe amadimoni, loba likhathesi kumbe isikhathi esizayo, loba kungamandla bani, loba kuyikuphakama kumbe ukutshona, loba olunye ulutho kukho konke okudaliweyo, akuyikusehlukanisa lothando lukaNkulunkulu olukuKhristu uJesu iNkosi yethu.”​—KwabaseRoma 8:38, 39.

^ indima 6 Izikhathi ezinengi iBhayibhili lihambelanisa ithemba lokuvuswa kwabantu lokukhumbula kukaJehova. Indoda ethembekileyo uJobe yathi kuJehova: ‘Aluba ungangibekela isikhathi ube usungikhumbula!’ (UJobe 14:13) UJesu wakhuluma ngokuvuswa kwabantu “bonke abasemathuneni.” Lokhu kwakufanele ngoba uJehova uyabakhumbula kuhle labo abafileyo afuna ukubavusa.​—UJohane 5:28, 29.

^ indima 19 Lapha, amanye amaBhayibhili ahunyutshwe ngokuthi lowo othinta abantu bakaNkulunkulu uzithinta ilihlo lakhe kumbe ilihlo labako-Israyeli, hatshi ilihlo likaNkulunkulu. Iphutha lelo lalethwa ngabahumutshi ababebona angani ukutsho njalo yikungahloniphi uNkulunkulu yikho bayintshintsha ivesi leyo. Iphutha lelo lenza kwangakhanyi ukujula kozwelo lukaJehova.