Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 2

Ungenelisa Yini ‘Ukusondela Phansi kukaNkulunkulu’?

Ungenelisa Yini ‘Ukusondela Phansi kukaNkulunkulu’?

1, 2. (a) Kuyini abanengi abangakubona kungeke kwenzakale, njalo iBhayibhili lisenza sibe leqiniso lani? (b) U-Abhrahama wavunyelwa ukuthi abe labuphi ubuhlobo, njalo kungani wavunyelwa?

UNGEZWA njani nxa uMdali wezulu lomhlaba engathi ngawe, “Lo ngumngane wami”? Ebantwini abanengi, lokhu kungakhanya angani ngeke kwenzakale. Kungenzakala njani ukuthi umuntu olesono abe ngumngane kaJehova uNkulunkulu? Kodwa iBhayibhili lisenza sibe leqiniso lokuthi singaba seduze loNkulunkulu.

2 U-Abhrahama wasendulo owathola isibusiso esinjalo. UJehova wathi u-Abhrahama ‘ungumngane wakhe.’ (U-Isaya 41:8) UJehova wabona u-Abhrahama njengomngane wakhe oseduze. U-Abhrahama wavunyelwa ukuthi abe lobuhlobo obunjalo ngoba “wakholwa kuJehova.” (UJakhobe 2:23, NW) Lalamuhla, uJehova uhlala elindele amathuba ‘okutshengisa isihawu’ kulabo abamkhonza ngenxa yokuthi bayamthanda. (UDutheronomi 10:15) ILizwi lakhe lisikhuthaza lisithi: “Sondelani phansi kukaNkulunkulu laye uzasondela kini.” (UJakhobe 4:8) Emazwini lawo sithola kokubili ukunxuswa kanye lesithembiso.

3. UJehova usinxusa ukuthi senzeni, njalo yisiphi isithembiso esihambisana lalokho kunxuswa?

3 UJehova usinxusa ukuthi sisondele kuye. Ulindele ukuthi sibe ngabangane bakhe njalo uzimisele ukusamukela. Ngesikhathi esifananayo, usithembisa ukuthi nxa singathatha amanyathelo okuthi sisondele kuye, laye uzasondela kithi. Ngakho singaba lobudlelwano obuligugu kakhulu, obokuba ngabangane bakhe. (IZaga 3:32) Umngane oqakathekileyo ngumuntu okhululeka ukumtshela imfihlo yakho.​—U-Amosi 3:7.

4. Ungamchaza njani umngane oseduze, njalo uJehova utshengisa njani ukuthi ungumngane onjalo kulabo abasondela kuye?

 4 Ulomngane oseduze yini ongamtshela lokho okusesifubeni sakho? Umngane onjalo uyakukhathalela. Uyamethemba ngoba usetshengise ukuthi uthembekile. Uyathokoza kakhulu nxa umxoxela ngezinto ezikuthokozisayo. Izinhlupho ongabe ulazo ziba lula ngenxa yokuthi uyakulalela ngozwelo. Lanxa kungakhanya angani abanye abakuzwisisi, yena uyakuzwisisa. Ngokufananayo, nxa usondela kuNkulunkulu, uba loMngane oqakathekileyo futhi okuqakathekisayo, okukhathalelayo njalo okuzwisisa kakhulu. (IHubo 103:14; 1 UPhetro 5:7) Uyamethemba ngenhliziyo yakho yonke ngoba uyakwazi ukuthi uthembekile kulabo abathembekileyo kuye. (IHubo 18:25) Kodwa isibusiso lesi sokuba ngabangane bakaNkulunkulu sisithola kuphela ngenxa yokuthi yena wenze satholakala.

UJehova Nguye Ovule Indlela

5. Kuyini uJehova akwenzileyo ukuze senelise ukuba seduze laye?

5 Thina abantu abalesono ngeke senelise ukusondela kuNkulunkulu ngawethu amandla. (IHubo 5:4) Umphostoli uPhawuli wabhala wathi: “Kodwa uNkulunkulu ubonakalisa uthando lwakhe kithi ngalokhu: Siseseyizoni, uKhristu wasifela.” (KwabaseRoma 5:8) UJehova wahlela ukuthi uJesu ‘anikele ukuphila kwakhe kube lihlawulo labanengi.’ (UMathewu 20:28) Ukukholwa kwethu kulowo mhlatshelo wenhlawulo kwenza senelise ukuba seduze loNkulunkulu. Njengoba uNkulunkulu ‘wasithanda kuqala,’ wabeka isisekelo sokuthi sibe ngabangane bakhe.​—1 UJohane 4:19.

6, 7. (a) Sikwazi njani ukuthi uJehova akasuye Nkulunkulu ofihlakeleyo futhi esingeke simazi? (b) UJehova uziveze ngaziphi izindlela?

6 Elinye inyathelo elithethwe nguJehova yikuziveza kithi. Ubungane obuseduze busekelwe ekumazini ngokweqiniso umuntu ofuna abe ngumngane wakho, ukuqakathekisa ubuntu bakhe kanye lezindlela zakhe. Ngabe uJehova ubenguNkulunkulu esingeke simazi futhi ofihlakeleyo, besingeke sibe seduze laye. Kodwa uNkulunkulu akazifihli, ufuna simazi. (U-Isaya 45:19) Kanti njalo uvezela bonke abantu lokho ayikho  khona, ngitsho lalabo abangakhanya angani kabafundanga ngokubona kwabantu.​—UMathewu 11:25.

UJehova uziveze esebenzisa iLizwi lakhe kanye lalokho akudalayo

7 UJehova uziveze njani kithi? Indalo yenza sazi izimpawu ezithile zobuntu bakhe, ezinjengobukhulu bamandla akhe, ukujula kwenhlakanipho yakhe kanye lobukhulu bothando lwakhe. (KwabaseRoma 1:20) Kodwa ukuziveza kukaJehova akupheleli kuphela ezintweni azidalileyo. Uhlala efundisa abantu ngendlela emangalisayo kakhulu, wasipha iLizwi lakhe iBhayibhili eliveza ukuthi yena unguNkulunkulu onjani.

Ukubuka “Ubuhle bukaJehova”

8. Kungani kungathiwa iBhayibhili liyibufakazi bokuthi uJehova uyasithanda?

8 IBhayibhili ngokwalo liyibufakazi bokuthi uJehova uyasithanda. ELizwini lakhe, uziveze ngendlela esingayizwisisa futhi lokhu kuyibufakazi bokuthi ufuna simazi njalo simthande. Esikubala ebhukwini leli eliligugu iBhayibhili kwenza senelise ukubona “ubuhle bukaJehova” njalo kwenze sifune ukuba seduze laye. (IHubo 27:4) Ake sixoxe ngezinye izindlela uJehova aziveza ngazo kithi esebenzisa iLizwi lakhe.

9. Yiziphi ezinye izibonelo eziseBhayibhilini ezisitshengisa izimpawu zobuntu bukaNkulunkulu?

9 IMibhalo ilemitsho eminengi ekhuluma ngezimpawu zobuntu bukaNkulunkulu zinjengoba zinjalo. Nanzi ezinye izibonelo: UJehova uthanda ukwahlulela okuhle. (IHubo 37:28, The Holy Bible in Ndebele) UNkulunkulu ‘ulamandla.’ (UJobe 37:23) UNkulunkulu “uthembekile.” (UDutheronomi 7:9) “Ukuhlakanipha kwakhe kujulile.” (UJobe 9:4) ‘UnguNkulunkulu olesihawu lomusa, ophuza ukuthukuthela, ogcwele uthando lobuqotho.’ (U-Eksodusi 34:6) “Uyathethela njalo ulungile, O Jehova.” (IHubo 86:5) Njengoba sifundile esahlukweni esidlulileyo, kulophawu lobuntu bakhe oluqakatheke ukwedlula zonke izimpawu: “UNkulunkulu uluthando.” (1 UJohane 4:8) Njengoba ufunda ngezimpawu zobuntu lezi, azikwenzi yini ufune ukusondela kuNkulunkulu ongeke waqathaniswa laloba ngubani?

IBhayibhili lisinceda ukuthi sisondele kuJehova

10, 11. (a) Kuyini uJehova akufake eLizwini lakhe ukuze asincede sibone izimpawu zobuntu bakhe ngendlela ecacileyo? (b) Yisiphi isibonelo esiseBhayibhilini esisinceda ukuthi siyibone indlela uNkulunkulu asebenzisa ngayo amandla akhe?

 10 UJehova uphinde wafaka eLizwini lakhe izibonelo ezitshengisa ukuthi wazisebenzisa njani lezizimpawu zobuntu bakhe. Izindaba ezinjalo ziba njengemifanekiso edwetshwe yacaca engqondweni, futhi lokho kusinceda ukuthi sizibone ngokucacileyo izimpawu zobuntu bakhe besesisondela kuye. Cabanga ngesibonelo esilandelayo.

11 Ukubala ngendlela uNkulunkulu akhulula ngayo abako-Israyeli eLwandle Olubomvu langendlela anakekela ngayo isizwe leso enkangala okweminyaka engu-40 kwehlukene lokuphongubala ukuthi uNkulunkulu ‘ulamandla amakhulu.’ (U-Isaya 40:26) Nxa ubala ngezindaba ezinjalo uyenelisa ukubona engqondweni yakho amanzi esehlukana. Ubone isizwe sama-Israyeli esasingaba yizigidi ezintathu, sihamba emhlabathini owomileyo amanzi eseyimiduli emaceleni kwaso. (U-Eksodusi 14:21; 15:8) Ungabona lobufakazi bokuthi uNkulunkulu wayebavikela abantu bakhe enkangala. Ngokwesibonelo, amanzi aphuma edwaleni. Emhlabathini kwavela ukudla okwakukhanya angani zintanga ezimhlophe. (U-Eksodusi 16:31; AmaNani 20:11) Lapha uJehova kavezi kuphela amandla akhe kodwa uveza lokuthi uyawasebenzisa ukuze ancede abantu bakhe. Akududuzi yini ukwazi ukuthi imithandazo yethu iya kuNkulunkulu olamandla ‘oyisiphephelo sethu lamandla ethu, usizo oluhlezi lukhona nxa kulohlupho’?​—IHubo 46:1.

12. UJehova usinceda njani ukuthi “simzwisise” ngendlela elula?

 12 UJehova ungumoya, ngakho wenze okunengi okusinceda ukuthi simazi. Thina abantu kasenelisi ukubona endaweni yomoya kodwa senelisa ukubona izinto esingazibona ngamehlo kuphela. Aluba uNkulunkulu ubengasichasisela ukuthi isimo sakhe sokuba ngumuntu womoya sinjani bekungafanana lokuzama ukuchasisela umuntu owazalwa eyisiphofu ukuthi wena ukhangeleka njani, amehlo akho alombala onjani kumbe amaqhubu olawo ebusweni anjani. Kulokuthi enze njalo, uJehova usincedisa ngomusa ukuthi “simzwisise” ngendlela elula. Ngezinye izikhathi uzifananisa lezinto esizaziyo, esebenzisa izingathekiso lezifaniso. Uze azichaze njengolamalunga omzimba afanana lawabantu. *

13. U-Isaya 40:11 usenza sibe lawuphi umqondo, futhi lokhu kusenza sizizwe njani?

13 Khangela ukuthi uJehova uchazwe njani ku-Isaya 40:11: “Welusa umhlambi wakhe njengomalusi: ubuthelela amawundlu ezingalweni zakhe awathwale eseduzane lenhliziyo yakhe; awakhokhele kuhle lawo alamazinyane.” Kuleli vesi, uJehova ufananiswa lomalusi othwala amawundlu akhe ‘ngezingalo zakhe.’ Lokhu kutshengisa ukuthi uNkulunkulu uyenelisa ukuvikela lokusekela abantu bakhe, ngitsho lalabo ababuthakathaka. Singazizwa silondekile ezingalweni zakhe eziqinileyo, ngoba nxa sithembekile kuye kasoze asitshiye. (KwabaseRoma 8:38, 39) UMalusi oMkhulu uthwala amawundlu ‘eduzane lenhliziyo yakhe.’ Umutsho lo ukhuluma ngesigqoko esasilesikhwama esikhulu esifubeni okokuthi umalusi wayengafaka kuso amazinyane akhe asanda kuzalwa ngezinye izikhathi. Ngakho sileqiniso lokuthi uJehova uyasiqakathekisa  njalo usinakekela kuhle. Kuyimvelo ukuthi sizizwe sifuna ukuba seduze kwakhe.

‘INdodana Ikhetha Ukumveza’

14. Kungani kungathiwa uJehova usebenzise uJesu ukuze aziveze kithi ngendlela ecacileyo?

14 ELizwini lakhe, uJehova usivezela okunengi ngaye esebenzisa iNdodana yakhe uJesu. UJesu nguye kuphela ongatshengisa kuhle indlela uNkulunkulu acabanga ngayo lazizwa ngayo futhi nguye yedwa ongamchasisa ngendlela ecacileyo. Phela uJesu, iNdodana kaNkulunkulu ezelwe yodwa, wayeloYise ezinye izidalwa zomoya zingakabikhona kanye lakho konke okunye okwadalwa ngemva kwazo. (KwabaseKholose 1:15) UJesu wayemazi kuhle uJehova. Yikho uJesu wayengathi: “Kakho owaziyo ukuthi ingubani iNdodana ngaphandle kukaBaba, njalo kakho omaziyo uBaba ukuthi ungubani ngaphandle kweNdodana lalabo iNdodana ekhetha ukumveza kubo.” (ULukha 10:22) Esesemhlabeni, uJesu waveza uYise ngezindlela ezimbili eziqakathekileyo.

15, 16. Yiziphi izindlela ezimbili uJesu aveza ngazo uYise?

 15 Okokuqala, izimfundiso zikaJesu zisinceda ukuthi simazi uYise. UJesu wachaza uJehova ngendlela esithinta inhliziyo. Ngokwesibonelo, ukuze achaze isihawu sikaNkulunkulu sokwamukela izoni eziphendukayo, uJesu wafananisa uJehova lobaba othethelelayo othokozayo nxa ebona indodana yakhe ekade ilahlekile iphenduka abeseyigijimela ayigone njalo ayange. (ULukha 15:11-24) UJesu waphinda waveza uJehova njengoNkulunkulu ‘osondeza’ kuye abantu abalezinhliziyo ezifaneleyo ngoba uthanda munye ngamunye wabo. (UJohane 6:44) Uyakwazi lanxa intaka eyodwa ingawela phansi. UJesu wathi: “Lingesabi; liligugu elidlula izintaka ezinengi.” (UMathewu 10:29, 31) Lokhu kusenza sifune ukusondela kuNkulunkulu osinakekela kuhle kangaka.

16 Okwesibili yikuthi isibonelo sikaJesu sisitshengisa ukuthi uJehova unjani. UJesu watshengisa lokho kanye uYise ayikho, okokuthi wayengathi: “Lo ongibonileyo usembonile uBaba.” (UJohane 14:9) Ngakho nxa sibala amaVangeli akhuluma ngoJesu, imizwa ayitshengisayo lendlela ayephatha ngayo abanye, sibona indlela uYise ayiyo. Ayikho enye indlela engcono uJehova ayengayisebenzisa ukuthi aziveze kithi ukwedlula leyo ayisebenzisayo. Kungani sisitsho njalo?

17. Nika isibonelo salokho okwenziwa nguJehova ukuze asincede sizwisise lokho ayikho.

17 Ngokwesibonelo cabanga uzama ukuchasisa ukuthi umusa kuyini. Ungenelisa ukuwuchaza ngamazwi. Kodwa ibala elithi “umusa” liba lengcazelo engcono njalo elula ukuyizwisisa nxa ungakhombela umuntu owenza isenzo somusa ubususithi, “Lo yiwo umusa.” UJehova wenze okufananayo ukuze simzwisise ukuthi unjani. Uchasise ngamazwi ukuthi yena unjani, waphinda wasebenzisa lesibonelo seNdodana yakhe. Izimpawu zobuntu bukaNkulunkulu zibonakala kulokho uJesu akwenzayo. EmaVangelini akhuluma ngoJesu, kungathi uJehova uthi: “Lokhu yikho engiyikho.” AmaVangeli la aphefumulelweyo amchaza njani uJesu ngesikhathi esesemhlabeni?

18. UJesu watshengisa njani ukuthi ulamandla, wahlulela ngokulunga, futhi ulenhlakanipho?

 18 UJesu wazitshengisa kuhle izimpawu zobuntu bukaNkulunkulu ezine eziqakatheke ukwedlula zonke. Wayelamandla okwelapha imikhuhlane, okuqeda indlala, ngitsho lawokuvusa abafileyo. Kodwa wayengafanani labantu abasebenzisa kubi amandla abo ngenxa yokuthi yena kazange asebenzise amandla akhe ukuze enze okunceda yena kumbe ukuthi alimaze abanye. (UMathewu 4:2-4) Wayekuthanda ukwahlulela okuhle. Wazonda kakhulu lapho ebona abathengisi beqila abantu. (UMathewu 21:12, 13) Kazange ababandlulule abayanga lababekhathele, wabancedisa ukuthi imiphefumulo yabo ‘izuze ukuphumula.’ (UMathewu 11:4, 5, 28-30) Izimfundiso zikaJesu, ‘owayemkhulu kuloSolomoni,’ zazilokuhlakanipha okungeke kulinganiswe lokomunye umuntu. (UMathewu 12:42) Lanxa kunjalo, uJesu kazange afune ukubukwa ngenxa yenhlakanipho yakhe. Amazwi akhe ayethinta izinhliziyo zabantu abaphansi, ngenxa yokuthi izimfundiso zakhe zazicacile, zilula njalo kuyizinto abazaziyo.

19, 20. (a) UJesu waba njani yisibonelo esedlula zonke sokuba lothando? (b) Kuyini okumele singakukhohlwa njengoba sibala futhi sicabangisisa ngesibonelo sikaJesu?

19 UJesu wayeyisibonelo esedlula zonke sokuba lothando. Watshengisa uthando ngezindlela ezitshiyeneyo ngesikhathi esenza inkonzo yakhe yonke, njalo watshengisa uzwela lesihawu. Wayesizwa ubuhlungu ngazozonke izikhathi lapho ebona ukuhlupheka kwabanye. Izikhathi ezinengi, uJesu wasiza abantu ngenxa yokuthi wayebazwela. (UMathewu 14:14) Lanxa welapha abagulayo futhi wanika ababelambile ukudla, uJesu waphinda watshengisa isihawu ngenye indlela eqakatheke kakhulu. Wanceda abantu ukuthi balazi iqiniso ngoMbuso kaNkulunkulu, bawuthande futhi bawamukele njalo bazi ukuthi yiwo ozaletha izibusiso ezingapheliyo ebantwini. (UMakho 6:34; ULukha 4:43) Okuqakatheke ukwedlula konke yikuthi uJesu watshengisa uthando lokuzinikela ngokuvuma ukupha ukuphila kwakhe ngenxa yabanye.​—UJohane 15:13.

 20 Ngakho-ke akumangalisi ukuthi abantu ababeleminyaka etshiyeneyo futhi ababekhuliswe ngezindlela ezitshiyeneyo babemthanda uJesu ngenxa yokuthi wayelomusa njalo elozwelo. (UMakho 10:13-16) Kodwa njengoba sibala ngesibonelo sikaJesu futhi sicabangisisa ngaso, kasingakukhohlwa ukuthi eNdodaneni le sibona ngokucacileyo lokho uYise ayikho.​—KumaHebheru 1:3.

Ibhuku Elingasinceda

21, 22. Kugoqelani ukudinga uJehova, njalo ibhuku leli lilani okungasinceda njengoba sisenza umzamo wokumdinga?

21 Ngokuziveza ngendlela ecace kangaka eLizwini lakhe, uJehova usenza singathandabuzi ukuthi ufuna sibe seduze laye. Ngesikhathi esifananayo, akasibambi ngamandla ukuthi sibe lobuhlobo obuhle laye. Kukithi ukuthi siyafuna yini ukumdinga uJehova “esatholakala.” (U-Isaya 55:6) Ukudinga uJehova kugoqela ukwazi izimpawu zobuntu bakhe kanye lezindlela zakhe njengoba ziveziwe eBhayibhilini. Ibhuku leli olibalayo khathesi lenzelwe ukukuncedisa njengoba uzama ukumdinga.

22 Uzananzelela ukuthi ibhuku leli lehlukanisiwe laba zingxenye ezihambelana lezimpawu ezine zobuntu bukaJehova: amandla, ukwahlulela okuhle, inhlakanipho kanye lothando.  Ingxenye ngayinye iqalisa ngokufinqwa kophawu olulodwa lobuntu bukaJehova. Izahluko ezilandelayo zikhuluma ngendlela uJehova atshengise ngayo uphawu ngalunye ezimweni ezitshiyeneyo. Ingxenye ngayinye igoqela lesahluko esitshengisa indlela uJesu abonisa ngayo uphawu ngalunye, kanye lesahluko esihlola indlela thina esingalutshengisa ngayo lolophawu.

23, 24. (a) Chaza ibhokisi elithi “Imibuzo Yokucabangisisa Ngayo.” (b) Ukucabangisisa ngalokho esikufundayo kusinceda njani ukuthi sihlale siseduze loNkulunkulu?

23 Kusukela kulesi sahluko, kulebhokisi elilesihloko esithi “Imibuzo Yokucabangisisa Ngayo.” Ngokwesibonelo, khangela ibhokisi elisekhasini 24. Imibhalo kanye lemibuzo elapho ayenzelwanga ukuhlola lokho okufundwe esahlukweni. Kodwa inhloso yayo ngeyokukunceda ukuthi ucabangisise ngemicijo eqakathekileyo yesihloko leso. Ungalisebenzisa njani ibhokisi lelo? Bala wonke amavesi afakiweyo njalo uwabale ngenhloso yokuthi uzwisise, ubusuhlola lombuzo oseceleni kombhalo munye ngamunye. Cabangisisa ngezimpendulo zakhona. Ungachwayisisa okunengi ngodaba lolo. Zibuze eminye imibuzo enjengale: ‘Lokhu engikubalileyo kungitshelani ngoJehova? Kunginceda njani? Ngingabanceda njani abanye ngisebenzisa lokho engikufundileyo?’

24 Ukucabangisisa okunjalo kwenza senelise ukuqhubeka sisondela kuJehova. Ngenxa yani? IBhayibhili litshengisa ukuthi ukucabangisisa kuhambisana lenhliziyo. (IHubo 19:14) Nxa sicabangisisa ngalokho esikufundayo ngoNkulunkulu, lokho esikufundileyo kuyagxila ezinhliziyweni zethu, besekusenza ukuthi sicabange ngendlela ethile futhi sibe lesifiso esizasinceda ukuthi sithathe inyathelo elithile. Ukuthanda kwethu uNkulunkulu kuyajula besekusenza ukuthi sifune ukumthokozisa njengoba enguMngane wethu esimthanda ukwedlula bonke. (1 UJohane 5:3) Ukuze sibe lobuhlobo obunjalo, kumele sazi izimpawu zobuntu bukaJehova kanye lezindlela zakhe. Kodwa okokuqala, ake sixoxe ngengxenye ethile yobuntu bukaNkulunkulu esenza sisondele kuye​—ubungcwele bakhe.

^ indima 12 Ngokwesibonelo, iBhayibhili likhuluma ngobuso bukaNkulunkulu, amehlo, izindlebe, amakhala, umlomo, izingalo, kanye lezinyawo zakhe. (IHubo 18:15; 27:8; 44:3; U-Isaya 60:13; UMathewu 4:4; 1 UPhetro 3:12) Kasifanelanga sibone angani izifenqo ezinjalo zitsho ukuthi uJehova ulawo lawomalunga omzimba. Lokhu kufanana lokuthi uJehova ubizwa ngokuthi “liDwala” kumbe ‘uyisihlangu.’​—UDutheronomi 32:4; IHubo 84:11.